สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 
สป 11/1190/2561 เรื่องการทดสอบหลักสูตร ICDL Workforce Basic เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14
 

 
 
21-02-18
สป 11/1211/2561 เรื่องขอเรียนเชิญท่านและคัดเลือกบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการวางแผนปรับปรุงและบำรุงรักษาโครงการชลประทาน เพื่อมุ่งสู่ RID number 1
 
 
20-02-18
สป 11/1175/2561 เรื่องหลักสูตรการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2561
 
 
19-02-18
สป 11/1135/2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วย PostgreSQL PostGIS และการเผยแพร่ข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศบนเครือข่ายอินเตอร์เน็น
 
 
19-02-18
สป 11/1145/2561 เรื่องโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรศาสตร์พระราชากับการน้อมนำไปสู่การปฏิบัติของกรมชลประทาน รุ่นที่ 1
 
 
14-02-18
สป 11/1053/2561 เรื่องขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง สูง
 
 
14-02-18
สป 11/1036/2561 เรื่องโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การคิดเชิงสังเคราห์ Synthesis of information ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
 
14-02-18
สป 11/997/2561 เรื่องส่งผู้สมัครรับทุนฝึกอบรมรัฐบาลอิสราเอล หลักสูตร Irrigation and Fertigation for Intensive Crop Production
 
 
12-02-18
สป 11/970/2561 เรื่องสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรก้าวสู่องค์การ อย่างยั่งยืนตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
 
 
12-02-18
สป 11/970/2561 เรื่องสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรก้าวสู่องค์การ อย่างยั่งยืนตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
 
 
12-02-18
สป 11/964/2561 เรื่องส่งผู้สมัครรับทุนฝึกอบรมหลักสูตร Water Related Disaster Risk Reduction
 
 
07-02-18
สป 11/876/2561 เรื่องขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการปฏิบัติงานทดสอบตามระเบียบคำสั่งกรมชลประทาน และการตรวจสอบวัสดุก่อสร้างเบื้องต้น รุ่นที่ 4
 
 
06-02-18
สป 11/811/2561 เรื่องโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อน้อมนำศาสตร์พระราชาไปหสู่การปฏิบัติของกรมชลประทาน
 
 
06-02-18
สป 11/822/2561 เรื่องการเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรประเภทปฏิบัติ
 
 
02-02-18
สป 11/745/2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย Research Manager RM
 
 
02-02-18
สป 11/721/2561 เร่ื่องขอเชิญส่งผู้สมัครรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านเทคโนโลยีอวกาศ ประจำปี 2561
 
 
02-02-18
สป 11/754/2561 เรื่องขอเรียนเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ หลักสูตร การสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์องค์กรด้วย Joomla เพื่องานชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
 
02-02-18
สป 11/717/2561 เรื่องขอเรียนเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
 
31-01-18
สป 11/674/2561 เรื่องขอความร่วมมือส่งรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักกการชลประทาน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
 
29-01-18
สป 11/653/2561 เรื่องขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2
 
 
29-01-18
สป 11/606/2561 เรื่องขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่สมาชิกสมาคมนักอุทกวิทยาไทยเข้าร่วมเสวนาวิชาการ
 
 
         
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62 ถัดไป  

   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.