สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 
สป 11/6132/2560 เรื่องรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น The Young Leaders Program YLP ประจำปีการศึกษา 2561
 

 
 
29-08-17
สป 11/5492/2560 เรื่องประชาสัมพันธ์คลังความรู้ของผู้ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
 
 
29-08-17
สป 11/5244/2560 เรื่องรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินบุคคลและผงชลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา
 
 
18-08-17
สป 11/5293/2560 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะการฟัง พูด ภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
 
 
16-08-17
สป 11/5233/2560 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ความรู้ด้านอุโมงค์สำหรับผู้บริหารและบุคลากรของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
 
16-08-17
สป 11/5223/2560 เรื่องขอรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 
 
10-08-17
สป 11/5096/2560 เรื่องการสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 8
 
 
08-08-17
สป 11/5041/2560 เรื่องส่งผู้สมัครรับทุนฝึกอบรมหลักสูตร Disaster Management on Infrastructure River Road and Port
 
 
04-08-17
สป 11/4856/2560 เรื่องการอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศระดับพื้นที่
 
 
01-08-17
สป 11/4836/2560 เรื่อง ขอเชิญข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เข้าร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการของกรทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 
31-07-17
สป 11/4806/2560 เรื่องขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ
 
 
27-07-17
สป 11/4796/2560 เรื่องขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษา หลักสูตรเสนาธิการทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
 
21-07-17
สป 11/4633/2560 เรื่องการจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....
 
 
20-07-17
สป 11/4601/2560 เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ภาครัฐ รุ่นที่ 3/2560
 
 
18-07-17
สป 11/4576/2560 เรื่องประกาศรับสมัครทุนปริญญาโทสำหรับเจ้าหน้าที่อาวุโสเพื่อความร่วมมือทรัพยากรน้ำแม่น้ำโขงล้านช้าง
 
 
18-07-17
สป 11/4507/2560 เรื่องส่งผู้สมัครรับทุนรัฐบาลอิสราเอล
 
 
17-07-17
สป 11/4506/2560 เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง การเมืองกับการบริหารจัดการภาครัฐในยุค Thailand 4.0
 
 
04-07-17
สป 11/4274/2560 เรื่องส่งผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมเรื่อง Japan - Asia Youth Exchange Program in Science
 
 
03-07-17
สป 11/4234/2560 เรื่องขอเชิญเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2560
 
 
30-06-17
สป 11/4209/2560 เรื่องขอเชิญส่งผู้สมัครเข้าร่วมโครงการองค์การเพ่ิมผลผลิตแห่งเอเชีย เอทีโอ
 
 
30-06-17
สป 11/4208/2560 เรื่องส่งปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES และการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
 
 
         
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58 ถัดไป  

   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.