สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
การติดตามการดำเนินการ PMQA ของสำนักงานชลประทานที่ 11
รายการเอกสารประกอบ
วัน/เดือน/ปี
ดาวน์โหลด
  • การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ PMQA เพื่อประเมินตนเอง ตามหลังเกณฑ์ประเมินการจัดความรู้ ระดับสำนัก/กอง (KMA ๒๐๑๓)
KMA 2556
  • การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ PMQA เพื่อประเมินตนเอง ตามหลังเกณฑ์ประเมินการจัดความรู้ ระดับสำนัก/กอง (KMA ๒๐๑๒)
11 กรกฎาคม 2555
          การดำเนินการ PMQA (1-6) ปี 2554
  หมวด 1 :: การนำองค์กร
  หมวด 2 :: การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
  หมวด 3 :: การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  หมวด 4 :: การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
  หมวด 5 :: การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
  หมวด 6 :: การจัดการกระบวนการ

14 ตุลาคม 2554
 
 
 
 
 
 
 
 
  • แผน PMQA (1-6) ปี 2553
4 สิงหาคม 2553
  • รายงานการติดตามผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ตามแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2555 สำนักงานชลประทานที่  11
30 เมษายน 2553
  • แผนพัฒนาองค์การ1-6 สชป.11
4 มกราคม 2553
  • คู่มือตัวชี้วัดปี 2553
4 มกราคม 2553
  • คำสั่งกรมฯ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัด
    การภาครัฐ(ภาคสมัครใจ)
4 มกราคม 2553
  • ลดต้นทุนผลผลิต
4 มกราคม 2553
 
     
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.