สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม
การประชุมเรื่องการบริหารจัดการน้ำระหว่างสำนักงานชลประทานที่ 11 กับสำนักการระบายน้ำ กทม.
การประชุมเพื่อเตรียมวางแผนการควบคุมบานเขื่อนบางประกง ปี 2558/59
การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ จำกัด ประจำปี 2559
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ต.คูบางหล...
นายไพรัตน์ จันทร์ผลหอม นายอำเภอไทรน้อย กล่าวต้อนรับ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็...
นายเสกสรร ทรัพย์เจริญ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯพระยาบรรลือ ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้ง ปี 2558/59
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ร่วมกับ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี จัดประชุมชี้แจงทำความ...
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ เข้าประชุมร่วมกับท่านเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีและทีมงานจัง...
นายวรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดปทุมธานี นายเสกสรร ทรัพย์เจริญ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯพระยาบรรลือลงพื้น...
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46  47  48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.