สำนักชลประทานที่ 11
 
 
     
 
 
 
 

คำสั่ง / ประกาศ กรม

  ระบบจัดการข่าวสาร
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/133/2564 ลว. 7 พฤษภาคม 2564 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 11-31 พฤษภาคม 2564 (ลูกจ้างชั่วคราว /โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา และโครงการก่อสร้าง) [12 พฤษภาคม 2564]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/133/2564 ลว. 7 พฤษภาคม 2564 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 11-31 พฤษภาคม 2564 (ลูกจ้างชั่วคราว /โครงการชลประทานจังหวัด) [12 พฤษภาคม 2564]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/133/2564 ลว. 7 พฤษภาคม 2564 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 11-31 พฤษภาคม 2564 (ลูกจ้างชั่วคราว/ฝ่ายบริหารทั่วไป และส่วน) [12 พฤษภาคม 2564]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/132/2564 ลว. 7 พฤษภาคม 2564 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 11-31 พฤษภาคม 2564 (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ /โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา และโครงการก่อสร้าง) [12 พฤษภาคม 2564]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/132/2564 ลว. 7 พฤษภาคม 2564 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 11-31 พฤษภาคม 2564 (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ /โครงการชลประทานจังหวัด) [12 พฤษภาคม 2564]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/132/2564 ลว. 7 พฤษภาคม 2564 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 11-31 พฤษภาคม 2564 (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป/ส่วน) [12 พฤษภาคม 2564]
เรื่องคำสั่งกรมที่ ข 20/134/2564 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นางสาวนัฐฐา ทั่งทอง) [11 พฤษภาคม 2564]
เรื่องคำสั่งกรมที่ ข 20/131/2564 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายสุภชัย ยังพึ่ง) [05 พฤษภาคม 2564]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/130/2564 ลว.30 เมษายน 2564 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 3-7 พฤษภาคม 2564 (จำนวน 731 ราย) [30 เมษายน 2564]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/60/2564 ลว. 29 มีนาคม 2564 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2564 (ฝ่ายบริหารทั่วไป) [30 เมษายน 2564]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/129/2564 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 ราย (นายวรา กลัดเนียม) [28 เมษายน 2564]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/128/2564 ลว. 26 เมษายน 2564 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 27-30 เมษายน 2564 (โครงการก่อสร้าง) [27 เมษายน 2564]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/127/2564 ลว. 26 เมษายน 2564 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 27-30 เมษายน 2564 (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ) [27 เมษายน 2564]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/126/2564 ลว. 26 เมษายน 2564 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 27-30 เมษายน 2564 (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล) [27 เมษายน 2564]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/125/2564 ลว. 26 เมษายน 2564 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 27-30 เมษายน 2564 (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ) [27 เมษายน 2564]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/124/2564 ลว. 26 เมษายน 2564 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 27-30 เมษายน 2564 (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน) [27 เมษายน 2564]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/123/2564 ลว. 26 เมษายน 2564 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 27-30 เมษายน 2564 (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต) [27 เมษายน 2564]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/122/2564 ลว. 26 เมษายน 2564 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 27-30 เมษายน 2564 (โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษาชลหารพิจิตร) [27 เมษายน 2564]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/121/2564 ลว. 26 เมษายน 2564 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 27-30 เมษายน 2564 (โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษารังสิตใต้) [27 เมษายน 2564]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/120/2564 ลว. 26 เมษายน 2564 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 27-30 เมษายน 2564 (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ) [27 เมษายน 2564]
  + ดูทั้งหมด
  ระบบจัดการข่าวสาร
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น (กลุ่มงานสนับสนุน ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส4) [09 มีนาคม 2564]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น (กลุ่มงานช่าง) [09 มีนาคม 2564]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น (กลุ่มงานสนับสนุน) [09 มีนาคม 2564]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวัน 4 ธันวาคม 2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 (กลุ่มงานสนับสนุน) [07 ธันวาคม 2563]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวัน 4 ธันวาคม 2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น (กลุ่มงานช่าง) [07 ธันวาคม 2563]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวัน 4 ธันวาคม 2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น (กลุ่มงานสนับสนุน) [07 ธันวาคม 2563]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 (ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4) [10 พฤศจิกายน 2563]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น (กลุ่มงานช่าง จำนวน 6 ตำแหน่ง) [10 พฤศจิกายน 2563]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น (กลุ่มงานสนับสุน จำนวน 2 ตำแหน่ง) [10 พฤศจิกายน 2563]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เรื่อง ลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม (นายอานนท์ วังแก้ว) [08 ตุลาคม 2563]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 9 กันยายน 2563 เรื่อง ข้าราชการขอเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล (นางสาวปุณช์ณคิณห์ สุขภัทรวิรุฬห์) [15 กันยายน 2563]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ข้าราชการถึงแก่กรรม (นายศุภวรรณ กิจสุดแสง) [02 มิถุนายน 2563]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ณ วันที่ 20 เมษายน 2563 เรื่อง ลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม (นายเสมอ บุญฉวี) [27 เมษายน 2563]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม (นายสมชาย อินทรผล) [14 กุมภาพันธ์ 2563]
เรื่องทดสอบคำสั่ง [14 กุมภาพันธ์ 2563]
เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก/คัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน [26 ธันวาคม 2562]
เรื่องผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 (ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4) [24 ธันวาคม 2562]
เรื่องผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น [24 ธันวาคม 2562]
เรื่องประกาศรับสอบคัดเลือก/คัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน [12 ธันวาคม 2562]
เรื่องลูกจ้างประจำขอเปลี่ยนชื่อสกุล (นางกนกวรรณ นิลเขียว) [25 พฤศจิกายน 2562]
  + ดูทั้งหมด
  ระบบจัดการข่าวสาร
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 11 /2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจและประเมินราคาสินทรัพย์ถาวรที่ไม่ไใช่ครุภัณฑ์ [23 เมษายน 2564]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 10 /2564 เรื่องแต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online [19 เมษายน 2564]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 9 /2564 เรื่องมอบหมายงานหน้าที่ที่รับผิดชอบ [19 เมษายน 2564]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 8 /2564 เรื่องแต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิใช้รหัสผู้ใช้งาน (Cser Name) และรหัสผ่าน (Passwork) เพื่อใช้งานในระบบ GFMIS (บัตร Smart Card) [19 เมษายน 2564]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 6/2564 เรื่องมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 [08 เมษายน 2564]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 6 /2564 เรื่องมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 [02 เมษายน 2564]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 4 /2564 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 [02 เมษายน 2564]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 7 /2564 เรื่องมอบอำนาคให้ข้าราชการด้านบริหารบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน [02 เมษายน 2564]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 6 /2563 เรื่องมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 [02 เมษายน 2564]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 5 /2563 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดนิทรรศการงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 119 ของสำนักงานชลประทานที่ 11 [29 มีนาคม 2564]
เรื่องคำสั่ง สชป11 ที่ 4/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11 [16 มีนาคม 2564]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 3 /2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน [23 กุมภาพันธ์ 2564]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 2 /2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการเบิกเงินค่าเช่าบ้าน [23 กุมภาพันธ์ 2564]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 1 /2564 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานสวัสดิการน้ำดื่มชลประทาน [26 มกราคม 2564]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 39 /2563 เรื่อง เเต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็ก [17 ธันวาคม 2563]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 38/2563 แต่งตั้งคณะทำงานร้านค้าสวัสดิการ ส่วนที่ 1 [09 ธันวาคม 2563]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 37/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานร้านค้าสวัสดิการ ส่วนที่ 2 [02 ธันวาคม 2563]
เรื่องมอบอำนาจหน้าที่การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่นกรมชลประทาน ประจำปี ของสำนักงานชลประทานที่ 11 [12 พฤศจิกายน 2563]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 32 /2563 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานติดตามงานเพิ่มประสิทธิภาพการระบาบน้ำคลองพระยาบรรลือ [08 ตุลาคม 2563]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับวัสดุและควบคุมการรื้อถอน [08 ตุลาคม 2563]
  + ดูทั้งหมด
   สชป.11/3737/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   สชป.11/2219/2558 เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในสำนักและกอง  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดเวลาและสถานที่สอบคัดเลือก เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น  |  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น  | ดูรายละเอียด
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น  |  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น  | ดูรายละเอียด
   51/2558 แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (ปรับระดับชั้นงาน)  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) กำหนด วัน เวลา และ สถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2  |  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  | ดูรายละเอียด
   ที่ ข 19/09/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   เลขที่ ข 19/08/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   เลขที่ ข 19/07/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   สชป.11/594/2558 เลขที่ ข 89/2558 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   สชป.11/593/2558 เลขที่ ข 88 /2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   ที่ ข 19/04/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาในตำแหน่ง  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   สชป.11/500/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   สชป.11/483/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
    + ดูทั้งหมด
 
 
     
 
 
 
 
     
     
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.