สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 
สป 11/2002/2560 เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร กฏหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ รุ่นที่ 1
 

 
 
09-03-17
สป 11/1705/2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการฝึกอบรม
 
 
09-03-17
สป 11/1694/2560 เรื่อง ส่งสมัครรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
 
 
04-03-17
สป 11/1531/2560 เรื่อง ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การปฏิบัติงานทดสอบตามระเบียบคำสั่งของกรมชลประทาน และการตรวจสอบวัสดุก่อสร้างเบื้องต้น รุ่นที่ 2
 
 
02-03-17
สป 11/1477/2560 เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อใช้ในการทำวิจัยตามหลักสูตร วปอ รุ่นที่ 59
 
 
02-03-17
สป11/1404/2560 เรื่อง โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม ปี 2560
 
 
01-03-17
สป 11/1458/2560 เรื่อง แจ้งการเปิดรับสมัคร และการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13 ของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
 
24-02-17
สป 11/1368/2560 เรื่องการสมัครเข้ารับทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES
 
 
24-02-17
สป 11/1353/2560 เรื่องขอเชิญส่งผู้สมัครเข้าร่่วมโครงการ 17 - AG - 03 GE-WSP-A; Workshop on Innovative Water Resource Management
 
 
22-02-17
สป 11/1284/2560 เรื่อง ทุนประชุมเชิงปฏิบัติการของรัฐบาลอิสราเอล หลักสูตร Climate Change and Agriculture
 
 
17-02-17
สป 11/1086/2560 เรื่อง การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของลูกจ้างส่วนราชการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
 
 
17-02-17
สป 11/1126/2560 เรื่อง การให้ทุนโครงการพัฒนาบุคลากรวิจัย ประจำปี 2560
 
 
14-02-17
สป 11/1002/2560 เรื่องขอรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม 3 หลักสูตร ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง
 
 
09-02-17
สป 11/982/2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ทุนสำหรับการเตรียมผู้บริหารระดับสูง)
 
 
08-02-17
สป 11/944/2560 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่องเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
 
08-02-17
สป 11/926/2560 เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Smart Officer
 
 
07-02-17
สป 11/914/2560 เรื่อง ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การปฏิบัติงานทดสอบตามระเบียบคำสั่งของกรมชลประทาน และการตรวจสอบวัสดุก่อสร้างเบื้องต้น รุ่นที่ 1
 
 
07-02-17
สป 11/913/2560 เรื่อง ส่งผู้สมัครรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
 
 
07-02-17
สป 11/861/2560 เรื่อง การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสินติวิธี รุ่นที่ 2
 
 
06-02-17
สป 11/807/2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รับนิสิตวิทยาลัยการชลประทาน เข้าฝึกงานภาคฤดูร้อน
 
 
06-02-17
สป 11/804/2560 เรื่อง ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การใช้โปรแกรมด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นพื้นฐานเพื่อการจัดทำข้อมูลระบบชลประทานด้วยโปรแกรม Quantum GIS
 
 
         
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54 ถัดไป  

   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.