สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 

 

  สป 11/6116/2561 เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสรุปบทเรียนการดำเนินงานของกรมชลประทาน และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน After Action Review AAR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  | 24-08-18
  สป 11/5530/2561 เรื่องขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการพิ่่มคะแนนภาษาอังกฤษเพื่อพิชิตทุนศึกษาและฝึกอบรม | 03-08-18
  สป 11/5539/2561 เรื่องขอให้คัดเลือกและจัดกำลังพลเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา หลักสูตรประจำ รุ่นที่ 2 | 03-08-18
  สป 11/5507/2561 เรื่องขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะการฟัง พูด ภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 | 01-08-18
  สป 11/5373/2561 เรื่องพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรุปผลการดำเนินการจัดการความรู้และวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | 25-07-18
  สป 11/5245/2561 เรื่องส่งผู้สมัครรับทุนฝึกอบรมหลักสูตร Maintenance Operation and Management of Irrigation Facilities A | 19-07-18
  สป 11/5226/2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ | 19-07-18
  สป 11/4966/2561 เรื่องเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการและการใช้ค่า k รุ่นที่ 48 | 12-07-18
  สป 11/4965/2561 เรื่องเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการและการใช้ค่า k รุ่นที่ 47 | 12-07-18
  สป 11/4967/2561 เรื่องเรียนเชิญเข้าร่วมอบรม | 12-07-18
  สป 11/4995/2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์สำรวจข้าราชการที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม | 11-07-18
  สป 11/5002/2561 เรื่องขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม โครงการการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง สำหรับยุคดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 | 11-07-18
  สป 11/4917/2561 เรื่องการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย | 09-07-18
  สป 11/4777/2561 เรื่องการสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 8 | 06-07-18
  สป 11/4167/2561 เรื่องรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น และนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่งดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 | 14-06-18
    + ดูทั้งหมด
  ระบบจัดการข่าวสาร
เรื่องการประดับธงชาติและตราสัญลักษณ์อาเซี่ยน [27 กุมภาพันธ์ 2562]
เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ในบุคลการส่งบทความผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ [22 กุมภาพันธ์ 2562]
เรื่องขอมอบหนังสือ [20 กุมภาพันธ์ 2562]
เรื่องขอส่งคู่มือการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ : การสอบแข่งขัน [20 กุมภาพันธ์ 2562]
เรื่องการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีประจำปี 2562 [20 กุมภาพันธ์ 2562]
เรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [13 กุมภาพันธ์ 2562]
เรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงระเบียงสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วนคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [13 กุมภาพันธ์ 2562]
เรื่องขอรับจิตกุศลเมตตาบริจาคยางเก่า/แบตเตอรี่เก่า [30 มกราคม 2562]
เรื่องขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 42 ปีที่ 4 [30 มกราคม 2562]
เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้า F.I.O FAIR 2019 [29 มกราคม 2562]
เรื่องขอส่งหนังสือภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2561 และแนวดน้มปี 2562 [29 มกราคม 2562]
เรื่องขอส่งเอกสารถอดบทเีรียนของเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ [29 มกราคม 2562]
เรื่องส่งรายงานประจำปี 2561 [29 มกราคม 2562]
เรื่องขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 94 ปีที่ 8 ประจำเดือนธันวาคม 2561 [24 มกราคม 2562]
เรื่องวารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนธันวาคม 2561 [22 มกราคม 2562]
เรื่องขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครและการคัดเลือบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 [14 มกราคม 2562]
เรื่องขอแจ้งการใช้ชื่อภาษาอังกฤษ [14 มกราคม 2562]
เรื่องขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 12 ปีที่ี 5 ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [11 มกราคม 2562]
เรื่องขอมอบหนังสือรายงานประจำปี พ.ศ.2560 [11 มกราคม 2562]
เรื่องขอส่งวารสารข่าวปศุสัตว์ ฉบับปี 2562 ประจำเดือน ต.ค.-พ.ย.2561 [11 มกราคม 2562]
  +ดูทั้งหมด            
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.