สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 
สป 11/3445/2560 เรื่องขอให้พิจารณาส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ภารกิจการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของกรมชลประทานที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" เพิ่มเติม
 

 
 
29-05-17
สป 11/3423/2560 เรื่อง ขอเชิญส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Singapore - Thailand Leadership Development Programme
 
 
29-05-17
สป 11/3425/2560 เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดการทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ
 
 
24-05-17
สป 11/3291/2560 เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาดำเนินการการสำรวจความผูกพันของบุุคลากรภาครัฐ
 
 
24-05-17
สป 11/3336/2560 เรื่อง ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อ เกษียณอย่าง Smart ในยุค Digital
 
 
22-05-17
สป 11/3195/60 เรื่อง ทบทวนการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายบุคคล สำนักงานชลประทานที่ 1-17
 
 
18-05-17
สป 11/3191/2560 เรื่อง การเข้ารับการทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ
 
 
17-05-17
สป 11/3093/2560 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
 
 
11-05-17
สป 11/3028/2560 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของศูนย์ของศูนย์ซีมีโอเซียร์ก้า ประจำปีงบประมาณ 2561- 2562
 
 
08-05-17
สป 11/2994/2560 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคคลากรเข้าร่วมการสัมมนา หลักสูตร การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 
 
04-05-17
สป11/2894/2560 เรื่อง เเจ้งเวียนให้เสนอชื่อข้าราชการผู้มีความเหมาะสมเพื่อคัดเลือกกรรมการจริยธรรมประจำกรมชลประทาน
 
 
04-05-17
สป11/2936/2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งนักบริหาร ระดับต้น กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์
 
 
04-05-17
สป 11/2877/2560 เรื่อง การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง พรบ การจัดซื้อจัดจ้าง ณ มิถุนายน 2560
 
 
02-05-17
สป 11/2846/2560 เรื่อง พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สบค สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 5
 
 
01-05-17
สป 11/2842/2560 เรื่อง การประเมินความพึงพอใจต่อการบริการของกองแผนงาน
 
 
28-04-17
สป 11/2594/2560 เรื่อง ขอส่งแบบติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน
 
 
27-04-17
สป 11/2714/2560 เรื่อง การสรรหาข้าราชการไปปฏิบัติราชการสำนักงานต่างประเทศ
 
 
25-04-17
สป 11/2720/2560 เรื่อง การขอรับการจัดสรรทุนของรัฐบาล ทุน ก.พ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
 
 
25-04-17
สป 11/2701/2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง ปฏิทินการเพาะปลูกข้าวในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง ปฏิทินล้นเกวียน
 
 
21-04-17
สป 11/2637/2560 เรื่อง การสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 19
 
 
21-04-17
สป 11/2630/2560 เรื่อง โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
 
         
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56 ถัดไป  

   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.