สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 
สป 11/7653/2560 เรื่องการเข้ารับการทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ
 

 
 
22-11-17
สป 11/7500/2560 เรื่องแจ้งีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
 
 
21-11-17
สป 11/7647/2560 เรื่องขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่างการฝึกอบรม
 
 
17-11-17
สบ 11/7573/2560 เรื่องขอเชิญข้าราชการและลูกจ้างประจำเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร สร้างสุขสี่สิบ รุ่นที่ 5
 
 
15-11-17
สป 11/7516/2560 เรื่องพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมหนีไฟในอาคารสูง
 
 
15-11-17
สป 11/7500/2560 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
 
 
13-11-17
สป 11/7463/2560 เรื่องทุนรัฐบาลอินเดีย
 
 
13-11-17
สป 11/7452/2560 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ ที่ผู้บริหารควรรู้
 
 
10-11-17
สป 11/7401/2560 เรื่องขอประชาสัมพันะ์ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประจำปี 2561
 
 
07-11-17
สป 11/7272/2560 เรื่องโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการวิเคราะห์ตนเองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยศาสตร์นพลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
 
07-11-17
สป 11/7250/60 เรื่องขอความอนุเคราะห์ในการรับนิสิตเข้าฝึกงาน
 
 
02-11-17
สป 11/7150/2560 เรื่องขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ผู้อำนวยการโครงการ รุ่นที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
 
02-11-17
สป 11/7139/2560 เรื่องขอเรียนเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การวางแผนและติดตามโครงการก่อสร้างเพื่องานชลประทานโดยโปรแกรมคอมพิววเตอร์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
 
01-11-17
สป 11/7147/2560 เรื่องพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเบื้องต้นด้วยภาษา PHP
 
 
01-11-17
สป 11/7096/2560 เรื่องพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการเขียนผลงานประกอบการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 1 - 2
 
 
31-10-17
สป 11/7035/2560 เรื่องโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Facilitator for Change รุ่นที่ 51 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
 
30-10-17
สป 11/7033/2560 เรื่องพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัยสำหรับข้าราชการในระดับหัวหน้าฝ่ายหรือปฏิบัติหน้าที่เทียบเท่่า รุ่นที่ 11
 
 
27-10-17
สป 11/7029/2560 เรื่องพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านออกแบบระดับต้น รุ่นที่ 3
 
 
27-10-17
สป 11/6992/2560 เรื่องส่งปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES
 
 
12-10-17
สป 11/6715/2560 เรื่องทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561
 
 
10-10-17
สป 11/6621/2560 เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการ Function Based
 
 
         
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59 ถัดไป  

   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.