สำนักชลประทานที่ 11
 
     
     
     
 

 

 
 
 
 

 

   สชป.11/3737/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   สชป.11/2219/2558 เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในสำนักและกอง  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดเวลาและสถานที่สอบคัดเลือก เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น  |  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น  | ดูรายละเอียด
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น  |  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น  | ดูรายละเอียด
   51/2558 แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (ปรับระดับชั้นงาน)  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) กำหนด วัน เวลา และ สถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2  |  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  | ดูรายละเอียด
   ที่ ข 19/09/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   เลขที่ ข 19/08/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   เลขที่ ข 19/07/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   สชป.11/594/2558 เลขที่ ข 89/2558 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   สชป.11/593/2558 เลขที่ ข 88 /2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   ที่ ข 19/04/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาในตำแหน่ง  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   สชป.11/500/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   สชป.11/483/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
    + ดูทั้งหมด
  ระบบจัดการข่าวสาร
เรื่องคำสั่ง สชป11 ที่ 28/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 [24 ตุลาคม 2562]
เรื่องคำสั่ง สชป11 ที่ 27/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิ์ใช้รหัวผู้ใช้งาน (User Name) และรหัสผ่าน (Passwold) เพื่อใช้งานในระบบ GFMIS (บัตร Smart Card) [24 ตุลาคม 2562]
เรื่องคำสั่ง สชป11 ที่ 26/2562 เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ที่รับผิดชอบ [24 ตุลาคม 2562]
เรื่องคำสั่ง สชป11 ที่ 25/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online [24 ตุลาคม 2562]
เรื่องคำสั่ง สชป11 ที่ 24/2562 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการการส่งมอบภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [24 ตุลาคม 2562]
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการส่งมอบภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [24 ตุลาคม 2562]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 23/2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [06 สิงหาคม 2562]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 22 /2562 เรื่อง คณะกรรมการบริหารงานบุคคล [31 กรกฎาคม 2562]
เรื่องคำสั่งที่ 21/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแผนงานและงบประมาณ ตามแผนระยะปานกลาง (MTEF) ระบบฐานข้อมูลโครงการ (Cenproject) และแผนงานประจำปี [24 กรกฎาคม 2562]
เรื่องคำสั่งที่ 20/2562 เรื่อง การรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน [18 กรกฎาคม 2562]
เรื่องคำสั่งที่ 19/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสวัสดิการร้านค้า ส่วนที่ 1 [02 กรกฎาคม 2562]
เรื่องคำสั่งที่ 18/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานร้านค้าสวัสดิการ ส่วนที่ 2 [02 กรกฎาคม 2562]
เรื่องคำสั่งที่ 17/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online [02 กรกฎาคม 2562]
เรื่องคำสั่งที่ 16/2562 เรื่อง แต้งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน [02 กรกฎาคม 2562]
เรื่องคำสั่งที่ 15/2562 ตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน [20 มิถุนายน 2562]
เรื่องคำสั่ง ที่ 13/2562 เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบคลองมหาสวัสดิ์ [19 มิถุนายน 2562]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 14 /2562 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดงานเลี้ยงเกษียนอายุราชการ [10 มิถุนายน 2562]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 12/2562 ลงวันที่ 29 เมษายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดที่ได้มาก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2547 [01 พฤษภาคม 2562]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 11/2562 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ สำนักงานชลประทานที่ 11 และคณะทำงานการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ (โครงการ) [30 เมษายน 2562]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 10/2562 ลงวันที่ 25 เมษายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตคลองสำนักงานชลประทานที่ 11 [27 เมษายน 2562]
  + ดูทั้งหมด
  ระบบจัดการข่าวสาร
เรื่องลูกจ้างประจำขอเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อตัว และชื่อสกุล (นางสาวภัทลดา กุลธนาชนินาถ) [01 พฤศจิกายน 2562]
เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานระดับ 4 [01 ตุลาคม 2562]
เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น [01 ตุลาคม 2562]
เรื่องประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานระดับ 4 (ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4) [06 กันยายน 2562]
เรื่องประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น [06 กันยายน 2562]
เรื่องเรื่อง ลูกจ้างประจำขอเปลี่ยนชื่อสกุล และคำนำหน้านาม (นางพัชรนันท์ สุขสำราญ) [28 พฤษภาคม 2562]
เรื่องลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม (นายนิพล พูลสวัสดิ์) [19 ธันวาคม 2561]
เรื่องลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม (นายสอาด เทียนชัย) [04 สิงหาคม 2561]
เรื่องลูกจ้างประจำขอเปลี่ยนชื่อตัว (นางกัลยกร สมบูรณ์ผล) [21 กรกฎาคม 2561]
เรื่องลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม (นายอุดมศักดิ์ เพยพัด) [11 มิถุนายน 2561]
เรื่องลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม (นายโรม คงพร) [25 พฤษภาคม 2561]
เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก/สอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก/สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน [19 ธันวาคม 2560]
เรื่องลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม (นายสมพงษ์ ทรัพย์ผล) [18 ธันวาคม 2560]
เรื่องประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน [20 พฤศจิกายน 2560]
เรื่องลูกจ้างประจำขอเปลี่ยนชื่อสกุลและคำนำหน้านาม (นางลาวรรณ์ ท้วมชุมพร) [24 สิงหาคม 2560]
เรื่องลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม (นายการีม โหโซ๊ะ) [08 มิถุนายน 2560]
เรื่องลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม (นายลำพูน งิ้วเนย) [02 มิถุนายน 2560]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน เรือง ลูกจ้างประจำครบเกษียณอายุซึ่งจะต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [23 มีนาคม 2560]
เรื่องข้าราชการขอเปลี่ยนชื่อตัว (นายรมย์รวินท์ กลิ่นศรีสุข) [08 มีนาคม 2560]
เรื่องประกาศผลการสอบการสอบคัดเลือก/คัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น [22 กุมภาพันธ์ 2560]
 
  ระบบจัดการข่าวสาร
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/63/2562 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายสุพจน์ สุวรรณจิตร) [06 พฤศจิกายน 2562]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/64/2562 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายอดุลย์ พิณเสนาะ) [06 พฤศจิกายน 2562]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/62/2562 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (นายอาภากร สนิกะวาที) [31 ตุลาคม 2562]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/61/2562 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายวิรัช สาทรานุวัฒน์) [31 ตุลาคม 2562]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/60/2562 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 2 ราย (1.นางจิตติมา ฤทธิ์มณี 2.นายโกศล ถาวรวัตร์)) [18 ตุลาคม 2562]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ 130/2562 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ (นางสายสุณี แก้วเจริญ) [07 ตุลาคม 2562]
เรื่องคำสั่งกรมที่ ข 20/58/2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายจำนง ภัทรวิหค) [03 ตุลาคม 2562]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/59/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายเทวนันธ์ เอกอนงค์) [01 ตุลาคม 2562]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/57/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 4 ราย (1.นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วพิกุล 2.นางอารีย์ ฉ่ำตาก้อง 3.นางสาวรุ่งธิวาห์ ยี่ประชา 4.นายพิมาย จันทะชิต) [01 ตุลาคม 2562]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/56/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นางสาวรุ่งธิวาห์ ยี่ประชา) [01 ตุลาคม 2562]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/55/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (นายธานินทร์ พิทักษ์วงศ์) [01 ตุลาคม 2562]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/54/2562 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วพิกุล) [26 กันยายน 2562]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/53/2562 ลงวันที่ 23 กันยายน 2562 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์) [23 กันยายน 2562]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/50/2562 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (นายสุภชัย ยังพึ่ง) [26 สิงหาคม 2562]
เรื่องคำสั่งกรม ที่ 100/2562 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ (นางดาราณี มาลัยพิศ) [22 สิงหาคม 2562]
เรื่องคำสั่งกรมที่ ข 20/48/2562 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น [09 สิงหาคม 2562]
เรื่องคำสั่งกรมที่ ข20/47/2562 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น [09 สิงหาคม 2562]
เรื่องคำสังกรมที่ 54-2562 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เรื่องเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ [07 สิงหาคม 2562]
เรื่องคำสังกรมที่ 55-2562 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เรื่องให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าตอบแทนพิเศษ [07 สิงหาคม 2562]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/49/2562 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (นายสุภชัย ยังพึ่ง) [06 สิงหาคม 2562]
  + ดูทั้งหมด
 

 

 

 

 

 

 

   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.