" ขอเชิญทุกท่านเข้ารับบริการห้องสมุดของสำนักงานชลประทานที่ 11 เปิดทุกวันทำการ ตั้งแต่ เวลา 11.00 - 13.00 "

นายปิติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะ ไปยังพื้นที่ลุ่มเสี่ยงที่อาจจะขาดแคลนน้ำ ตำบลหนองหนู อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี...
 

  

     ด้วยทางวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ขอให้ประชาสัมพันธ์ เรื่องการวางหรีดว่า ขณะนี้วัดมีความต้องการ ใช้เก้าอี้จำนวนมากในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของทางวัด จึงขอความร่วมมือผู้ที่ประสงค์ไปวางหรีด ให้ใช้ เป็นหรีดเก้าอี้แทน

     ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง ขอให้เกษตรกรชะลอการเพาะปลูกข้าวนาปี ในพื้นที่ลุ่มน้ำ เจ้าพระยา และผู้ใช้นำทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด

 
   

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน"60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชลประทานทั่วไทย น้อมถวายพระพรชัยมงคล

   
 
   

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเชิงเลน ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

   
   
 
   

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสะพานภูมิพล ๑ สะพานภูมิพล ๒  อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

   
     
 
 
+ ดูทั้งหมด              
 
 
 
 
 
ชมการถ่ายทอดสด