สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เปิดโครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุ...
วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการทำงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP...
วันที่ 28-29 มิถุนายน 2561
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการทำงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP...
วันที่ 27 มิถุนายน 2561
หารือการจัดการระบบการจราจร เข้า - ออก และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในกรมชลประทาน ปากเกร็ด
วันที่ 27 มิถุนายน 2561
Vido Conference ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันความเสียหาย และสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเ...
วันที่ 27 มิถุนายน 2561
ประชุมประจำเดือนของสำนักงานชลประทานที่ 11
วันที่ 26 มิถุนายน 2561
ประชุมคณะทำงานติดตาม และตรวจสอบโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
วันที่ 26 มิถุนายน 2561
ประชุมการดำเนินการโครงการคลองสวยน้ำใสร่วมใจกำจัดวัชพืช และบันทึกข้อตกลง MOU
วันที่ 26 มิถุนายน 2561
ประชุมเตรียมพร้อมชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ....
วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น.
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference
วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น.
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.