ระบบจัดการข่าวสาร
การประชุมครั้งที่ รายงานการประชุม ดาวน์โหลด
ครั้งที่ 1/2563 (2) วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 (13.30 น.)
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11
[28 กุมภาพันธ์ 2563]
ครั้งที่ 1/2563 (1) วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 (13.30 น.)
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11
[28 กุมภาพันธ์ 2563]
ครั้งที่ 8/2562 (2) วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 (10.00 น.)
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11
[28 มกราคม 2563]
ครั้งที่ 8/2562 (1) วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 (10.00 น.)
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11
[28 มกราคม 2563]
ครั้งที่ 7/2562 (3) วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 [09.30น.]
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11
[27 พฤศจิกายน 2562]
ครั้งที่ 7/2562 (2) วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 [09.30น.]
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11
[27 พฤศจิกายน 2562]
ครั้งที่ 7/2562 (1) วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 [09.30น.]
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11
[27 พฤศจิกายน 2562]
ครั้งที่ 6/2562 (2) วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 [เวลา 13.00 น.]
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11
[25 ตุลาคม 2562]
ครั้งที่ 6/2562 (1) วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 [เวลา 09.30 น.]
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11
[25 ตุลาคม 2562]
ครั้งที่ 5/2562 (สัญจร) 4 วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 [13.00 น.]
ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ
[16 กันยายน 2562]
ครั้งที่ 5/2562 (สัญจร) 3 วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 [13.00 น.]
ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ
[16 กันยายน 2562]
ครั้งที่ 5/2562 (สัญจร) 2 วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 [13.00 น.]
ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ
[16 กันยายน 2562]
ครั้งที่ 5/2562 (สัญจร) 1 วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 [13.00 น.]
ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ
[16 กันยายน 2562]
ครั้งที่ 4/2562 (สัญจร) 3 วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 [เวลา 13.00 น.]
ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้
[24 มิถุนายน 2562]
ครั้งที่ 4/2562 (สัญจร) 2 วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 [เวลา 13.00 น.]
ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้
[24 มิถุนายน 2562]
ครั้งที่ 4/2562 (สัญจร) 1 วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 [เวลา 13.00 น.]
ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้
[24 มิถุนายน 2562]
ครั้งที่ 3/2562 (2) วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 [เวลา 09.00 น.]
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11
[21 พฤษภาคม 2562]
ครั้งที่ 3/2562 (1) วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 [เวลา 09.00 น.]
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11
[21 พฤษภาคม 2562]
ครั้งที่ 2/2562 (4) วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 [เวลา 13.00 น.]
ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต
[10 เมษายน 2562]
ครั้งที่ 2/2562 (3) วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 [เวลา 13.00 น.]
ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต
[10 เมษายน 2562]
ครั้งที่ 2/2562 (2) วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 [เวลา 13.00 น.]
ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต
[10 เมษายน 2562]
ครั้งที่ 2/2562 (1) วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 [เวลา 13.00 น.]
ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต
[10 เมษายน 2562]
ครั้งที่ 1/2562 (3) วันจันทร์ที่่ 21 มกรมคม 2562 [เวลา 14.00 น.]
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11
[04 มีนาคม 2562]
ครั้งที่ 1/2562 (2) วันจันทร์ที่่ 21 มกรมคม 2562 [เวลา 14.00 น.]
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11
[04 มีนาคม 2562]
ครั้งที่ 1/2562 (1) วันจันทร์ที่่ 21 มกรมคม 2562 [เวลา 14.00 น.]
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11
[04 มีนาคม 2562]
ครั้งที่ 25/2561 (1) วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 [เวลา 13.00 น.]
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11
[18 มกราคม 2562]
ครั้งที่ 25/2561 (2) วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 [เวลา 13.00 น.]
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11
[18 มกราคม 2562]
ครั้งที่ 6/2561 (2) วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 [09.30 น.]
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11
[06 ธันวาคม 2561]
ครั้งที่ 6/2561 (1) วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 [09.30 น.]
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11
[06 ธันวาคม 2561]
ครั้งที่5/2561 (2) วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 [13.00 น.]
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11
[17 ตุลาคม 2561]
ครั้งที่5/2561 (1) วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 [13.00 น.]
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11
[17 ตุลาคม 2561]
ครั้งที่ 4/2561 (2) วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 [เวลา 13.00 น.]
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11
[12 กันยายน 2561]
ครั้งที่ 4/2561 (1) วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 [เวลา 13.00 น.]
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11
[12 กันยายน 2561]
ครั้งที่ 3/2561 (2) วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 [เวลา 14.00 น.]
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11
[01 สิงหาคม 2561]
ครั้งที่ 3/2561 (1) วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 [เวลา 14.00 น.]
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11
[01 สิงหาคม 2561]
ครั้งที่ 2/2561 (2) วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 [เวลา 09.00 น.]
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11
[04 มิถุนายน 2561]
ครั้งที่ 2/2561 (1) วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 [เวลา 09.00 น.]
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11
[04 มิถุนายน 2561]
ครั้งที่ 1/2561 (2) วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 [เวลา 09.30 น.]
ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร
[09 เมษายน 2561]
ครั้งที่ 1/2561 (1) วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 [เวลา 09.30 น.]
ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร
[09 เมษายน 2561]
ครั้งที่ 6/2560 (2) วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 [เวลา 13.30 น.]
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11
[05 กุมภาพันธ์ 2561]
ครั้งที่ 6/2560 (1) วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 [เวลา 13.30 น.]
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11
[05 กุมภาพันธ์ 2561]
ครั้งที่ 5/2560 (1) วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 [เวลา 13.30 น.]
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11
[18 ธันวาคม 2560]
ครั้งที่ 5/2560 (3) วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 [เวลา 13.30 น.]
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11
[18 ธันวาคม 2560]
ครั้งที่ 5/2560 (2) วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 [เวลา 13.30 น.]
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11
[18 ธันวาคม 2560]
ครั้งที่ 4/2560 (2) วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 [เวลา 13.30 น.]
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11
[13 พฤศจิกายน 2560]
ครั้งที่ 4/2560 (1) วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 [เวลา 13.30 น.]
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11
[13 พฤศจิกายน 2560]
ครั้งที่ 3/2560 (3) วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 [เวลา 09.30 น.]
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11
[15 กันยายน 2560]
ครั้งที่ 3/2560 (2) วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 [เวลา 09.30 น.]
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11
[15 กันยายน 2560]
ครั้งที่ 3/2560 (1) วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 [เวลา 09.30 น.]
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11
[15 กันยายน 2560]
ครั้งที่ 2/2560 (2) วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 [เวลา 09.30 น.]
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11
[06 มิถุนายน 2560]
ครั้งที่ 2/2560 (1) วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 [เวลา 09.30 น.]
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11
[06 มิถุนายน 2560]
ครั้งที่ 1/2560 (2) วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 [เวลา 13.30 น.]
ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ
[29 มีนาคม 2560]
ครั้งที่ 1/2560 (1) วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 [เวลา 13.30 น.]
ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ
[29 มีนาคม 2560]
ครั้งที่ 11/2559 (2) วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559 [เวลา 09.00 น.]
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11
[07 กุมภาพันธ์ 2560]
ครั้งที่ 11/2559 (2) วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559 [เวลา 09.00 น.]
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11
[07 กุมภาพันธ์ 2560]
ครั้งที่ 11/2559 (1) วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559 [เวลา 09.00 น.]
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11
[07 กุมภาพันธ์ 2560]
ครั้งที่ 10/2559 (2) วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 [เวลา 10.30 น.]
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11
[23 ธันวาคม 2559]
ครั้งที่ 10/2559 (1) วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 [เวลา 10.30 น.]
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11
[23 ธันวาคม 2559]
ครั้งที่ 9/2559 (2) วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 [เวลา 10.00 น.]
ณ ห้องประชุมโครงการก่อสร้าง
[21 พฤศจิกายน 2559]
ครั้งที่ 9/2559 (1) วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 [เวลา 10.00 น.]
ณ ห้องประชุมโครงการก่อสร้าง
[21 พฤศจิกายน 2559]
ครั้งที่ 8/2559 (3) วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 [เวลา 13.30 น.]
ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ
[17 ตุลาคม 2559]
ครั้งที่ 8/2559 (2) วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 [เวลา 13.30 น.]
ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ
[17 ตุลาคม 2559]
ครั้งที่ 8/2559 (1) วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 [เวลา 13.30 น.]
ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ
[17 ตุลาคม 2559]
ครั้งที่ 7/2559 (2) วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 [13.30 น.]
ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้
[16 กันยายน 2559]
ครั้งที่ 7/2559 (1) วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 [13.30 น.]
ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้
[16 กันยายน 2559]
ครั้งที่ 6/2559 (2) วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 [เวลา 13.30 น.]
ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน
[08 สิงหาคม 2559]
ครั้งที่ 6/2559 (1) วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 [เวลา 13.30 น.]
ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน
[08 สิงหาคม 2559]
ครั้งที่5/2559(2) วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 (14.45 น.)
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11
[05 กรกฎาคม 2559]
ครั้งที่5/2559(1) วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 (14.45 น.)
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11
[05 กรกฎาคม 2559]
ครั้งที่ 4/2559 วันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 [14.45 น.]
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11
[23 พฤษภาคม 2559]
ครั้งที่ 3/2559 วันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 [14.45 น.]
ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล
[11 เมษายน 2559]
ครั้งที่ 2/2559 วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 [13.30 น.]
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11
[15 มีนาคม 2559]
ครั้งที่ 1/2559 วันอังคารที่ 12 มกราคม 2559 [13.30 น.]
ณ ศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11
[18 กุมภาพันธ์ 2559]
ครั้งที่ 9 วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 [เวลา 13.30 น.]
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานชลประทานที่ 11
[04 มกราคม 2559]
ครั้งที่ 8/2558 วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 [เวลา 13.30 น.]
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานชลประทานที่ 11
[16 พฤศจิกายน 2558]
ครั้งที่ 7/2558 วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558 [เวลา 13.30 น.]
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานชลประทานที่ 11
[21 กันยายน 2558]
ครั้งที่ 6/2558 วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 [เวลา 13.30 น.]
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานชลประทานที่ 11
[07 สิงหาคม 2558]
ครั้งที่ 5/2558 วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 [เวลา 13.30 น.]
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานชลประทานที่ 11
[22 มิถุนายน 2558]
ครั้งที่ 4/2558 วันพุธที่ 29 เมษายน 2558 [เวลา 13.30 น.]
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานชลประทานที่ 11
[18 พฤษภาคม 2558]
ครั้งที่ 3/2558 วันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 [ 13.30 น.]
ณ ห้องประชุม 1 สำนักชลประทานที่ 11
[02 เมษายน 2558]
ครั้งที่ 2/2558 วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 [เวลา 13.30 น.]
ณ ห้องประชุม 1 สำนักชลประทานที่ 11
[06 มีนาคม 2558]
ครั้งที่1/2558 วันพุธที่ 14 มกราคม 2558 [เวลา 13.30 น.]
ณ ห้องประชุม 1 สำนักชลประทานที่ 11
[04 กุมภาพันธ์ 2558]
ครั้งที่ 3/2557 วันศุกร!ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 [เวลา 09.30 น.]
ณ ห้องประชุม 1 สำนักชลประทานที่ 11
[26 ธันวาคม 2557]
ครั้งที่ 2/2557 วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 [13.30 น.]
ณ ห้องประชุม 1 สำนักชลประทานที่ 11
[06 พฤศจิกายน 2557]
ครั้งที่ 1/2557 วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557 [13.30 น.]
ณ ห้องประชุม 1 สำนักชลประทานที่ 11
[18 สิงหาคม 2557]
ครั้งที่ 6/2556 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2556 [เวลา 13.30 น.]
ณ ห้องประชุม 1 สำนักชลประทานที่ 11
[08 มกราคม 2557]
ครั้งที่ 5/2556 วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556 [ เวลา 10:00 น.]
ณ ห้องประชุม 1 สำนักชลประทานที่ 11
[11 กันยายน 2556]
ครั้งที่ 4/2556 วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2556 [เวลา 13.30 น.]
ณ ห้องประชุม 1 สำนักชลประทานที่ 11
[15 กรกฎาคม 2556]
ครั้งที่ 3/2556 วันอังคารที่ 25 เมษายน 2556 [เวลา 13.30 น.]
ณ ห้องประชุม 1 สำนักชลประทานที่ 11
[31 พฤษภาคม 2556]
ครั้งที่ 2/2556 วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2556 [เวลา 13.30 น.]
ณ ห้องประชุม 1 สำนักชลประทานที่ 11
[10 พฤษภาคม 2556]
ครั้งที่ 1/2556 วันอังคารที่ 22 มกราคม 2556 [เวลา 13.30 น.]
ณ ห้องประชุม 1 สำนักชลประทานที่ 11
[27 กุมภาพันธ์ 2556]
ครั้งที่ 6/2555 วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2555 [เวลา 13.30 น.]
ณ ห้องประชุม 1 สำนักชลประทานที่ 11
[21 มกราคม 2556]
ครั้งที่ 5/2555 วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2555 [09:30 น.]
ณ ห้องประชุม 1 สำนักชลประทานที่ 11
[11 ธันวาคม 2555]
ครั้งที่ 4/2555 วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2555 [09:30 น.]
ณ ห้องประชุม 1 สำนักชลประทานที่ 11
[18 กันยายน 2555]
ครั้งที่ 3/2555 วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2555[09:30 น.]
ณ ห้องประชุม 1 สำนักชลประทานที่ 11
[01 สิงหาคม 2555]
ครั้งที่ 2/2555 วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2555 [14:30 น.]
ณ ห้องประชุม 1 สำนักชลประทานที่ 11
[25 มิถุนายน 2555]
ครั้งที่ 1/2555 วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2555 [14:30 น.]
ณ ห้องประชุม 1 สำนักชลประทานที่ 11
[30 มีนาคม 2555]
ครั้งที่ 4/2554 วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2554 [14:30 น]
ณ ห้องประชุม ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ
[23 มกราคม 2555]
ครั้งที่ 3/2554 วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2554 [09:30 น.]
ณ ห้องประชุม 1 สำนักชลประทานที่ 11
[15 สิงหาคม 2554]
ครั้งที่ 2/2554 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2554 [14:00 น.]
ณ ห้องประชุม 1 สำนักชลประทานที่ 11
[23 พฤษภาคม 2554]