สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 
สป 11/6116/2561 เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสรุปบทเรียนการดำเนินงานของกรมชลประทาน และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน After Action Review AAR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 

 
 
03-08-18
สป 11/5530/2561 เรื่องขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการพิ่่มคะแนนภาษาอังกฤษเพื่อพิชิตทุนศึกษาและฝึกอบรม
 
 
03-08-18
สป 11/5539/2561 เรื่องขอให้คัดเลือกและจัดกำลังพลเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา หลักสูตรประจำ รุ่นที่ 2
 
 
01-08-18
สป 11/5507/2561 เรื่องขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะการฟัง พูด ภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4
 
 
25-07-18
สป 11/5373/2561 เรื่องพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรุปผลการดำเนินการจัดการความรู้และวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
 
19-07-18
สป 11/5245/2561 เรื่องส่งผู้สมัครรับทุนฝึกอบรมหลักสูตร Maintenance Operation and Management of Irrigation Facilities A
 
 
19-07-18
สป 11/5226/2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ
 
 
12-07-18
สป 11/4966/2561 เรื่องเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการและการใช้ค่า k รุ่นที่ 48
 
 
12-07-18
สป 11/4965/2561 เรื่องเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการและการใช้ค่า k รุ่นที่ 47
 
 
12-07-18
สป 11/4967/2561 เรื่องเรียนเชิญเข้าร่วมอบรม
 
 
11-07-18
สป 11/4995/2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์สำรวจข้าราชการที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม
 
 
11-07-18
สป 11/5002/2561 เรื่องขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม โครงการการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง สำหรับยุคดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0
 
 
09-07-18
สป 11/4917/2561 เรื่องการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 
 
06-07-18
สป 11/4777/2561 เรื่องการสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 8
 
 
14-06-18
สป 11/4167/2561 เรื่องรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น และนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่งดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561
 
 
10-05-18
ป 11/3197/2561 เรื่องขอเชิญส่่งผู้แทนเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติตามพระราชบัญยัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
09-05-18
สป 11/3143/2561 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ และขอให้พิจารณารายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ิมเติม
 
 
09-05-18
สป 11/3134/2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ตอบข้อมูลในแบบสำรวจความต้องการในการวางแผนการฝึกอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานของกรมชลประทาน
 
 
01-05-18
สป 11/2878/2561 เรื่องพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Basic English Grammar and Communication Workshop level 1 รุ่นที่ 6
 
 
27-04-18
สป 11/2816/2561 เรื่องพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะการผลิตสื่อการเรียนรู้ที่สนับสนุนการจัดการความรู้
 
 
24-04-18
สป 11/2716/2561 เรื่องขอความร่วมมือในการทำประเมินและติดตาม Online ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรศาสตร์พระราชากับการน้อมนำไปสู่การปฏิบัติของกรมชลประทาน รุ่นที่ 1
 
 
         
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64 ถัดไป  

   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.