สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 
สป 11/4167/2561 เรื่องรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น และนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่งดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561
 

 
 
10-05-18
ป 11/3197/2561 เรื่องขอเชิญส่่งผู้แทนเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติตามพระราชบัญยัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
09-05-18
สป 11/3143/2561 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ และขอให้พิจารณารายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ิมเติม
 
 
09-05-18
สป 11/3134/2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ตอบข้อมูลในแบบสำรวจความต้องการในการวางแผนการฝึกอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานของกรมชลประทาน
 
 
01-05-18
สป 11/2878/2561 เรื่องพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Basic English Grammar and Communication Workshop level 1 รุ่นที่ 6
 
 
27-04-18
สป 11/2816/2561 เรื่องพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะการผลิตสื่อการเรียนรู้ที่สนับสนุนการจัดการความรู้
 
 
24-04-18
สป 11/2716/2561 เรื่องขอความร่วมมือในการทำประเมินและติดตาม Online ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรศาสตร์พระราชากับการน้อมนำไปสู่การปฏิบัติของกรมชลประทาน รุ่นที่ 1
 
 
24-04-18
สป 11/2693/2561 เรื่องพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Basic English Grammar and Communication Workshop level 1 รุ่นที่ 5
 
 
23-04-18
สป 11/2663/2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 
 
21-04-18
สป 11/2644/2561 เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ิมเติม ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันในต่างประเทศ
 
 
21-04-18
สป 11/2645/2561 เรื่องขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 61 และ รุ่นที่ 62
 
 
18-04-18
สป 11/2503/2561 เรื่องขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร วัชพืชในระบบชลประทานและการควบคุมกำจัดอย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
10-04-18
สป 11/2380/2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสานสนเทศ ประจำปี 2561
 
 
09-04-18
สป 11/2348/2561 เรื่องขอให้พิจารณาส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
 
27-03-18
สป 11/2055/2561 เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่องแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมและการป้องกันการทุจริตภายในกรมชลประทาน
 
 
16-03-18
สป 11/1819/2561 เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 
 
15-03-18
สป 11/1779/2561 เรื่องทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของศูนย์ซีมีโอเซียร์ก้า ประจำปี 2561-2562
 
 
14-03-18
สป 11/1764/2561 เรื่องประชาสัมพันธ์การถ่ายทอด VDO Streaming โครงการบรรยายพิเศษ เรื่องการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน
 
 
14-03-18
สป 11/1760 เรื่องขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการปฏิบัติงานทดสอบตามระเบียบคำสั่งของกรมชลประทาน และการตรวจสอบวัสดุก่อสร้างเบื้องต้น รุ่นที่่ 5
 
 
13-03-18
สป 11/1722/2561 เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและหรือต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทุนสำหรับการเตรียมผู้บริหารระดับสูง
 
 
12-03-18
สป 11/1650/2561 เรื่องการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนพระราชทาน ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561
 
 
         
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63 ถัดไป  

   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.