คู่มือการใช้งาน EPP+

 

เนื่องจาก Microsoft Internet Explorer ไม่สามารถใช้งานของ EPP+ ได้ จึงต้องใช้ Google Chrome , Firefox , Apple Safari เข้าใช้งานแทน

Google Chrome

Firefox

Apple Safari

     

 

การเข้าใช้งาน EPP+ ในการเข้าสู่ระบบ Username ให้กรอก เลขที่บัตรประชาชน ของผู้ใช้ และ Password ให้กรอก วัน-เดือน-ปี เกิด ของผู้ใช้ (Password สามารถเปลี่ยนได้)

  เข้าสู่ระบบ