สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 

 

  สป 11/3445/2560 เรื่องขอให้พิจารณาส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ภารกิจการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของกรมชลประทานที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" เพิ่มเติม | 30-05-17
  สป 11/3423/2560 เรื่อง ขอเชิญส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Singapore - Thailand Leadership Development Programme | 29-05-17
  สป 11/3425/2560 เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดการทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ | 29-05-17
  สป 11/3291/2560 เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาดำเนินการการสำรวจความผูกพันของบุุคลากรภาครัฐ | 24-05-17
  สป 11/3336/2560 เรื่อง ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อ เกษียณอย่าง Smart ในยุค Digital | 24-05-17
  สป 11/3195/60 เรื่อง ทบทวนการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายบุคคล สำนักงานชลประทานที่ 1-17 | 22-05-17
  สป 11/3191/2560 เรื่อง การเข้ารับการทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ | 18-05-17
  สป 11/3093/2560 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม | 17-05-17
  สป 11/3028/2560 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของศูนย์ของศูนย์ซีมีโอเซียร์ก้า ประจำปีงบประมาณ 2561- 2562 | 11-05-17
  สป 11/2994/2560 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคคลากรเข้าร่วมการสัมมนา หลักสูตร การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม | 08-05-17
  สป11/2894/2560 เรื่อง เเจ้งเวียนให้เสนอชื่อข้าราชการผู้มีความเหมาะสมเพื่อคัดเลือกกรรมการจริยธรรมประจำกรมชลประทาน | 04-05-17
  สป11/2936/2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งนักบริหาร ระดับต้น กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ | 04-05-17
  สป 11/2877/2560 เรื่อง การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง พรบ การจัดซื้อจัดจ้าง ณ มิถุนายน 2560 | 04-05-17
  สป 11/2846/2560 เรื่อง พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สบค สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 5 | 02-05-17
  สป 11/2842/2560 เรื่อง การประเมินความพึงพอใจต่อการบริการของกองแผนงาน | 01-05-17
    + ดูทั้งหมด
  ระบบจัดการข่าวสาร
เรื่องสรุปแผนงานในภารกิจหลักกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2579) [22 ธันวาคม 2559]
เรื่องข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี [20 ธันวาคม 2559]
เรื่องการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 [20 ธันวาคม 2559]
เรื่องแจ้งผลการตรวจประเมินการจัดการความรู้ ระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [17 ธันวาคม 2559]
เรื่องกำหนดพยัญชนะและเลขประจำของเรื่อง [17 ธันวาคม 2559]
เรื่องผลการพิจารณาคัดเลือกและปรับลำดับชั้นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน" (คัดเลือกเพิ่มเติมครั้งที่ 7/2559) [17 ธันวาคม 2559]
เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายเขตตรวจราชการและติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน [17 ธันวาคม 2559]
เรื่องการประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ.2560 [17 ธันวาคม 2559]
เรื่องขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลับเข้าปฏิบัติราชการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการน้ำระดับฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา รุ่นที่ 17 [28 พฤศจิกายน 2558]
เรื่องขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลับเข้าปฏิบัติราชการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและการจัดทำรายละเอียดของงานซื้อและงานจ้างก่อสร้าง รุ่นที่ 1 [28 พฤศจิกายน 2558]
เรื่องขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลับเข้าปฏิบัติราชการฯ หลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการน้ำระดับฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา รุ่นที่ 16 [17 พฤศจิกายน 2558]
เรื่องขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลับเข้าปฏิบัติราชการฯ หลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับนายช่างกลโครงการ รุ่นที่ 3 [17 พฤศจิกายน 2558]
เรื่องขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลับเข้าปฏิบัติราชการฯ หลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการน้ำระดับฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา รุ่นที่ 14 [17 พฤศจิกายน 2558]
เรื่องขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลับเข้าปฏิบัติราชการฯ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญทีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 14 [17 พฤศจิกายน 2558]
เรื่องขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้บังคับบัญชาที่ีสูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ติดตามผลการฝึกอบ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 13 และ หลักสูตรผู้บังคับบัญชาระดับต้น รุ่นที่ 5 (ที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ) [17 พฤศจิกายน 2558]
เรื่องขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลับเข้าปฏิบัติราชการฯ หลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการน้ำระดับฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา รุ่นที่ 13 [17 พฤศจิกายน 2558]
เรื่องโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับนายช่างกลโครงการ รุ่นที่ 2 [25 มีนาคม 2558]
เรื่องโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านพัสดุเบื้องต้น รุ่นที่ 2 [25 มีนาคม 2558]
เรื่องโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับวินัย การดำเนินการทางวินัย และการเสริมสร้างวินัยสำหรับผู้บังคับบัญชา รุ่นที่ 1 [25 มีนาคม 2558]
เรื่องโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐระดับต้น รุ่นที่ 1 [25 มีนาคม 2558]
  +ดูทั้งหมด            
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.