สำนักชลประทานที่ 11
 
 
คำสั่งกรมชลประทานที่ 82/2558 เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 1 -17
คำสั่งกรมชลประทานที่ 94/2564 เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนบริหารทั่วไปกรมชลประทาน
   
ขอบเขตความรับผิดชอบ
     
  สำนักงานชลประทานที่ 11 มีหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรสาคร, สมุทรปราการ และบางส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, สุพรรณบุรี, นครนายก,สระบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น
 
 
ฝั่งตะวันออก มีพื้นที่ในแนวทิศเหนือ-ใต้ ตั้งแต่คลองระพีพัฒน์แยกตกจดอ่าวไทย
                  พื้นที่ในแนวตะวันออก-ตก ตั้งแต่แม่น้ำนครนายก-บางปะกงจดแม่น้ำเจ้าพระยา
 
ฝั่งตะวันตก   มีพื้นที่ในแนวทิศเหนือ -ใต้ ตั้งแต่เจ้าเจ็ด-บางยี่หนจดอ่าวไทย
พื้นที่ในแนวตะวันออก - ตกตั้งแต่แม่น้ำเจ้าพระยา-บางปะกงจดแม่น้ำท่าจีน
 
แสดงขอบเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 11
 
สำนักงานชลประทานที่ 11 แบ่งพื้นที่ในความรับผิดชอบออกเป็นโครงการชลประทานและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดังนี้
 
โครงการชลประทานจังหวัด แบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็น 4 โครงการ ได้แก่
1. โครงการชลประทานนนทบุรี
2. โครงการชลประทานปทุมธานี
3. โครงการชลประทานสมุทรปราการ
4. โครงการชลประทานสมุทรสาคร
 
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แบ่งพื้นที่รับผิดชอบด้านฝั่งตะวันออก และตะวันตก รวม 8 โครงการ ได้แก่
ฝั่งตะวันออก
1. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ
2. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้
3. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร
4. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต
ฝั่งตะวันตก
5. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ดบางยี่หน
6. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ
7. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล
8. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ
 
 
      เนื่องจากสำนักงานชลประทานที่ 11 เป็นพื้นที่ซึ่งอยู่ทางตอนล่างของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ก่อนระบายลงสู่ทะเล ประกอบกับเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ไม่มีแหล่งน้ำต้นทุนและน้ำเก็บกัก จึงประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง และปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูน้ำ โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณน้ำที่ไหลมาจากตอนบน ปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ และน้ำทะเลหนุนสูง
ดังนั้นหนึ่งในภาระกิจที่สำคัญยิ่งของสำนักงานชลประทานที่ 11 นั่นคือต้องมีการวางแผนเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ฤดูน้ำหลากการบรรเทาและแก้ไขปัญหาขณะน้ำหลาก และการบูรณะซ่อมแซมหลังฤดูน้ำหลาก
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.