สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานชลประทานที่ 11

สำนักงานชลประทานที่ 11

สำนักงานชลประทานที่ 11
rid11@mail.rid.go.th
200 ม. 1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ตู้กลางกรม 0-2583-6050-60
ตู้กลางสำนัก 0-2583-0046-50
หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) 4111 ,4112
 
อักษรย่อ

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง / ชื่อ-สกุล ภายใน สายตรง / โทรสาร บ้านพัก / มือถือ
ผส.ชป.11 ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11
(ตู้กลางสำนัก 204)

นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล

Email : pongsakrid@gmail.com
411 0-2962-5739

แฟกซ์ 0-2583-9906
08-1423-5765

08-4874-6192
ผชช.ชป.11 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน
(ตู้กลางสำนัก 109)

นายธีระพล ตั้งสมบุญ

Email : Theerapholt@gmail.com
541 โทร./แฟกซ์ 0-2583-3495 08-4874-6249

08-1488-2111
ฝบท.ชป.11 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (ตู้กลางสำนัก 103)

นาย ธีระพล ตั๊งสมบูรณ์ (รก.)

Email : -
213 0-2583-4101

แฟกซ์ 0-2583-4101
-
  นิติกรประจำสำนัก (ตู้กลางสำนัก 308)

นางสาวพรสุดา สร้อยเสนา

Email : p.phonsuda.5@gmail.com
517 0-2583-4027 06-2503-9012
ธก.ชป.11 หัวหน้างานธุรการ (ตู้กลางสำนัก 111)

นางสาวสุภาพร คุมดวง

E-mail : Kumdoung_1234@hotmail.com
412 0-2962-5746

0-2962-3606

แฟกซ์ 0-2962-5707
08-1633-5693
บส.ชป.11 หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ
(ตู้กลางสำนัก 101,102)

นางมาลีรัตน์ เทียนถวาย

Email : t_maleerat_4@hotmail.com
540 โทร./แฟกซ์ 0-2583-2616 08-9485-2844
พด.ชป.11 หัวหน้างานพัสดุ (ตู้กลางสำนัก 106,107)

นางอรญา เจริญนฤภัทร

Email : oraya_1967@yahoo.com
413 0-2583-6107

แฟกซ์ 0-2583-8435
08-1197-9719
งบ.ชป.11 หัวหน้างานการเงินและบัญชี (ตู้กลางสำนัก 104,105)

นางนุจรี บางน้อย

Email : FINANCE11@hotmail.com
417 โทร./แฟกซ์ 0-2583-7460 09-0676-5498
ปท.ชป.11 หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
(ตู้กลางสำนัก 0)

นางเสนาะ เพ็ชร์พราว

Email : sanao1969@gmail.com
555 0-2583-3025

แฟกซ์ 0-2583-3025
08-6810-3136
ผวศ.ชป.11 ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม  (ตู้กลางสำนัก 205)

นายวรชัย สุขผลธรรม

Email : Sukpholtham@yahoo.com
399 โทร./แฟกซ์ 0-2962-5700 08-4874-6188
พค.ชป.11 หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ (ตู้กลางสำนัก 209)

นายเอวิสันต์ กู้เกียรติศักดิ์

Email : waterboy3465@hotmail.com
421 โทร./แฟกซ์ 0-2583-8320 09-2828-2804
อบ.ชป.11 หัวหน้าฝ่ายออกแบบ (ตู้กลางสำนัก 206,207)

นายประพจน์ กระโจมแก้ว

Email : Prapote36@yahoo.com
423 โทร./แฟกซ์ 0-2583-6505 08-1868-1747
ปธ.ชป.11 หัวหน้าฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา (ตู้กลางสำนัก 301)

นายธีระวุฒิ ศิลปคุปต์

Email : teerawut11@hotmail.com
331 0-2583-6139 08-6354-5422

09-4892-0440
สป.ชป.11 หัวหน้าฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ (ตู้กลางสำนัก 304)

นายสินธิ มีพงษ์

Email : Sinthi.mee@gmail.com
516 08-1853-4398
ปข.ชป.11

หัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อนและอาคารชลประทาน (ตู้กลางสำนัก 208)

นายจิตเทพ เก้าพัฒนสกุล

Email : KAOPATTANASKUL@GMAIL.COM

418 0-2583-4894

โทร./แฟกซ์ 0-2962-5744
09-1519-5156
ตว.ชป.11

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม

นายคมกริช หงษทอง (ตู้กลางสำนัก 309)

E-mail : handsomeingk@gmail.com

427 08-6571-5460
ผจบ.ชป.11 ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา

นายชัชชม ชมประดิษฐ์

Email : chatchom@gmail.com
402 โทร./แฟกซ์ 0-2962-5703 08-4700-5322
ปบ.ชป.11 หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงและบำรุงรักษา

นายศราวุธ สากล (รก) (ตู้กลางสำนัก 108)

Email : S_Sakol@Yahoo.com
408 0-2583-4829

แฟกซ์ 0-2584-4743
08-6385-2425
บน.ชป.11 หัวหน้าฝ่ายบริหารและจัดการน้ำ (ตู้กลางสำนัก 110)

นายเลอบุญ อุดมทรัพย์

Email : Lerboon@yahoo.com
586 0-2583-6608

แฟกซ์ 0-2962-5744
08-6321-2769
สพ.ชป.11 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการใช้น้ำ (ตู้กลางสำนัก 305)

นายทองธัช เฟื่องถี

Email : tong_2502@yahoo.go.th

451

305

0-2583-4918 08-9774-6795
ปน.ชป.11 หัวหน้าฝ่ายประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ

นายรัฐธีย์ ทัศนะนาคะจิตต์ (ตู้กลางสำนัก 311)

Email : HUNTER_RID53@hotmail.com
584 0-2962-5741

06-1415-3914

ผผง.ชป.11 ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน

นางสมัย ธรรมสัตย์ (ตู้กลางสำนัก 218)

Email : Samai 9935@gmail.com
452 โทร./แฟกซ์ 0-2962-5716 08-4874-6168
ยศ.ชป.11 หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์

นายประสิทธิ์ มนต์เทวา (ตู้กลางสำนัก 211)

Email : -
466 0-2583-8449

โทร./แฟกซ์ 0-2962-5716
08-1286-9414
08-8897-1261
ผง.ชป.11 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นายนิติ พานิชการ

Email : Samai4646@gmail.com
482 0-2583-4942

แฟกซ์ 0-2962-5716
09-7242-3887
คพ.ชป.11 หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ (ตู้กลางสำนัก 213)

สุนัย กุณทลจินดา
434 โทร./แฟกซ์ 0-2962-5716

08-6891-8123

06-1614-4492

ผคก.ชป.11

ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล  (ตู้กลางสำนัก 314)

นายไชยวัฒน์ บุญมาก (รก.)

E-mail : Cb16022501@gmail.com

483 0-2583-9119

แฟกซ์ 0-2962-5727
08-1948-4080
วค.ชป.11 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล (ตู้กลางสำนัก 315)

นายไชยวัฒน์ บุญมาก

Email : Cb16022501@gmail.com
484 0-2583-9119

แฟกซ์ 0-2962-5727
08-1948-4080
ซบ.ชป.11 หัวหน้าฝ่ายซ่อมสร้างและบำรุงรักษา
(ตู้กลางสำนัก 319)

นายอำนวย ถี่ถ้วน

Email : amnuayth@gmail.com
484 0-2583-4039  
ปย.ชป.11 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลและยานพาหนะ

นายชาญ พรรรณเทวี (ตู้กลางสำนัก 317,318)
484 0-2583-9119

แฟกซ์ 0-2962-5727
08-9131-1774
ปส.ชป.11 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ(ตู้กลางสำนัก 316)

นายธานินทร์ พิทักษ์วงศ์

Email : tnt_rid11@windowslive.com
484 0-2583-9119

0-2962-5727
08-9741-3655
ฟท.ชป.11 หัวหน้าฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ตู้กลางสำนัก 320,321,322)

นายประสิทธิ์ เสือทอง VPN 4111 ,4112
578

0-2962-4050

โทร./แฟกซ์ 0-2583-6474

08-9898-6714
ตป.ชป.11

หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล

นายสหะ อังสนันท์สุข

Email : sahaungs@gmail.com
219

0-2962-5716

โทร./แฟกซ์ 0-2962-5716

08-9124-9625

โครงการชลประทานจังหวัด

โครงการชลประทานนนทบุรี
ntbri11@mail.rid.go.th
197 ม. 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร./แฟกซ์ 0-2583-3337, 0-2583-2257, 0-2583-4460, 0-2583-3497
หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) 5121,5222
 
อักษรย่อ

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง / ชื่อ-สกุล ภายใน สายตรง / โทรสาร บ้านพัก / มือถือ
ผอ.คป.นนทบุรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนนทบุรี

นายอาภากร   สนิกะวาที

Email : rungthamb@yahoo.com
102 0-2583-3337

0-2583-4460

โทร./แฟกซ์ 0-2583-2257,0-2583-3337
08-1818-3912
บท.คป.นนทบุรี หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางณภัทร์  รวยบุญส่ง

Email : NAPHAT RID@HOTMAIL.COM
104 0-2583-3337 08-1565-3743
วศ.คป.นนทบุรี หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

นายรัฐพล บุณณะ

Email : beng46@hotmail.com
108

107
0-2962-4603 08-1843-5750
จน.คป.นนทบุรี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

นายไตรทิพย์ มังกโรทัย

Email : sine303@Yahoo.com
105

106
0-2583-3337 08-1848-8264
ชก.คป.นนทบุรี หัวหน้าฝ่ายช่างกล

นาย สรศักดิ์ เบิกขุนทด

Email : sor_berk@hotmail.co.th
111

112
0-2583-3337  06-1397-9909 
สบ.1คป.นนทบุรี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

นายสถาปัตย์ แซ่เฮง

Email : shinoZukee@hotmail.com
109

110
0-2583-3337 08-8281-2582

 

โครงการชลประทานสมุทรปราการ
smutp11@yahoo.com
367 ม. 5 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทร. 0-2323-9192, 0-2323-3388 แฟกซ์ 0-2323-9192, 0-2323-3388
หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN ( Voice Over IP) 5111, 5112
 
อักษรย่อ

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง / ชื่อ-สกุล ภายใน สายตรง / โทรสาร บ้านพัก / มือถือ
ผอ.คป.สมุทรปราการ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรปราการ

นายชัยพร พรหม (รก.)

E-mail : Chaiporn3503@gmail.com
101 0-2323-9192

แฟกซ์ 0-2323-9192
08-4874-6204
บท.คป.สมุทรปราการ หัวหน้างานบริหารทั่วไป

น.ส.กัญญานันท์ แย้มสระโส

E-mail : im_yingying@hotmail.com
501 0-2323-9192

แฟกซ์ 0-2323-9192
08-7019-5554
วศ.คป.สมุทรปราการ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

นายธีร ธรรมศิริ


201 >0-2323-9192

แฟกซ์ 0-2323-9192
09-2570-3366
จน.คป.สมุทรปราการ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

นายพีรพงษ์ เอี่ยมไผ่

301 0-2323-9192

แฟกซ์ 0-2323-9192
ชก.คป.สมุทรปราการ หัวหน้าฝ่ายช่างกล

นายอนุชา ลองทอง

E-mail : tu_worldlive@yahoo.co.th
401 0-2323-9192

แฟกซ์ 0-2323-9192
08-1376-2481
สบ.1คป.สมุทรปราการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา

น.ส.สืบสกุล แสนเตปิน

E-mail : seubsakul56@gmail.com
302 0-2323-9192

แฟกซ์ 0-2323-9192
-

 

โครงการชลประทานปทุมธานี
rid_pathumthani@hotmail.com
504/69 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทร. 0-2531-7721, 0-2531-9395 แฟกซ์ 0-2523-9126
หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) 5131,5132
 
อักษรย่อ

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง / ชื่อ-สกุล ภายใน สายตรง / โทรสาร บ้านพัก / มือถือ
ผอ.คป.ปทุมธานี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปทุมธานี

นายพฤทธิพงศ์ ทัศน์อัญชุลีกุล

Email : P_THAD@hotmail.com
12 0-2531-7721

แฟกซ์ 0-2523-9126
08-4874-6207
บท.คป.ปทุมธานี หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางนันทา อุปมาก

Email : nantarid@hotmail.com
18 0-2531-7721

แฟกซ์ 0-2523-9126

โทร./แฟกซ์ 0-2523-6885
08-1906-3083
วศ.คป.ปทุมธานี หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

นายชาญศักดิ์ โกมลเกษรักษ์

Email : poohryt@gmail.com
15 0-2531-7721

0-2998-9427

แฟกซ์ 0-2523-9126
06-2691-5155

09-5702-5445
จน.คป.ปทุมธานี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

นายนายสุภชัย ยังพึ่ง

Email : buckJo45@gamil.com
14 0-2531-7721

แฟกซ์ 0-2523-9126
08-1558-6023
ชก.คป.ปทุมธานี หัวหน้าฝ่ายช่างกล

นางขวัญเมือง ถากรงาม

Email : Khwan_110407@hotmail.com
17 0-2531-7721

แฟกซ์ 0-2523-9126
08-0443-5840
สบ.1คป.ปทุมธานี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

นายปัญจพล เพียรพานิช

Email : Tiger_2507hotmail.com
16 0-2531-7721

แฟกซ์ 0-2523-9126
08-1847-4433

08-9987-5489


โครงการชลประทานสมุทรสาคร
smutsk@mail.rid.go.th
ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. 0-3483-9037, 0-3488-1175 แฟกซ์ 0-3483-9036
 
อักษรย่อ

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง / ชื่อ-สกุล ภายใน สายตรง / โทรสาร บ้านพัก / มือถือ
ผอ.คป.สมุทรสาคร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร

นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์
11 0-3488-1176

แฟกซ์ 0-3488-1175
08-7554-3353
บท.คป.สมุทรสาคร หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางอารีย์ ฉ่ำตากล้อง

Email : noonid002@gmail.com
17 0-3488-1176

แฟกซ์ 0-3488-1175
08-4716-0499
วศ.คป.สมุทรสาคร หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

นายวิรัช สาทรานุวัฒน์

Email : Wirach41@gmail.com
16 0-3488-1176

แฟกซ์ 0-3488-1175
08-6399-4166
จน.คป.สมุทรสาคร หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

นายวิรัช สาทรานุวัฒน์
15 0-3488-1176

แฟกซ์ 0-3488-1175
09-4656-6914
ชก.คป.สมุทรสาคร หัวหน้าฝ่ายช่างกล

นาย ปริญญา คณานุรักษ์
10 0-3483-9036

แฟกซ์ 0-3488-1175
08-6883-3414
สบ.คป.สมุทรสาคร หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา

นายธานี มีชัย
15 0-3488-1176 08-1841-7071

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ
north_rangsit@hotmail.com
77 ม. 5 ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
โทร. 0-3536-1244 แฟกซ์ 0-3536-2022
หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) 7526,7527
 
อักษรย่อ

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง / ชื่อ-สกุล ภายใน สายตรง / โทรสาร บ้านพัก / มือถือ
ผอ.คบ.รังสิตเหนือ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ

นายสุรพล อนุสรหิรัญการ

Email : Surapon_rid@hotmail.com
12 0-3536-1244

แฟกซ์ 0-3536-2022
08-1973-9085
บท.คบ.รังสิตเหนือ หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางพนาวัลย์ ผาสุก

Email :rungsitnorth_mangement@hotmail.com
23 0-3536-1244

แฟกซ์ 0-3536-2022
08-1852-9361
วศ.คบ.รังสิตเหนือ

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

นายอนุสรณ์ เจริญผล

Email : anusornj2012@hotmail.co.th

14 0-3536-1244

แฟกซ์ 0-3536-2022
08-4657-2888
จน.คบ.รังสิตเหนือ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

นายมานพ แจ่มมี
13 0-3536-1244

แฟกซ์ 0-3536-2022
ชก.คบ.รังสิตเหนือ หัวหน้าฝ่ายช่างกล

นายอวยชัย แย้มสำรวล 
17 0-3536-1244

แฟกซ์ 0-3536-2022
08-1074-3433
สบ.คบ.1รังสิตเหนือ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (พระอินทราชา)

นายศักดิ์ชัย กุลสุวรรณ์

Email : korsasak50.com
18 0-3536-1244

แฟกซ์ 0-3536-2022
08-1668-3488
สบ.คบ.2รังสิตเหนือ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (หนองเสือ)

นายอมร นวลเพชร์

Email : amorn_nu@yahoo.com
  โทร./แฟกซ์ 0-3638-3216 08-1899-2565
สบ.คบ.3รังสิตเหนือ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (พระธรรมราชา)

นายพิมาย จันทะชิต

Email : Ch_bhimai@msn.com
  โทร./แฟกซ์ 0-2955-8284 08-9664-7899


โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้
rs-south11@mail.rid.go.th
ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทร. 0-3536-1244 แฟกซ์ 0-3536-2022
หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) 7532 ,7533
 
อักษรย่อ

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง / ชื่อ-สกุล ภายใน สายตรง / โทรสาร บ้านพัก / มือถือ
ผอ.คบ.รังสิตใต้ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้

นายชาญยุทธ วรานนท์

Email : chanyutrid341@hotmail.com
12 0-2531-2913

แฟกซ์ 0-2523-8170
08-1883-8050
บท.คบ.รังสิตใต้ หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางนภัสนันท์ สุวรรณกิจ

Email :preeya_pall@hotmail.co.th
15 0-2531-2913

แฟกซ์ 0-2523-7288
09-2257-5674
วศ.คบ.รังสิตใต้ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

นาย ขรรค์ชัย ไชยคง

Email : Khanchai_c@hotmail.com
13 0-2531-2913

แฟกซ์ 0-2523-8170
08-6888-8439
จน.คบ.รังสิตใต้ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

นาย กีรวิทย์ ศรสำราญ

E-mail : intraneer@yahoo.co.th
14 0-2531-2913

แฟกซ์ 0-2523-8170
08-7022-5676
ชก.คบ.รังสิตใต้ หัวหน้าฝ่ายช่างกล

ส.อ.เชี่ยวชาญ โตโคกสูง

Email : QRU.88@hotmail.com
17 0-2531-2913

แฟกซ์ 0-2523-8170
06-3359-1451
สบ.คบ.1รังสิตใต้ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

นาย ทรงเกียรติ ขำทอง

Email : Songkiat_ka@yahoo.com
  0-2567-1391

แฟกซ์ 0-2567-3199
08-9774-4439
สบ.คบ.2รังสิตใต้ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

นางสาวชมรัฐติกุล สนิทนิตย์

Email : S.Chomrattikul@gmail.com
  0-2149-6486

แฟกซ์ 0-2149-6486
08-9526-5304
สบ.คบ.3รังสิตใต้ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

นาย บุญเลิศ พันธุ์กล้วยหอม

Email : boy_nunoboy@hotmail.com
  0-2543-208-7

แฟกซ์ 0-2543-208-7
08-9455-4337
สบ.คบ.4รังสิตใต้ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4

นาย อนุศักดิ์ ทองปรุง

Email : batistuta_ao17@hotmail.com
  0-3732-2412

แฟกซ์ 0-3732-2412
08-631-0961
สบ.คบ.5รังสิตใต้ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5

นาย ธีรวุฒิ ผลกล้า

Email : Otto_sudsud@hotmail.co.th
  0-3761-3066

แฟกซ์ 0-3761-3066
08-7686-8567


โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร
khdan11@mail.rid.go.th
ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550
โทร. 0-2330-1213, 0-2330-1516 แฟกซ์ 0-2707-4349
หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) 7556,7557
 
อักษรย่อ

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง / ชื่อ-สกุล ภายใน สายตรง / โทรสาร บ้านพัก / มือถือ
ผอ.คบ.ชลหารพิจิตร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร

นายชัยพร พรหมสุวรรณ (ภายใน VPN 7544,7545)

Email : Chaiporn3503@gmail.com
12 0-2330-1516

0-2330-1213

แฟกซ์ 0-2330-1213
08-4874-6174
บท.คบ.ชลหารพิจิตร หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางมยุรี ดีไทย

Email : mayureedt@gmail.com
18 0-2330-1516

0-2330-1213

แฟกซ์ 0-2707-4349
08-1989-3538
วศ.คบ.ชลหารพิจิตร หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

นายสุพจน์ สุวรรณจิตร

Supy444@hotmail.com
13 0-2330-1516

0-2330-1213

แฟกซ์ 0-2707-4349
  08-1869-3720
จน.คบ.ชลหารพิจิตร หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

นายนิคม วัชรดิเรกรัตน์

E-mail : lane4747@hotmail.com
22 0-2330-1516

0-2330-1213

แฟกซ์ 0-2707-4349
08-1925-1254
ชก.คบ.ชลหารพิจิตร หัวหน้าฝ่ายช่างกล

นายวิทยา สายน้ำ

E-mail : wittaya54@gmail.com
16 0-2330-1516

0-2330-1213

แฟกซ์ 0-2707-4349
08-1898-8954
สบ.คบ.1ชลหารพิจิตร หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

นายโอรส   ใจเสมอ

E-mail : M_phone007@hotmail.com
21 0-2330-1516

0-2330-1213

แฟกซ์ 0-2707-4349
08-6664-225
สบ.คบ.2ชลหารพิจิตร หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

นายศุภวรรณ กิจสุดแสง

E-mail : Liverpool_mai1@hotmail.com
    08- 6802 8448
สบ.คบ.3ชลหารพิจิตร หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

นาย วสันต์ อินคำน้อย

E-mail : wsin59@gmail.com
  0-2704-1255 08-6300-4382
สบ.คบ.4ชลหารพิจิตร หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4

นายนิคม วัชรดิเรกรัตน์ (รก.) 
  0-2704-1206 08-1925-1254 
สบ.คบ.5ชลหารพิจิตร หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5

     
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต
praong2008-@hotmail.com
89 ถ.ริมคลองท่าไข่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 0-3851-1154, 0-3881-7392 แฟกซ์ 0-3851-4354
หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN ( Voice Over IP) 7562 ,7563
 
อักษรย่อ

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง / ชื่อ-สกุล ภายใน สายตรง / โทรสาร บ้านพัก / มือถือ
ผอ.คบ.พระองค์ไชยานุชิต ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต

นายธานินทร์ เนื่องทศเทศ

Email : pang40_t@hotmail.com
12 0-3851-1154

แฟกซ์
0-3881-7382
06-1679-7887
บท.คบ.พระองค์ไชยานุชิต หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางจิตติมา ฤิทธิ์มณี

Email : -
15 0-3851-1154

แฟกซ์
0-3851-4354
08-1484-2138
วศ.คบ.พระองค์ไชยานุชิต หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

นายสนธยา จั่นบำรุง

Email : Por.37@hotmail.com
13 0-3851-1154

แฟกซ์
0-3851-4354
08-9110-3781
จน.คบ.พระองค์ไชยานุชิต หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

นาย โกศล ถาวรวัตร์

Email : myguy40@mail.com
21 0-3851-1154

แฟกซ์
0-3851-4354
08-6863-7799
ชก.คบ.พระองค์ไชยานุชิต หัวหน้าฝ่ายช่างกล

นายวุฒิชัย วงค์เฉลียว

Email : Wuttich_tom1@hotmail.go.th
20 0-3851-1154

แฟกซ์
0-3851-4354
08-9232-2802
สบ.คบ.1พระองค์ไชยานุชิต หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

นายพิทยา ฤากิจ

Email : ptc_gm@hotmail.com
0-3852-4354 โทร./แฟกซ์ 0-3851-4354 09-2649-1779
สบ.คบ.2พระองค์ไชยานุชิต หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

นายจารุกิต กิจวรวาณิช

Email : -
19 0-3851-1154

แฟกซ์
0-3851-4354
06-2594-4247
สบ.คบ.3พระองค์ไชยานุชิต หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

นายพิเชษฐ์ กัลปอนันต์ชาญ

Email : pichet62@hotmail.com 
  โทร./แฟกซ์ 0-3859-5744 08-1480-9610
สบ.คบ.4พระองค์ไชยานุชิต หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4

นายสุกฤษฏิ์ สังขะวร

Email : nonburiclub-sky@hotmail.com
โทร./แฟกซ์ 0-3853-0153 08-6816-0483


โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน
yeehon@mail.rid.go.th
ต.บ้านม้า อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โทร. 0-3574-1188, 0-3574-1298 แฟกซ์ 0-3574-1268 VPN 7250, 7251
หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN ( Voice Over IP) 7520 ,7521
 
อักษรย่อ

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง / ชื่อ-สกุล ภายใน สายตรง / โทรสาร บ้านพัก / มือถือ
ผอ.คบ.
เจ้าเจ็ด-บางยี่หน
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ดบางยี่หน

นาย วีระชัย จิตรบรรเทา

Email : w_jitbanthou@yahoo.com
11

0-3574-1299

0-3574-1268
08-4874-6189
บท.คบ.
เจ้าเจ็ด-บางยี่หน
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสุรินทร์ วรฤทธิ์Email : surin_vor@rid.go.th


16
0-3574-1188

0-3574-1268
08-7681-2363
วศ.คบ.
เจ้าเจ็ด-บางยี่หน
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

นาย รุ่งโรจน์ พึ่งอ่อน

Email : Thipfa@hotmail.com
13 0-3574-1188

0-3574- 1236
08-9059-9331
จน.คบ.
เจ้าเจ็ด-บางยี่หน
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

น้ำมนต์ งามปัญญา

Email : nahmmon42505@gmail.com
14

0-3574-1188

08-9925-4714
ชก.คบ.
เจ้าเจ็ด-บางยี่หน
หัวหน้าฝ่ายช่างกล

นายสมชาย ทนงศักดิ์

Email : chai48@gmail.com
15 0-3574-1188

0-3574-1268
08-6626-2461
สบ.คบ.1
เจ้าเจ็ด-บางยี่หน
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

นายเอนก จงไพบูลย์

Email : Khoaruk1960@gmail.com
17 0-3574-1188

0-3574-1167
08-1854-4635
สบ.คบ.2
เจ้าเจ็ด-บางยี่หน
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

นายวิชัย ร่วมชาติ

Email : pachai1504@gmail.com
  โทร./แฟกซ์ 0-3537-9408 09-1835-2998
สบ.คบ.3
เจ้าเจ็ด-บางยี่หน
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

นางดนยา วรรณทอง

Email : Donnaya2519@gmail.com
  โทร./แฟกซ์ 0-3544-6914 08-5659-2519


โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ
PYBL_RID11@hotmail.com
36 ม. 1 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทร. 0-2571 7837 แฟกซ์ 0-2924 2162
หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN ( Voice Over IP) 7538,7539
 
อักษรย่อ

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง / ชื่อ-สกุล ภายใน สายตรง / โทรสาร บ้านพัก / มือถือ
ผอ.คบ.พระยาบรรลือ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ

นายพีระพงศ์ ลิมปนาธร

Email : peepong36@hotmail.com
11 0-2571-2128 

แฟกซ์  0-2924-2162
08-4874-6201
บท.คบ.พระยาบรรลือ หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางนวลจันทร์ ชมภูบุตร
17 0-2571-7837

แฟกซ์  0-2924-2162
 
วศ.คบ.พระยาบรรลือ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

นายรวินท์ กลิ่นศรีสุข

Email : Lhee_39@hotmail.com
12 โทร./แฟกซ์
0-2571-3568
086-789-3896

088-239-7777
จน.คบ.พระยาบรรลือ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

นายจิรพงษ์ ศาสตร์แย้ม
14 โทร./แฟกซ์
0-2571-4203
08-1801-1230

08-6363-3084
ชก.คบ.พระยาบรรลือ หัวหน้าฝ่ายช่างกล

นายสมชาย  นุ่มบัว
15 0-2571-7837

แฟกซ์  0-2924-2162
08-1285-1675
สบ.คบ.1พระยาบรรลือ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่  1

นายสุวรรณ มณีกนกสกุล
19 0-2571-7837

แฟกซ์  0-2924-2162
08-1649-4755
สบ.คบ.2พระยาบรรลือ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่  2

นายพิทักษ์ จันทร์อาหาร

Email : Levi501redtab@gmail.com

Email : rid.pybl.2@gmail.com
  โทร./แฟกซ์  

 
097-080-0716 
สบ.คบ.3พระยาบรรลือ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่  3

นางพนิดา ผาสุภาพ

Email : panida26308@gmail.com
  โทร./แฟกซ์ 085-967-7745

085-099-3162 
สบ.คบ.4พระยาบรรลือ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่  4

นายก่อกนก พิณเนียม
  โทร./แฟกซ์
081-659-1550
สบ.คบ.5พระยาบรรลือ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่  5

นาย สเกณ เป่ยคำภา

  โทร./แฟกซ์
0-2598-9137


โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล
Pimon@mail.rid.go.th
108 ม. 5 ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โทร. 0-3429-9045 แฟกซ์ 0-3429-9046
หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN ( Voice Over IP) 7544,7545
 
อักษรย่อ

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง / ชื่อ-สกุล ภายใน สายตรง / โทรสาร บ้านพัก / มือถือ
ผอ.คบ.พระพิมล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล

นายสากล ชลคีรี

Email : mote_124@hotmail.com
101 0-3429-9045

แฟกซ์ 0-3429-9046
08-4874-6204
บท.คบ.พระพิมล หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางกัลยารัตน์ เตียงรัตน์ 

Email : tontaltong@yahoo.co.th
105 0-3429-9045

แฟกซ์ 0-3429-9046
08-6063-5933
วศ.คบ.พระพิมล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

นายสันติพันธุ์ พันธุขันธ์

Email : Santipan44@gmail.com
102 0-3429-9045

แฟกซ์ 0-3429-9523
08-1265-1521
จน.คบ.พระพิมล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

นายภูมิวิทย์ นารถสกุล

E-mail : Poomivit0408@gmail.com
103 0-3429-9045

แฟกซ์ 0-3429-9046
08-1627-0408

08-1981-5406
ชก.คบ.พระพิมล หัวหน้าฝ่ายช่างกล 

นายกระวิน โพธิ์นาคเงิน

Email : KRAWIN05@GMAIL.COM
104 0-3429-9045

แฟกซ์ 0-3429-9046
08-1293-8585
สบ.คบ.1พระพิมล หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

นาย คงฤทธิ์ สุภักดี 

Email : kongritsupakdee@gmail.com
106 0-3429-9045

แฟกซ์ 0-3429-9046
08-6677-4652
สบ.คบ.2พระพิมล หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

นาย เพชรรัตน์ บุณยรัตพันธุ์

Email : kueam_52@hotmail.co.th
  0-2447-7767 09-9713-1052
 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ
parsi@mail.rid.go.th
312 ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โทร. 0-3484-4485 แฟกซ์ 0-3584-4486 VPN 7550, 7551
 
อักษรย่อ

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง / ชื่อ-สกุล ภายใน สายตรง / โทรสาร บ้านพัก / มือถือ
ผอ.คบ.ภาษีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ

นายคำนึง ชูชาติ

Email : Kramnung35@gmail.com
16 0-3484-4487

0-3484-4485

แฟกซ์ 0-3447-1906
08-1858-2462

06-1387-8772
บท.คบ.ภาษีเจริญ หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางมาลินี มีชัย VPN 7550 ,7551

Email : Malimechai@hotmail.co.th
26 0-3484-4485

แฟกซ์ 0-3447-1906
08-6037-7112
วศ.คบ.ภาษีเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

นายสุชาติ อินทร์ปรุง
20 0-3484-4485

แฟกซ์ 0-3447-1906
08-1830-5738

08-6789-1302
จน.คบ.ภาษีเจริญ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

ว่าง

Email : Wirach@gmail.com
18 0-3447-1897

0-3484-4485

แฟกซ์ 0-3447-1906
-
ชก.คบ.ภาษีเจริญ หัวหน้าฝ่ายช่างกล

ว่าง
13 0-3484-4485

แฟกซ์ 0-3484-4486
-
สบ.1คบ.ภาษีเจริญ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

นายประสงค์ จันทร์ไทย
  0-3439-3675

แฟกซ์ 0-3439-3675
08-1459-8429
สบ.คบ.2ภาษีเจริญ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

ว่าที่ร้อยโท อริยะ ถึงแสง
31 0-3447-1896

0-3484-4485

แฟกซ์ 0-3447-1906
09-5059-3139


โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 11

โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 11
Const211@maill.rid.go.th
200 ม. 1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
 
อักษรย่อ

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง / ชื่อ-สกุล ภายใน สายตรง / โทรสาร บ้านพัก / มือถือ
ผคส.ชป.11 ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง

นายอุดม คงช่วย VPN 7574,7575

Email : udom_35@hotmail.com
109 0-2583-6851

แฟกซ์ 0-2583-6851
08-4874-6197
บท.คส.ชป.11 หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นาง กาญจนา โยอาศรี

Email : kanjanayoasri@gmail.com
104

โทร./แฟกซ์ 0-2584-2796 08-9713-9154
วศ.คส.ชป.11 หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม

นายยงยุทธ วงษาไฮ

Email : wyongyut48@hotmai.com
103 โทร./แฟกซ์ 0-2583-6814 06-1614-4497
ชก.คส.ชป.11 หัวหน้าฝ่ายช่างกล

นายนายจงรักษ์ ผลวิเศษ

Email : polwiset_ir@hotmai.com
101 โทร./แฟกซ์ 0-2584-2500 08-9666-0839
กส.1 ชป.11 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1

นายสักรินทร์ ทัศนมณเฑียร

Email : saksrin_45@gmail.com
106 0-2584-2500 09-1575-5117
กส.2 ชป.11 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 2

นายจรัญ ธุยะวัฒน์

E-mail : jarun210205@gmail.com
107 0-2584-2500

08-9844-3248
กส.3 ชป.11 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 3

นายสุรเดช ศรีวิเศษ (รก.)

E-mail : KOA_11111@hotmail.com
105 0-2584-2500 08-9457-7471
ชก.คส.ชป.11 หัวหน้าฝ่ายช่างกล

นายจงรักษ์ ผลวิเศษ

Email : polwiset_ir@hotmail.com
101 0-2584-2500 08-9666-0839

 

 
 
 
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.