สำนักชลประทานที่ 11
 
     
     
     
 

 

 
 
 
 

 

   สชป.11/3737/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   สชป.11/2219/2558 เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในสำนักและกอง  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดเวลาและสถานที่สอบคัดเลือก เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น  |  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น  | ดูรายละเอียด
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น  |  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น  | ดูรายละเอียด
   51/2558 แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (ปรับระดับชั้นงาน)  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) กำหนด วัน เวลา และ สถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2  |  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  | ดูรายละเอียด
   ที่ ข 19/09/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   เลขที่ ข 19/08/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   เลขที่ ข 19/07/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   สชป.11/594/2558 เลขที่ ข 89/2558 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   สชป.11/593/2558 เลขที่ ข 88 /2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   ที่ ข 19/04/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาในตำแหน่ง  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   สชป.11/500/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   สชป.11/483/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
    + ดูทั้งหมด
  ระบบจัดการข่าวสาร
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 23/2560 ลว. 12 มิถุนายน 2560 เรื่องตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน [16 มิถุนายน 2560]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 21/2560 ลว. 31 พฤษภาคม 2560 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นางนันทา อุปมาก) [31 พฤษภาคม 2560]
เรื่องคำสั่ง สชป 11 ที่ 56/2559 ลว.15 ธันวาคม 2559 เรื่องมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 (การลา) [09 มีนาคม 2560]
เรื่องเรื่องคำสั่งสำนักฯ 27/2558 ลว.16 พฤศจิกายน 2558 ตั้งคณะทำงานทบทวนกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย [03 ธันวาคม 2558]
เรื่องคำสั่ง สำนักฯ 20 / 2558 ลว. 20 กรกฎาคม 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคล และผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน [27 กรกฎาคม 2558]
เรื่องคำสั่ง สำนักฯ 19 / 2558 ลว. 13 กรกฎาคม 2558 แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแล บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ [27 กรกฎาคม 2558]
เรื่องคำสั่ง สำนักฯ 18 / 2558 ลว. 13 กรกฎาคม 2558 แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา และคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ [27 กรกฎาคม 2558]
เรื่องคำสั่ง สำนักฯ 17 / 2558 ลว. 6 กรกฎาคม 2558 แต่งตั้งเครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมสของประชาชน ( คสป.) สำนักงานชลประทานที่ 11 [27 กรกฎาคม 2558]
เรื่องคำสั่ง สำนักฯ 16 / 2558 ลว. 3 กรกฎาคม 2558 แต่งตั้งคณะทำงานจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 [27 กรกฎาคม 2558]
เรื่องคำสั่ง สำนักฯ 15 / 2558 ลว. 25 มิถุนายน 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการขอเบิกค่าใช้จ่าย ( ของนายนพดล วรหาญ เดือนละ 3,000 บาท ให้ตรวจสอบ บ้านเลขที่ 199/83 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ) [27 กรกฎาคม 2558]
เรื่องคำสั่ง สำนักฯ 14 / 2558 ลว. 22 มิถุนายน 2558 มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ ( ศิริพล สุวรรณศิริ ) [27 กรกฎาคม 2558]
เรื่องคำสั่ง สำนักฯ ที่ 13 / 2558 ลว. 15 มิถุนายน 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ( นายศิริพล สุวรรณศิริ ) [27 กรกฎาคม 2558]
เรื่องคำสั่ง สำนักฯ ที่ 12 / 2558 ลว. 19 พฤษภาคม 2558 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศด้านภูมิศาสตร์ ( GIS ) สำนักงานชลประทานที่ 11 [27 กรกฎาคม 2558]
เรื่องคำสั่ง สำนักฯ ที่ 11 / 2558 ลว. 22 เมษายน 2558 ตั้งผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบใบการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ( สอบสัมภาษณ์ ) ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 11 [27 กรกฎาคม 2558]
เรื่องคำสั่ง สำนักฯ ที่ 10 / 2558 ลว. 21 เมษายน 2558 มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน ( เกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดยมอบอำนาจให้ ผอ.ส่วน ผอ.โครงการฯ ) [27 กรกฎาคม 2558]
เรื่องคำสั่ง สำนักฯ ที่ 09 / 2558 ลว. 17 เมษายน 2558 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการคลองสวยน้ำใส ร่วมใจกำจัดพืชทุ่งหลวงรังสิต สำนักงานชลประทานที่ 11 [27 กรกฎาคม 2558]
เรื่องคำสั่ง สำนักฯ ที่ 08 / 2558 ลว. 31 มีนาคม 2558 แต่งตั้งคณะทำงานพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน [27 กรกฎาคม 2558]
เรื่องคำสั่ง สำนักฯ ที่ 07 / 2558 ลว. 25 มีนาคม 2558 แต่งตั้งคณะทำงานย่อยคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น สำนักชลประทานที่ 11 [27 กรกฎาคม 2558]
เรื่องคำสั่ง สำนักฯ ที่ 06 / 2558 ลว. 9 มีนาคม 2558 แต่งตั้งคณะทำงานย่อยดำเนินการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา / โครงการชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 11 [27 กรกฎาคม 2558]
เรื่องคำสั่ง สำนักฯ ที่ 05 / 2558 ลว.3 มีนาคม 2558 มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่(จำนวน 11 ราย รับโอนจาก ผส.คก.) 1.นายสุพจน์ วงษ์ระเบียบ 11. นายประพันธ์ ขาวผ่อง [27 กรกฎาคม 2558]
  + ดูทั้งหมด
  ระบบจัดการข่าวสาร
เรื่องลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม (นายการีม โหโซ๊ะ) [08 มิถุนายน 2560]
เรื่องลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม (นายลำพูน งิ้วเนย) [02 มิถุนายน 2560]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน เรือง ลูกจ้างประจำครบเกษียณอายุซึ่งจะต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [23 มีนาคม 2560]
เรื่องข้าราชการขอเปลี่ยนชื่อตัว (นายรมย์รวินท์ กลิ่นศรีสุข) [08 มีนาคม 2560]
เรื่องประกาศผลการสอบการสอบคัดเลือก/คัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น [22 กุมภาพันธ์ 2560]
เรื่องประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 [14 กุมภาพันธ์ 2560]
เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานระดับ 4(กลุ่มงานสนับสนุน/กลุ่มงานช่าง) [27 ธันวาคม 2559]
เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก/คัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก/คัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น (กลุ่มงานบริการพืนฐาน/กลุ่มงานสนันสนุน/กลุ่มงานช่าง) [27 ธันวาคม 2559]
เรื่องประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 [25 ตุลาคม 2559]
เรื่องประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น [21 ตุลาคม 2559]
เรื่องผลสอบคัดเลือก/คัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน [25 กรกฎาคม 2559]
เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก/คัดเลือก และกำหนดวันเวลา และสถานที่สอบคัดเลือก/คัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน [28 เมษายน 2559]
เรื่องประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน [06 มกราคม 2559]
เรื่องประกาศรับสอบคัดเลือก/คัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น [28 เมษายน 2558]
 
  ระบบจัดการข่าวสาร
เรื่องคำสั่งกรมที่ ข 1086/2560 การกำหนดกรอบอัตรากำลังให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [24 กรกฎาคม 2560]
เรื่องคำสั่งกรมที่ ข 968/2560 เรื่องการกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [18 กรกฎาคม 2560]
เรื่องคำสั่งกรมที่ ข 1065/2560 เรื่องอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (นายธชายุธ ศรีพลนอก) [18 กรกฎาคม 2560]
เรื่องคำสั่งกรมที่ ข 20/31/2560 เรือ่งย้ายข้าราชการ (นายปรีชากร พฤกษะวัน) [17 กรกฎาคม 2560]
เรื่องคำสั่งกรมที่ ข 1054/2560 เรื่องเลื่อนข้าราชการ (นายโกศล ถาวรวัตร์) [12 กรกฎาคม 2560]
เรื่องคำสั่งกรมที่ ข 20/30/2560 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายสนธยา จั่นบำรุง) [12 กรกฎาคม 2560]
เรื่องคำสั่งกรมที่ ข 20/29/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน [06 กรกฎาคม 2560]
เรื่องคำสั่งกรมที่ ข 20/28/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน [06 กรกฎาคม 2560]
เรื่องคำสั่งกรมที่ ข 20/27/2560 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (น.ส.ชาพิมญชุ์ เอมโกษา) [03 กรกฎาคม 2560]
เรื่องคำสั่งกรมที่ ข 920/2560 เรื่องรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นายวิธวัฒน์ อุตมกูล) [23 มิถุนายน 2560]
เรื่องคำสั่งกรมที่ ข 901/2560 เรื่องย้ายข้าราชการ (นายนพดล เขาวน์วรนันท์) [19 มิถุนายน 2560]
เรื่องคำสั่งกรมที่ ข 895/2560 เรื่องย้ายข้าราชการ (นายสุเมธ บุญโฉม) [19 มิถุนายน 2560]
เรื่องคำสั่งกรม ที่ ข 865/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายวีระชัย จิตรบรรเทา) [13 มิถุนายน 2560]
เรื่องคำสั่งกรม ที่ ข 864/2560 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (นายชยพัทธ์ เขมทโรนนท์) [13 มิถุนายน 2560]
เรื่องคำสั่งกรม ที่ ข 856/2560 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (นายชัยพร ธรรมภักดี) [13 มิถุนายน 2560]
เรื่องคำสั่งกรมที่ ข 20/26/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน [12 มิถุนายน 2560]
เรื่องคำสั่งกรมที่ ข 20/25/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน [07 มิถุนายน 2560]
เรื่องคำสั่งกรมที่ ข 801/1/2560 การกำหนดกรอบอัตรากำลังให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [05 มิถุนายน 2560]
เรื่องคำสั่งกรมที่ ข 787/2560 การกำหนดตำแหน่ง [05 มิถุนายน 2560]
เรื่องคำสั่งกรมที่ ข 20/23/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน [02 มิถุนายน 2560]
  + ดูทั้งหมด
 

 

 

 

 

 

 

   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.