สำนักชลประทานที่ 11
 
 
     
 
 
 
 

คำสั่ง / ประกาศ กรม

  ระบบจัดการข่าวสาร
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/251/2563 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 ราย (นางสาวศุภาวรรณ ประถมอินทร์) [24 พฤศจิกายน 2563]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/250/2563 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 2 ราย (1.นายรัตตพล ดาวลอย 2.นายวีระศักดิ์ นวลสวาท) [24 พฤศจิกายน 2563]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/249/2563 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 3 ราย (1.นายสุนทร ซื่อเลื่อม 2.นายปวิตร สุขวัจน์ 3.นายโกศล ถาวรวัตร์) [11 พฤศจิกายน 2563]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/248/2563 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น (จำนวน 8 ตำแหน่ง) [10 พฤศจิกายน 2563]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/247/2563 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น (ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4) [10 พฤศจิกายน 2563]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/246/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 2 ราย (1.นายสุกฤษฏิ์ สังขะวร 2.นายพิเชษฐ์ กัลปอนันต์ชาญ) [06 พฤศจิกายน 2563]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/245/2563 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 ราย (นายมานพ แจ่มมี) [02 พฤศจิกายน 2563]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/244/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 12 ราย (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ) [30 ตุลาคม 2563]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/243/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 10 ราย (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล) [30 ตุลาคม 2563]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/242/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 12 ราย (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ) [30 ตุลาคม 2563]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/241/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 26 ราย (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน) [30 ตุลาคม 2563]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/240/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 22 ราย (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต) [30 ตุลาคม 2563]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/239/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 24 ราย (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร) [30 ตุลาคม 2563]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/238/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 26 ราย (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้) [30 ตุลาคม 2563]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/237/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 20 ราย (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ) [30 ตุลาคม 2563]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/228/2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 12 ราย (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ) [30 ตุลาคม 2563]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/227/2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 10 ราย (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล) [30 ตุลาคม 2563]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/226/2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 12 ราย (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ) [30 ตุลาคม 2563]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/225/2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 26 ราย (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน) [30 ตุลาคม 2563]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/224/2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 21 ราย (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต) [30 ตุลาคม 2563]
  + ดูทั้งหมด
  ระบบจัดการข่าวสาร
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 (ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4) [10 พฤศจิกายน 2563]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น (กลุ่มงานช่าง จำนวน 6 ตำแหน่ง) [10 พฤศจิกายน 2563]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น (กลุ่มงานสนับสุน จำนวน 2 ตำแหน่ง) [10 พฤศจิกายน 2563]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เรื่อง ลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม (นายอานนท์ วังแก้ว) [08 ตุลาคม 2563]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 9 กันยายน 2563 เรื่อง ข้าราชการขอเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล (นางสาวปุณช์ณคิณห์ สุขภัทรวิรุฬห์) [15 กันยายน 2563]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ข้าราชการถึงแก่กรรม (นายศุภวรรณ กิจสุดแสง) [02 มิถุนายน 2563]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ณ วันที่ 20 เมษายน 2563 เรื่อง ลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม (นายเสมอ บุญฉวี) [27 เมษายน 2563]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม (นายสมชาย อินทรผล) [14 กุมภาพันธ์ 2563]
เรื่องทดสอบคำสั่ง [14 กุมภาพันธ์ 2563]
เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก/คัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน [26 ธันวาคม 2562]
เรื่องผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 (ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4) [24 ธันวาคม 2562]
เรื่องผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น [24 ธันวาคม 2562]
เรื่องประกาศรับสอบคัดเลือก/คัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน [12 ธันวาคม 2562]
เรื่องลูกจ้างประจำขอเปลี่ยนชื่อสกุล (นางกนกวรรณ นิลเขียว) [25 พฤศจิกายน 2562]
เรื่องข้าราชการขอเปลี่ยนชื่อตัว (นางสาวชัญญพัตร์ เอมโกษา) [25 พฤศจิกายน 2562]
เรื่องลูกจ้างประจำขอเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อตัว และชื่อสกุล (นางสาวภัทลดา กุลธนาชนินาถ) [01 พฤศจิกายน 2562]
เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานระดับ 4 [01 ตุลาคม 2562]
เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น [01 ตุลาคม 2562]
เรื่องประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานระดับ 4 (ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4) [06 กันยายน 2562]
เรื่องประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น [06 กันยายน 2562]
  + ดูทั้งหมด
  ระบบจัดการข่าวสาร
เรื่องมอบอำนาจหน้าที่การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่นกรมชลประทาน ประจำปี ของสำนักงานชลประทานที่ 11 [12 พฤศจิกายน 2563]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 32 /2563 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานติดตามงานเพิ่มประสิทธิภาพการระบาบน้ำคลองพระยาบรรลือ [08 ตุลาคม 2563]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับวัสดุและควบคุมการรื้อถอน [08 ตุลาคม 2563]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 30 /2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน [06 ตุลาคม 2563]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 29 /2563 เรื่องแต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ KTB Corporate Online [06 ตุลาคม 2563]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 28 /2563 เรื่องแต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิ์ใช้รหัสผู้ใช้งาน (User Name) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้งานในระบบ GFMIS (บัตร Smart Card) [06 ตุลาคม 2563]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 27 /2563 เรื่องมอบหมายงานและหน้าที่รับผิดชอบ [06 ตุลาคม 2563]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 26 /2563 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานชลประทานที่ 11 [06 ตุลาคม 2563]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 25/2563 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [28 กันยายน 2563]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่24/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน [17 กันยายน 2563]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 23/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 11 [28 สิงหาคม 2563]
เรื่องแต่งตั้งคณกรรมการตรวจนับวัสดุและควบคุมการรื้อถอน [24 กรกฎาคม 2563]
เรื่องแต่งตั้งคณกรรมการตรวจนับวัสดุและควบคุมการรื้อถอน [20 กรกฎาคม 2563]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 19 /2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับวัสดุและควบคุมการรื้อถอน [28 พฤษภาคม 2563]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 19 /2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับวัสดุและควบคุมการรื้อถอน [28 พฤษภาคม 2563]
เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) งานคล้ายวันสถานปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 118 ของสำนักงานชลประทานที่ 11 [27 เมษายน 2563]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่16/2563 เรื่อง คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 11 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ประสานงานคณะกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) [09 เมษายน 2563]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 14 /2563 เรื่องตั้งผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานชลประทานที่ 11 [24 มีนาคม 2563]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 13 /2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล [24 มีนาคม 2563]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 12 /2563 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัร้านค้าสวัสดิการ ส่วนที่ 2 [24 มีนาคม 2563]
  + ดูทั้งหมด
   สชป.11/3737/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   สชป.11/2219/2558 เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในสำนักและกอง  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดเวลาและสถานที่สอบคัดเลือก เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น  |  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น  | ดูรายละเอียด
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น  |  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น  | ดูรายละเอียด
   51/2558 แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (ปรับระดับชั้นงาน)  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) กำหนด วัน เวลา และ สถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2  |  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  | ดูรายละเอียด
   ที่ ข 19/09/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   เลขที่ ข 19/08/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   เลขที่ ข 19/07/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   สชป.11/594/2558 เลขที่ ข 89/2558 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   สชป.11/593/2558 เลขที่ ข 88 /2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   ที่ ข 19/04/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาในตำแหน่ง  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   สชป.11/500/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   สชป.11/483/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
    + ดูทั้งหมด
 
 
     
 
 
 
 
     
     
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.