สำนักชลประทานที่ 11
 
 
     
 
 
 
 

คำสั่ง / ประกาศ กรม

  ระบบจัดการข่าวสาร
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/208/2565 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 ราย (นายประสิทธิ์ มนต์เทวา) [28 พฤศจิกายน 2565]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/207/2565 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 ราย (นายโอรส ใจเสมอ) [25 พฤศจิกายน 2565]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/206/2565 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 ราย (ร้อยตรียอดยุทธ เยี่ยมสถาน) [25 พฤศจิกายน 2565]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/205/2565 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 ราย (นายประสิต จิรัชยาพร) [25 พฤศจิกายน 2565]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/204/2565 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 1 ราย (นางสาวชิตยาภรณ์ สีทาสี) [22 พฤศจิกายน 2565]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/203/2565 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 ราย (นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วพิกุล) [22 พฤศจิกายน 2565]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/202/2565 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 ราย (นางอารีย์ ฉ่ำตาก้อง) [22 พฤศจิกายน 2565]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/201/2565 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 ราย (นายอดิศร ศรีกระจ่าง) [22 พฤศจิกายน 2565]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 1173/2565 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ จำนวน 1 ราย (นยารัตตพล ดาวลอย) [21 พฤศจิกายน 2565]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 1113/2565 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 1 ราย (นายโบว์แดง ทาแก้ว) [21 พฤศจิกายน 2565]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 937/2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน เพิ่มเติม จำนวน 1 ราย (นายธีรวุฒิ ศิลปคุปต์) [21 พฤศจิกายน 2565]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 936/2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 เรื่อง แก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดิอนข้าราชการและให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง จำนวน 1 ราย (นายธีรวุฒิ ศิลปคุปต์) [21 พฤศจิกายน 2565]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 1162/2565 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 1 ราย (นายนิฐิพัฒน์ เล่าอั้น) [10 พฤศจิกายน 2565]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 1151/2565 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ จำนวน 1 ราย (นายอนุชิต โสภา) [10 พฤศจิกายน 2565]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/200/2565 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย (นายจิตเทพ เก้าพัฒนสกุล) [09 พฤศจิกายน 2565]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 1138/2565 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 1 ราย (นางสาวสุภัทรา เยี่ยมสถาน) [09 พฤศจิกายน 2565]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 1114/2565 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง [03 พฤศจิกายน 2565]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/199/2565 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงมากขึ้น (ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4) [02 พฤศจิกายน 2565]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/198/2565 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงมากขึ้น (ตำแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3) [02 พฤศจิกายน 2565]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/197/2565 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 ราย (นางสาวปิยะฉัตร ชาติสิริทรัพย์) [01 พฤศจิกายน 2565]
  + ดูทั้งหมด
  ระบบจัดการข่าวสาร
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ข้าราชการขอเปลี่ยนชือสกุล (นางรุ่งกานต์ ศรีดาวเรือง) [09 กุมภาพันธ์ 2565]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม (นายธนาชัย โชติกลาง) [09 กุมภาพันธ์ 2565]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 (กลุ่มงานสนับสนุน) [09 กุมภาพันธ์ 2565]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวัน 9 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน (กุลุ่มงานช่าง) [09 กุมภาพันธ์ 2565]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวัน 9 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพิ่มเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน(กลุ่มงานสนับสนุน) [09 กุมภาพันธ์ 2565]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 14 มกราคม 2565 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน (กลุ่มงานช่าง) [14 มกราคม 2565]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 14 มกราคม 2565 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน (ในตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 3) [14 มกราคม 2565]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น (กลุ่มงานช่าง) [26 พฤศจิกายน 2564]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น (ในตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4) [26 พฤศจิกายน 2564]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม (นายอนันต์ แซ่ลิ้ม) [19 พฤศจิกายน 2564]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 กลุ่มงานสนับสนุน (ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4) [11 พฤศจิกายน 2564]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น (กลุ่มงานช่าง) [11 พฤศจิกายน 2564]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น (กลุ่มงานสนับสนุน ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส4) [09 มีนาคม 2564]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น (กลุ่มงานช่าง) [09 มีนาคม 2564]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น (กลุ่มงานสนับสนุน) [09 มีนาคม 2564]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวัน 4 ธันวาคม 2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 (กลุ่มงานสนับสนุน) [07 ธันวาคม 2563]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวัน 4 ธันวาคม 2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น (กลุ่มงานช่าง) [07 ธันวาคม 2563]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวัน 4 ธันวาคม 2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น (กลุ่มงานสนับสนุน) [07 ธันวาคม 2563]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 (ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4) [10 พฤศจิกายน 2563]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น (กลุ่มงานช่าง จำนวน 6 ตำแหน่ง) [10 พฤศจิกายน 2563]
  + ดูทั้งหมด
  ระบบจัดการข่าวสาร
เรื่องคำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 11 ที่ 35/2565 เรื่อง เเต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิใช้รหัสผู้ใช้งาน (Username) เเละรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้งานในระบบ New GFMIS Thai [08 พฤศจิกายน 2565]
เรื่องคำสั่งคณะอนุกรรมการสวัสดิการ สำนักงานชลประทานที่ 11 ที่ 34/2565 เรื่อง เเต่งตั้งคณะทำงานร้านค้าสวัสดิการ ส่วนที่ 2 [28 ตุลาคม 2565]
เรื่องคำสั่ง สชป11 ที่ 33/2565 เรื่อง ตั้งคณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำเเหน่งวิศวกรชลประทาน ของกองพัฒนาเเหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักบริหารจัดการน้ำเเละอุทกวิทยา เเละสถาบันพัฒนาการชลประทาน ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพน [21 ตุลาคม 2565]
เรื่องคำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 11 ที่ 32/2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการ และลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ [17 ตุลาคม 2565]
เรื่องคำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 11 ที่ 31/2565 เรื่อง เเต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิเข้าในระบบ KTB Corporate Online [11 ตุลาคม 2565]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 23.01/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 11 ปี พ.ศ. 2565 [20 กันยายน 2565]
เรื่องคำสั่ง สชป11 ที่ 30/2565 เรื่อง มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูน้ำหลากในสภาวะวิกฤต ปี 2565 [19 กันยายน 2565]
เรื่องคำสั่ง สชป11 ที่ 29/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง [13 กันยายน 2565]
เรื่องคำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 11 ที่ 28/2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 2 ราย [12 กันยายน 2565]
เรื่องคำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 11 ที่ 27/2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 ราย สิบเอกเชี่ยวชาญ โตโคกสูง [08 กันยายน 2565] [08 กันยายน 2565]
เรื่องคำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 11 ที่ 26/2565 เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลเท็จจริงในการขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน [08 กันยายน 2565]
เรื่องคำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 11 ที่ 25/2565 เรื่อง มอบหมายภารกิจงานก่อสร้าง ปรับปรุง ที่มีลักษณะงานพิเศษเฉพาะ [02 กันยายน 2565]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 24/2565 เรื่องคณะทำงานจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ (ประจำปี 2565) [16 สิงหาคม 2565]
เรื่องคำสั่ง สชป11 ที่ 23/2565 เรื่อง ตั้งผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานชลประทานที่ 11 [27 มิถุนายน 2565]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 22/2565 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นางสุนีย์ ชาติเชื้อ) [24 มิถุนายน 2565]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 21/2565 เรื่องแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน [07 มิถุนายน 2565]
เรื่องสชป11ที่20/2565 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน [26 พฤษภาคม 2565]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 19/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดนิทรรศการงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 120 [18 เมษายน 2565]
เรื่องคำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 11 ที่ 18/2565 เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน [31 มีนาคม 2565]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 17/2565 เรื่องแต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิใช้รหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้งานในระบบ New GFMIS Thai [31 มีนาคม 2565]
  + ดูทั้งหมด
   สชป.11/3737/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   สชป.11/2219/2558 เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในสำนักและกอง  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดเวลาและสถานที่สอบคัดเลือก เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น  |  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น  | ดูรายละเอียด
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น  |  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น  | ดูรายละเอียด
   51/2558 แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (ปรับระดับชั้นงาน)  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) กำหนด วัน เวลา และ สถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2  |  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  | ดูรายละเอียด
   ที่ ข 19/09/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   เลขที่ ข 19/08/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   เลขที่ ข 19/07/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   สชป.11/594/2558 เลขที่ ข 89/2558 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   สชป.11/593/2558 เลขที่ ข 88 /2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   ที่ ข 19/04/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาในตำแหน่ง  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   สชป.11/500/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   สชป.11/483/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
    + ดูทั้งหมด
 
 
     
 
 
 
 
     
     
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.