สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประชุมวางแผนช่วยเหลือราษฎรที่ใช้น้ำจากคลองข้างคันกั้นน้ำสายบางขนาก-ท่าไข่สำหรับอุปโภคบริโภค
ความก้าวหน้าของงานปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งฝั่งซ้าย ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ต...
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสิน...
การประชุมคณะทำงานประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน สำนั...
การประชุมทีมงานย่อยจัดการความรู้ เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ (AAR) ปี 2558
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ อบรมเกษตรกรในพื้นที่อำเภอบางเลน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ณ มัสย...
การประชุมรายงานสถานการณ์น้ำ แนวทางการบริหารจัดการน้ำ และมาตรการช่วยเหลือจากทางราชการ ในช่วงฤดูแล้ง ป...
เตรียมความพร้อมรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80  81  82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.