สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นายภูมิวิทย์ นารถสกุล หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล สำนักงาน...
นายพีระพงษ์ ลิมปนาธร ผคบ.พระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 เข้าพบ นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอล...
นายสุรสิทธิ์ อินทรประชา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสำวจและหรือออกแบบ) ประธานในที่ประชุมคณะทำ...
นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 เป็นตัวแทนกรมชลประทาน เข้าร่วมประชุมการมีส่...
นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายด้านการบริหารจัดการน้ำในช่...
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทานเข้าร่วมประชุม มอบนโยบาย และให้ข้อเสนอแนะภายหลังการระดมความส...
นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา เรียกประชุมสำนักงานชลประทานและโครงการชลประทานทั้ง 22 จั...
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานและโครงการชลประทาน 22 จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาระดมสมองเพื่อจัดทำฐ...
นายภูมิวิทย์ นารถสกุล หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล สำนักงาน...
นายธานินทร์ เนื่องทศเทศ เป็นผู้แทนโครงการฯ มอบโล่รางวัลชมเชยจากกรมชลประทาน ในการประกวดสถาบันเกษตรกร...
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89  90  91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.