สำนักชลประทานที่ 11
 
 
     
 
 
 
 

คำสั่ง / ประกาศ กรม

  ระบบจัดการข่าวสาร
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/136/2565 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 ราย (นางจิรัชญา จิวะสุรัตน์) [28 มิถุนายน 2565]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/135/2565 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 ราย (นายปรีชาวุฒิ เอกนิธิเศรษฐ์) [27 มิถุนายน 2565]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/133/2565 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 ราย (นางสาวช่อลดา ประสพบุญ) [27 มิถุนายน 2565]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/132/2565 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 28 ราย [24 มิถุนายน 2565]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/131/2565 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 4 ราย (1.นางสาวพัชรา บานไม่รู้โรย 2.นางสาวรุ่งธิวาห์ ยี่ประชา 3.นางสาวธันยพร นิยม 4.นางนวลจันทร์ ชมภูบุตร) [24 มิถุนายน 2565]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/130/2565 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 ราย (นายธีรวุฒิ ศิลปคุปต์) [17 มิถุนายน 2565]
เรื่องเรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/128/2565 ลงวันที่ 16 มิถนายน 2565 เรื่อง มอยหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 ราย (นายภูมิวิทย์ นารถสกุล) [17 มิถุนายน 2565]
เรื่องเรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/127/2565 ลงวันที่ 16 มิถนายน 2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 ราย (นายกีรวิทย์ ศรสำราญ) [17 มิถุนายน 2565]
เรื่องเรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/129/2565 ลงวันที่ 16 มิถนายน 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย (นายประสิทธิ์ มนต์เทวา) [17 มิถุนายน 2565]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/123/2565 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2565 (โครงการชลประทานจังหวัด) [16 มิถุนายน 2565]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/126/2565 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 ราย (ว่าที่ร้อยโทอริยะ ถึงแสง) [08 มิถุนายน 2565]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/125/2565 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย (นายปรีชาวุฒิ เอกนิธิเศรษฐ์) [06 มิถุนายน 2565]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/124/2565 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 ราย (นายอมร นวลเพชร์) [06 มิถุนายน 2565]
เรื่องเรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/123/2565 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2565 (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการก่อสร้าง) [01 มิถุนายน 2565]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/123/2565 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2565 (ผู้บริหาร/ส่วน) [01 มิถุนายน 2565]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/122/2565 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย (นายนิพนธ์ จันทร์ช่วง) [30 พฤษภาคม 2565]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/121/2565 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 ราย (นางสาวนิดา กุฎีเขต) [27 พฤษภาคม 2565]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/120/2565 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 ราย (นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วพิกุล) [26 พฤษภาคม 2565]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/119/2565 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 ราย (นายภูมิวิทย์ นารถสกุล) [26 พฤษภาคม 2565]
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/118/2565 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 ราย (นางสาวรุ่งธิวาห์ ยี่ประชา) [26 พฤษภาคม 2565]
  + ดูทั้งหมด
  ระบบจัดการข่าวสาร
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ข้าราชการขอเปลี่ยนชือสกุล (นางรุ่งกานต์ ศรีดาวเรือง) [09 กุมภาพันธ์ 2565]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม (นายธนาชัย โชติกลาง) [09 กุมภาพันธ์ 2565]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 (กลุ่มงานสนับสนุน) [09 กุมภาพันธ์ 2565]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวัน 9 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน (กุลุ่มงานช่าง) [09 กุมภาพันธ์ 2565]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวัน 9 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพิ่มเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน(กลุ่มงานสนับสนุน) [09 กุมภาพันธ์ 2565]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 14 มกราคม 2565 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน (กลุ่มงานช่าง) [14 มกราคม 2565]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 14 มกราคม 2565 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน (ในตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 3) [14 มกราคม 2565]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น (กลุ่มงานช่าง) [26 พฤศจิกายน 2564]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น (ในตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4) [26 พฤศจิกายน 2564]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม (นายอนันต์ แซ่ลิ้ม) [19 พฤศจิกายน 2564]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 กลุ่มงานสนับสนุน (ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4) [11 พฤศจิกายน 2564]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น (กลุ่มงานช่าง) [11 พฤศจิกายน 2564]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น (กลุ่มงานสนับสนุน ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส4) [09 มีนาคม 2564]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น (กลุ่มงานช่าง) [09 มีนาคม 2564]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น (กลุ่มงานสนับสนุน) [09 มีนาคม 2564]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวัน 4 ธันวาคม 2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 (กลุ่มงานสนับสนุน) [07 ธันวาคม 2563]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวัน 4 ธันวาคม 2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น (กลุ่มงานช่าง) [07 ธันวาคม 2563]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวัน 4 ธันวาคม 2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น (กลุ่มงานสนับสนุน) [07 ธันวาคม 2563]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 (ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4) [10 พฤศจิกายน 2563]
เรื่องประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น (กลุ่มงานช่าง จำนวน 6 ตำแหน่ง) [10 พฤศจิกายน 2563]
  + ดูทั้งหมด
  ระบบจัดการข่าวสาร
เรื่องคำสั่ง สชป11 ที่ 23/2565 เรื่อง ตั้งผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานชลประทานที่ 11 [27 มิถุนายน 2565]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 22/2565 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นางสุนีย์ ชาติเชื้อ) [24 มิถุนายน 2565]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 21/2565 เรื่องแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน [07 มิถุนายน 2565]
เรื่องสชป11ที่20/2565 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน [26 พฤษภาคม 2565]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 19/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดนิทรรศการงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 120 [18 เมษายน 2565]
เรื่องคำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 11 ที่ 18/2565 เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน [31 มีนาคม 2565]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 17/2565 เรื่องแต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิใช้รหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้งานในระบบ New GFMIS Thai [31 มีนาคม 2565]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 16/2565 เรื่องแต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิใช้รหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้งานในระบบ New GFMIS Thai [31 มีนาคม 2565]
เรื่องคำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 11 ที่ 15/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน [25 มีนาคม 2565]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 เรื่อง ตั้งคณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน [25 มีนาคม 2565]
เรื่องคำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 11 ที่ 13/2565 เรื่อง ตั้งคณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนังานรายทั่วไป ในตำเเหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของสำนัก/กอง ต่างๆ กลุ่มที่ 1 พื้นที่ส่วนกลาง [25 มีนาคม 2565]
เรื่องคำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 11 ที่ 12/2565 เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบเเละโอนครุภัณฑ์เครื่องจักรเครื่องมือจากสำนักเครื่องจักรกล [22 มีนาคม 2565]
เรื่องคำสั่งสชป.11 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการขอเบิกค่าเช่าบ้าน [22 มีนาคม 2565]
เรื่องคำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 11 ที่ 10/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานชลประทานที่ 11 [18 มีนาคม 2565]
เรื่องคำสั่ง สชป 11 ที่ 9/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรม กรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 11 [11 มีนาคม 2565]
เรื่องคำสั่งสชป.11 ที่ 4/2565 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลเเทนอธิบดีกรมชลประทาน [11 กุมภาพันธ์ 2565]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 8/2565 เรื่องตั้งคณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างภาพ ของสำนักงานเลขานุการกรม ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างภาพ ของสำนักงานชลประทานที่ 11 และในตำแหน่งเจ้าพนักงานเ [11 กุมภาพันธ์ 2565]
เรื่องคำสั่งที่ 7/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief Koowledge Officer หรือ CKO) และคณะทำงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team หรือ KM Team) สำนักงานชลประทานที่ 11 [03 กุมภาพันธ์ 2565]
เรื่องคำสั่ง สชป.11 ที่ 6/2565 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาบริเวณ สำนักงานชลประทานที่ 11 [03 กุมภาพันธ์ 2565]
เรื่องคำสั่ง สชป 11 ที่ 5/2565 เรื่องมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 [03 กุมภาพันธ์ 2565]
  + ดูทั้งหมด
   สชป.11/3737/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   สชป.11/2219/2558 เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในสำนักและกอง  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดเวลาและสถานที่สอบคัดเลือก เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น  |  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น  | ดูรายละเอียด
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น  |  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น  | ดูรายละเอียด
   51/2558 แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (ปรับระดับชั้นงาน)  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) กำหนด วัน เวลา และ สถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2  |  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  | ดูรายละเอียด
   ที่ ข 19/09/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   เลขที่ ข 19/08/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   เลขที่ ข 19/07/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   สชป.11/594/2558 เลขที่ ข 89/2558 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   สชป.11/593/2558 เลขที่ ข 88 /2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   ที่ ข 19/04/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาในตำแหน่ง  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   สชป.11/500/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   สชป.11/483/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
   ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  |  คำสั่งกรมชลประทาน  | ดูรายละเอียด
    + ดูทั้งหมด
 
 
     
 
 
 
 
     
     
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.