สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 
สป 11/2637/2560 เรื่อง การสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 19
 

 
 
21-04-17
สป 11/2630/2560 เรื่อง โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
 
21-04-17
สป 11/2609/2560 เรื่อง ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การปฏิบัติงานทดสอบตามระเบียบคำสั่งกรมชลประทาน และการตรวจสอบวัสดุก่อสร้างเบื้่องต้น รุ่นที่ 3
 
 
05-04-17
สป 11/2295/2560 เรื่อง พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน Work Manual กรมชลประทาน ตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ กรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
 
05-04-17
สป 11/2299/2560 เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง พพร รุ่นที่ 6
 
 
04-04-17
สป 11/2279/2560 เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรการประดิษฐ์นาฬิกาตั้งโต๊ะ
 
 
03-04-17
สป 11/2212/2560 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง กลยุทธ์พิชิตคอรัปชั่น ก้าวสู่มิติใหม่ Thailand 4.0
 
 
03-04-17
สป 11/2220/2560 เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชาการ ณ สาธารณรัฐไอร์แลนด์
 
 
31-03-17
สป 11/2206/2560 เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร "กฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ รุ่นที่ 1
 
 
30-03-17
สป 11/2175/2560 เรื่อง แจ้งเวียนเปิดอบรมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)
 
 
30-03-17
สป 11/2174/2560 เรื่อง ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความปลอดภัยเครือข่ายและระบบให้บริการฝากไฟล์ผ่านเครือข่ายกรมชลประทาน (Network File Service : NFS)
 
 
28-03-17
สป 11/2108/2560 เรื่อง ขอให้แจ้งรายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 
 
24-03-17
สป 11/2002/2560 เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร กฏหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ รุ่นที่ 1
 
 
09-03-17
สป 11/1705/2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการฝึกอบรม
 
 
09-03-17
สป 11/1694/2560 เรื่อง ส่งสมัครรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
 
 
04-03-17
สป 11/1531/2560 เรื่อง ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การปฏิบัติงานทดสอบตามระเบียบคำสั่งของกรมชลประทาน และการตรวจสอบวัสดุก่อสร้างเบื้องต้น รุ่นที่ 2
 
 
02-03-17
สป 11/1477/2560 เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อใช้ในการทำวิจัยตามหลักสูตร วปอ รุ่นที่ 59
 
 
02-03-17
สป11/1404/2560 เรื่อง โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม ปี 2560
 
 
01-03-17
สป 11/1458/2560 เรื่อง แจ้งการเปิดรับสมัคร และการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13 ของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
 
24-02-17
สป 11/1368/2560 เรื่องการสมัครเข้ารับทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES
 
 
24-02-17
สป 11/1353/2560 เรื่องขอเชิญส่งผู้สมัครเข้าร่่วมโครงการ 17 - AG - 03 GE-WSP-A; Workshop on Innovative Water Resource Management
 
 
         
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55 ถัดไป  

   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.