สำนักชลประทานที่ 11
 
 
     
 
 
 
 

คำสั่ง / ประกาศ กรม

  ระบบจัดการข่าวสาร
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/66/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 ราย (นางสาวกัญญานันท์ แย้มสระโส) [10 มีนาคม 2566]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/65/2566 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2566 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 ราย (นายปวิตร สุขวัจน์) [10 มีนาคม 2566]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/64/2566 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2566 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 2 ราย (นางสาวพัชรา บานไม่รู้โรย) และ (นายสมบูรณ์ เจิมไทย) [10 มีนาคม 2566]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/63/2566 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2566 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 ราย (นายสมเดช ศรีวิเชียร) [10 มีนาคม 2566]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/62/2566 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2566 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 ราย (นายสุนทร ซื่อเลื่อม) [10 มีนาคม 2566]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/61/2566 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2566 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 ราย (นายปรีชาวุฒิ เอกนิธิเศรษฐ์) [10 มีนาคม 2566]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 304/2566 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (นายวรวุฒิ ทุนดี) [08 มีนาคม 2566]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/60/2566 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2566 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 ราย (นายสุภชัย ยังพึ่ง) [07 มีนาคม 2566]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/59/2566 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2566 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 3 ราย (นางสาวชิตยาภรณ์ สีทาสี) (นายพลวัต สังข์คง) (นายอนันต์ แสนทวีสุข) [07 มีนาคม 2566]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/58/2566 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2566 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 ราย (นายนภดล วิศาลกมล) [07 มีนาคม 2566]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/57/2566 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2566 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 ราย (นายสถาปัตย์ แซ่เฮง) [07 มีนาคม 2566]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/56/2566 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 ราย (นายพิเชษฐ์ กัลปอนันต์ชาญ) [01 มีนาคม 2566]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/55/2566 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 1 ราย (นายสุทิน เรือนคำ) [01 มีนาคม 2566]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/54/2566 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 ราย (นายกฤษณะ จักราวินท์) [01 มีนาคม 2566]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/53/2566 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 ราย (นางสาวภันทิลา รามนันทน์) [28 กุมภาพันธ์ 2566]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/52/2566 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 2 ราย (นายพสิษฐ์ วงษ์มีพงศ์) และ (นายไกรสร กองรัตน์) [28 กุมภาพันธ์ 2566]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/51/2566 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 ราย (นายณรงค์ชัย แสนพรรณ) [28 กุมภาพันธ์ 2566]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ 6/2566 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง อนุญาติให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ (นางอารีย์ ศรีเงินทรัพย์) [24 กุมภาพันธ์ 2566]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ 5/2566 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง อนุญาติให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ (นายชาญศักดิ์ พวงรางสาด) [24 กุมภาพันธ์ 2566]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/50/2566 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 2 ราย (นายธนาภูมิ คงศรี) และ (นายวัลลภ บานไม่รู้โรย) [21 กุมภาพันธ์ 2566]
  + ดูทั้งหมด
  ระบบจัดการข่าวสาร
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ข้าราชการขอเปลี่ยนชือสกุล (นางรุ่งกานต์ ศรีดาวเรือง) [09 กุมภาพันธ์ 2565]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม (นายธนาชัย โชติกลาง) [09 กุมภาพันธ์ 2565]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 (กลุ่มงานสนับสนุน) [09 กุมภาพันธ์ 2565]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวัน 9 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน (กุลุ่มงานช่าง) [09 กุมภาพันธ์ 2565]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวัน 9 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพิ่มเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน(กลุ่มงานสนับสนุน) [09 กุมภาพันธ์ 2565]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 14 มกราคม 2565 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน (กลุ่มงานช่าง) [14 มกราคม 2565]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 14 มกราคม 2565 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน (ในตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 3) [14 มกราคม 2565]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น (กลุ่มงานช่าง) [26 พฤศจิกายน 2564]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น (ในตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4) [26 พฤศจิกายน 2564]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม (นายอนันต์ แซ่ลิ้ม) [19 พฤศจิกายน 2564]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 กลุ่มงานสนับสนุน (ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4) [11 พฤศจิกายน 2564]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น (กลุ่มงานช่าง) [11 พฤศจิกายน 2564]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น (กลุ่มงานสนับสนุน ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส4) [09 มีนาคม 2564]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น (กลุ่มงานช่าง) [09 มีนาคม 2564]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น (กลุ่มงานสนับสนุน) [09 มีนาคม 2564]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวัน 4 ธันวาคม 2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 (กลุ่มงานสนับสนุน) [07 ธันวาคม 2563]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวัน 4 ธันวาคม 2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น (กลุ่มงานช่าง) [07 ธันวาคม 2563]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวัน 4 ธันวาคม 2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น (กลุ่มงานสนับสนุน) [07 ธันวาคม 2563]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 (ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4) [10 พฤศจิกายน 2563]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น (กลุ่มงานช่าง จำนวน 6 ตำแหน่ง) [10 พฤศจิกายน 2563]
  + ดูทั้งหมด
  ระบบจัดการข่าวสาร
เรื่องคำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 11 ที่ 10/2566 เรื่อง ตั้งคณะที่ปรึกษา และ คณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ [10 มีนาคม 2566]
เรื่องคำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 11 ที่ 9/2566 เรื่อง มอบหมายให้พนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 ราย (นางสาวโชติกา กมลมณีพันธ์) [07 มีนาคม 2566]
เรื่องคำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 11 ที่ 8/2566 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 ราย (นายธรรมรัตน์ วงศ์กาฬสนธุ์) [23 กุมภาพันธ์ 2566]
เรื่องคำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 11 ที่ 7/2566 เรื่อง เเต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนค่านิยมเเละวัฒนธรรมองค์กร กรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 11 [23 กุมภาพันธ์ 2566]
เรื่องคำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 11 ที่ 6 /2566 เรื่อง ตั้งคณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างเครื่องกล ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในำตำแหน่งนายช่างเครื่องกล ของสำนักงานชลประทานที่ [17 กุมภาพันธ์ 2566]
เรื่องคำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 11 ที่ 5/2566 เรื่อง ตั้งผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาเเละเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานของสำนักงานชลประทานที่ 11 [14 กุมภาพันธ์ 2566]
เรื่องคำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 11 ที่ 4/2566 เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ [13 มกราคม 2566]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 3/2566 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 4 ราย) ปฏิบัติหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน [09 มกราคม 2566]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 2/2566 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นางจิรัชญา จิวะสุรัตน์,นส.วิภาวัลย์ เถาหมอ) [09 มกราคม 2566]
เรื่องคำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 11 ที่ 1/2566 เรื่อง เเต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11 [06 มกราคม 2566]
เรื่องคำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 11 ที่ 37/2565 เรื่อง เเต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาผลงานรางวัลเลิศรัฐ สำนักงานชลประทานที่ 11 [22 ธันวาคม 2565]
เรื่องคำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 11 ที่ 36/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี พ.ศ.2566 [15 ธันวาคม 2565]
เรื่องคำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 11 ที่ 35/2565 เรื่อง เเต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิใช้รหัสผู้ใช้งาน (Username) เเละรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้งานในระบบ New GFMIS Thai [08 พฤศจิกายน 2565]
เรื่องคำสั่งคณะอนุกรรมการสวัสดิการ สำนักงานชลประทานที่ 11 ที่ 34/2565 เรื่อง เเต่งตั้งคณะทำงานร้านค้าสวัสดิการ ส่วนที่ 2 [28 ตุลาคม 2565]
เรื่องคำสั่ง สชป11 ที่ 33/2565 เรื่อง ตั้งคณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำเเหน่งวิศวกรชลประทาน ของกองพัฒนาเเหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักบริหารจัดการน้ำเเละอุทกวิทยา เเละสถาบันพัฒนาการชลประทาน ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพน [21 ตุลาคม 2565]
เรื่องคำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 11 ที่ 32/2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการ และลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ [17 ตุลาคม 2565]
เรื่องคำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 11 ที่ 31/2565 เรื่อง เเต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิเข้าในระบบ KTB Corporate Online [11 ตุลาคม 2565]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 23.01/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 11 ปี พ.ศ. 2565 [20 กันยายน 2565]
เรื่องคำสั่ง สชป11 ที่ 30/2565 เรื่อง มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูน้ำหลากในสภาวะวิกฤต ปี 2565 [19 กันยายน 2565]
เรื่องคำสั่ง สชป11 ที่ 29/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง [13 กันยายน 2565]
  + ดูทั้งหมด
   สชป.11/3737/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   สชป.11/2219/2558 เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในสำนักและกอง  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดเวลาและสถานที่สอบคัดเลือก เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น  |  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น  | ดูรายละเอียด
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น  |  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น  | ดูรายละเอียด
   51/2558 แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (ปรับระดับชั้นงาน)  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) กำหนด วัน เวลา และ สถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2  |  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  | ดูรายละเอียด
   ที่ ข 19/09/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   เลขที่ ข 19/08/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   เลขที่ ข 19/07/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   สชป.11/594/2558 เลขที่ ข 89/2558 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   สชป.11/593/2558 เลขที่ ข 88 /2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   ที่ ข 19/04/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาในตำแหน่ง  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   สชป.11/500/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   สชป.11/483/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
    + ดูทั้งหมด
 
 
     
 
 
 
 
     
     
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.