สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การประชุมการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2559
สำนักงานชลประทานที่ 11 จัดประชุมปฏิบัติการ เพื่อคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำป...
นายพิสิษฐ์ พิบูลย์ศิริ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือพร้อมด้วยนางสาวนุชนาฎ เอี้ยว...
นายพิสิษฐ์ พิบูลย์ศิริ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือลงพื้นที่ติดตามมาตรการจ้างแรง...
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มาให้บริการ ณ หน้าอาคารสำนักงานชลประทานที่11
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือรายงานผลการกำจัดวัชพืชคลองบางบัวทอง
นายรุงโรจน์ พึ่งอ่อน หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน(จน.คบ.)โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ...
นายสกนธ์ นวลมีชื่อ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่5 (สบ.5คบ.) พระยาบรรลือ พบปะเกษตรกรชี้แจง สถานก...
นางพนิดา ผาสุภาพ หัวหน้าฝ่ายส่งและบำรุงรักษาที่ 3(สบ.3คบ.)โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ร่วม...
ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 พระยาบรรลือ อบรมเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบางหลวง ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเก...
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46  47  48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.