สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 
สป 11/4633/2560 เรื่องการจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....
 

 
 
20-07-17
สป 11/4601/2560 เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ภาครัฐ รุ่นที่ 3/2560
 
 
18-07-17
สป 11/4576/2560 เรื่องประกาศรับสมัครทุนปริญญาโทสำหรับเจ้าหน้าที่อาวุโสเพื่อความร่วมมือทรัพยากรน้ำแม่น้ำโขงล้านช้าง
 
 
18-07-17
สป 11/4507/2560 เรื่องส่งผู้สมัครรับทุนรัฐบาลอิสราเอล
 
 
17-07-17
สป 11/4506/2560 เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง การเมืองกับการบริหารจัดการภาครัฐในยุค Thailand 4.0
 
 
04-07-17
สป 11/4274/2560 เรื่องส่งผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมเรื่อง Japan - Asia Youth Exchange Program in Science
 
 
03-07-17
สป 11/4234/2560 เรื่องขอเชิญเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2560
 
 
30-06-17
สป 11/4209/2560 เรื่องขอเชิญส่งผู้สมัครเข้าร่วมโครงการองค์การเพ่ิมผลผลิตแห่งเอเชีย เอทีโอ
 
 
30-06-17
สป 11/4208/2560 เรื่องส่งปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES และการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
 
 
28-06-17
สป 11/4146/2560 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ
 
 
23-06-17
สป 11/4041/2560 เรื่อง เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
 
 
23-06-17
สป 11/4040/2560 เรื่อง การอบรมสัมมนาหลักสูตร Transform HR for Digitalization
 
 
22-06-17
สป 11/4013/2560 เรื่อง การจัดประชุมชี้แจงหลักเกณพ์การพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างชลประทาน หลักเกณฑ์ใหม่ ครั้งที่ 2
 
 
22-06-17
สป 11/3987/2560 เรื่อง การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
 
 
20-06-17
สป 11/3893/2560 เรื่อง เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินและการลงทุน ปี 2560
 
 
19-06-17
สป 11/3955/2560 เรื่องขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
 
 
19-06-17
สป 11/3934/2560 เรื่อง ส่งผู้สมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ภายใต้โครงการ A Two - year Silk Road Scholarship Master Program ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
 
 
16-06-17
สป 11/3920/2560 เรื่อง การประเมินบุคคลของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2560
 
 
16-06-17
สป 11/3915/2560 เรื่อง รับสมัครบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
 
 
16-06-17
สป 11/3913/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่
 
 
16-06-17
สป 11/3912/2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
 
 
         
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57 ถัดไป  

   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.