สำนักชลประทานที่ 11
 
 
     
 
 
 
 

คำสั่ง / ประกาศ กรม

  ระบบจัดการข่าวสาร
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/111/2563 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เรื่องมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563 (ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน 14 ราย ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2563) [03 มิถุนายน 2563]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/110/2563 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เรื่องมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563 (โครงการก่อสร้าง จำนวน 20 ราย ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2563) [03 มิถุนายน 2563]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/109/2563 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เรื่องมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563 (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ จำนวน 18 ราย ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2563) [03 มิถุนายน 2563]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/108/2563 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เรื่องมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563 (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล จำนวน 16 ราย ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2563) [03 มิถุนายน 2563]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/107/2563 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เรื่องมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563 (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ จำนวน 16 ราย ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2563) [03 มิถุนายน 2563]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/106/2563 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เรื่องมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563 (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน จำนวน 34 ราย ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2563) [03 มิถุนายน 2563]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/105/2563 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เรื่องมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563 (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต จำนวน 31 ราย ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2563) [03 มิถุนายน 2563]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/104/2563 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เรื่องมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563 (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร จำนวน 26 ราย ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2563) [03 มิถุนายน 2563]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/103/2563 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เรื่องมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563 (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ จำนวน 36 ราย ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2563) [03 มิถุนายน 2563]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/102/2563 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เรื่องมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563 (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ จำนวน 31 ราย ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2563) [03 มิถุนายน 2563]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/101/2563 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เรื่องมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563 (โครงการชลประทานสมุทรปราการ จำนวน 15 ราย ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2563) [03 มิถุนายน 2563]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/100/2563 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เรื่องมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563 (โครงการชลประทานปทุมธานี จำนวน 19 ราย ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2563) [03 มิถุนายน 2563]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/99/2563 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เรื่องมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563 (โครงการชลประทานสมุทรสาคร จำนวน 9 ราย ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2563) [03 มิถุนายน 2563]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/98/2563 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เรื่องมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563 (โครงการชลประทานนนทบุรี จำนวน 15 ราย ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2563) [03 มิถุนายน 2563]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/97/2563 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เรื่องมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563 (ส่วนเครื่องจักรกล จำนวน 14 ราย ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2563) [03 มิถุนายน 2563]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/96/2563 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เรื่องมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563 (ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา จำนวน 16 ราย ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2563) [03 มิถุนายน 2563]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/95/2563 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เรื่องมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563 (ส่วนวิศวกรรม จำนวน 21 ราย ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2563) [03 มิถุนายน 2563]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/94/2563 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เรื่องมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563 (ส่วนแผนงาน จำนวน 12 ราย ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2563) [03 มิถุนายน 2563]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/92/2563 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 เรื่องมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563 (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโครงการก่อสร้าง จำนวน 20 ราย ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2563) [03 มิถุนายน 2563]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/91/2563 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 เรื่องมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563 (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ จำนวน 18 ราย ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2563) [03 มิถุนายน 2563]
  + ดูทั้งหมด
  ระบบจัดการข่าวสาร
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ข้าราชการถึงแก่กรรม (นายศุภวรรณ กิจสุดแสง) [02 มิถุนายน 2563]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ณ วันที่ 20 เมษายน 2563 เรื่อง ลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม (นายเสมอ บุญฉวี) [27 เมษายน 2563]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม (นายสมชาย อินทรผล) [14 กุมภาพันธ์ 2563]
เรื่องทดสอบคำสั่ง [14 กุมภาพันธ์ 2563]
เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก/คัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน [26 ธันวาคม 2562]
เรื่องผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 (ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4) [24 ธันวาคม 2562]
เรื่องผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น [24 ธันวาคม 2562]
เรื่องประกาศรับสอบคัดเลือก/คัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน [12 ธันวาคม 2562]
เรื่องลูกจ้างประจำขอเปลี่ยนชื่อสกุล (นางกนกวรรณ นิลเขียว) [25 พฤศจิกายน 2562]
เรื่องข้าราชการขอเปลี่ยนชื่อตัว (นางสาวชัญญพัตร์ เอมโกษา) [25 พฤศจิกายน 2562]
เรื่องลูกจ้างประจำขอเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อตัว และชื่อสกุล (นางสาวภัทลดา กุลธนาชนินาถ) [01 พฤศจิกายน 2562]
เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานระดับ 4 [01 ตุลาคม 2562]
เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น [01 ตุลาคม 2562]
เรื่องประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานระดับ 4 (ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4) [06 กันยายน 2562]
เรื่องประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น [06 กันยายน 2562]
เรื่องเรื่อง ลูกจ้างประจำขอเปลี่ยนชื่อสกุล และคำนำหน้านาม (นางพัชรนันท์ สุขสำราญ) [28 พฤษภาคม 2562]
เรื่องลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม (นายนิพล พูลสวัสดิ์) [19 ธันวาคม 2561]
เรื่องลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม (นายสอาด เทียนชัย) [04 สิงหาคม 2561]
เรื่องลูกจ้างประจำขอเปลี่ยนชื่อตัว (นางกัลยกร สมบูรณ์ผล) [21 กรกฎาคม 2561]
เรื่องลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม (นายอุดมศักดิ์ เพยพัด) [11 มิถุนายน 2561]
  + ดูทั้งหมด
  ระบบจัดการข่าวสาร
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 19 /2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับวัสดุและควบคุมการรื้อถอน [28 พฤษภาคม 2563]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 19 /2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับวัสดุและควบคุมการรื้อถอน [28 พฤษภาคม 2563]
เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) งานคล้ายวันสถานปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 118 ของสำนักงานชลประทานที่ 11 [27 เมษายน 2563]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่16/2563 เรื่อง คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 11 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ประสานงานคณะกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) [09 เมษายน 2563]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 14 /2563 เรื่องตั้งผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานชลประทานที่ 11 [24 มีนาคม 2563]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 13 /2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล [24 มีนาคม 2563]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 12 /2563 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัร้านค้าสวัสดิการ ส่วนที่ 2 [24 มีนาคม 2563]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 11 /2563 เรื่องแต่งตั้งผู้รับรองสิทธิบุคคลในตรอบครัวถูกต้อง [24 มีนาคม 2563]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 10 /2563 เรื่องแต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online [24 มีนาคม 2563]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 9/2563 เรื่องมอบหมายงานและหน้าที่ที่รับผิดชอบ [24 มีนาคม 2563]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 8 /2563 เรื่องแต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิ์ใช้รหัสผู้ใช้งาน (UCER NAME) และรหัสผ่าน (PASSWOLD) เพื่อใช้งานในระบบ GFMIS (บัตร Smart Card) [24 มีนาคม 2563]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 7 /2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและแผนงานเพื่อแต้งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน [24 มีนาคม 2563]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 6 /2563 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [24 มีนาคม 2563]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 5 /2563 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดติดตามแผนงานและงบประมาณบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง [24 มีนาคม 2563]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 4 /2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการเก็บรักษาเงิน [24 มีนาคม 2563]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 3 /2563 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานการดำเนินงาน ลด และคัดแยกขยะมูลฝอย [24 มีนาคม 2563]
เรื่องคำสั่งที่ สชป.11 ที่ 15/2563 เรื่อง ตั้งศูนย์ประสานงานคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) สำนักงานชลประทานที่ 11 [24 มีนาคม 2563]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 2/2563 เรื่อง แต้งตั้งคระกรรมการตรวจนับวัสดุและควบคุมการรื้อถอน [10 มีนาคม 2563]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 1/2563 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 [10 มีนาคม 2563]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 32 /2562 เรื่องจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขและบรรเทาวิกฤตภัยแล้ง สำนักงานชลประทานที่ 11 ปี 2562/63 [10 มีนาคม 2563]
  + ดูทั้งหมด
   สชป.11/3737/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   สชป.11/2219/2558 เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในสำนักและกอง  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดเวลาและสถานที่สอบคัดเลือก เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น  |  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น  | ดูรายละเอียด
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น  |  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น  | ดูรายละเอียด
   51/2558 แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (ปรับระดับชั้นงาน)  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) กำหนด วัน เวลา และ สถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2  |  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  | ดูรายละเอียด
   ที่ ข 19/09/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   เลขที่ ข 19/08/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   เลขที่ ข 19/07/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   สชป.11/594/2558 เลขที่ ข 89/2558 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   สชป.11/593/2558 เลขที่ ข 88 /2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   ที่ ข 19/04/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาในตำแหน่ง  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   สชป.11/500/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   สชป.11/483/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
    + ดูทั้งหมด
 
 
     
 
 
 
 
     
     
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.