สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานชลประทานที่ 11

สำนักงานชลประทานที่ 11

สำนักงานชลประทานที่ 11
rid11@mail.rid.go.th
200 ม. 1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ตู้กลางกรม 0-2583-6050-60
ตู้กลางสำนัก 0-2583-0046-50
หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) 4111 ,4112
 
อักษรย่อ

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง / ชื่อ-สกุล ภายใน สายตรง / โทรสาร บ้านพัก / มือถือ
ผส.ชป.11 ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11
(ตู้กลางสำนัก 204)

นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล

Email : pongsakrid@gmail.com
411 0-2962-5739

แฟกซ์ 0-2583-9906
08-1423-5765

08-4874-6192
ผชช.ชป.11 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน
(ตู้กลางสำนัก 109)

นายธีระพล ตั้งสมบุญ

Email : Theerapholt@gmail.com
541 โทร./แฟกซ์ 0-2583-3495 08-4874-6249

08-1488-2111

08-4874-6249
ฝบท.ชป.11 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (ตู้กลางสำนัก 103)

นางสินอุดม อุดมคณานาท

Email : Porntip_13@yahoo.com
213 0-2583-4101

แฟกซ์ 0-2583-4101
09-0963-3594
  นิติกรประจำสำนัก (ตู้กลางสำนัก 308)

นายวชิระ กุลบุตร

Email : potonaga@hotmail.co.th
517 0-2583-4027 08-3006-3688
ธก.ชป.11 หัวหน้างานธุรการ (ตู้กลางสำนัก 111)

นางสาวสุภาพร คุมดวง

E-mail : Kumdoung_1234@hotmail.com
412 0-2962-5746

0-2962-3606

แฟกซ์ 0-2962-5707
08-1633-5693
บส.ชป.11 หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ
(ตู้กลางสำนัก 101,102)

นางมาลีรัตน์ เทียนถวาย

Email : t_maleerat_4@hotmail.com
540 โทร./แฟกซ์ 0-2583-2616 08-9485-2844
พด.ชป.11 หัวหน้างานพัสดุ (ตู้กลางสำนัก 106,107)

นางอรญา เจริญนฤภัทร

Email : oraya_1967@yahoo.com
413 0-2583-6107

แฟกซ์ 0-2583-8435
08-1197-9719
งบ.ชป.11 หัวหน้างานการเงินและบัญชี (ตู้กลางสำนัก 104,105)

นางนุจรี บางน้อย

Email : FINANCE11@hotmail.com
417 โทร./แฟกซ์ 0-2583-7460 09-0676-5498
ปท.ชป.11 หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
(ตู้กลางสำนัก 0)

นางเสนาะ เพ็ชร์พราว

Email : sanao1969@gmail.com
555 0-2583-3025

แฟกซ์ 0-2962-5707
08-6810-3136
ผวศ.ชป.11 ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม  (ตู้กลางสำนัก 205)

นายวรชัย สุขผลธรรม

Email : Sukpholtham@yahoo.com
399 โทร./แฟกซ์ 0-2962-5700 09-2226-5361
พค.ชป.11 หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ (ตู้กลางสำนัก 209)

นายเอวิสันต์ กู้เกียรติศักดิ์

Email : waterboy5465@hotmail.com
421 โทร./แฟกซ์ 0-2583-8320 08-1571-0452
อบ.ชป.11 หัวหน้าฝ่ายออกแบบ (ตู้กลางสำนัก 206,207)

นายประพจน์ กระโจมแก้ว

Email : Prapote36@yahoo.com
423 โทร./แฟกซ์ 0-2583-6505 08-1868-1747
ปธ.ชป.11 หัวหน้าฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา (ตู้กลางสำนัก 301)

นายธีระวุฒิ ศิลปคุปต์

Email : teerawut11@hotmail.com
331 0-2583-6139 08-6354-5422
สป.ชป.11 หัวหน้าฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ (ตู้กลางสำนัก 304)

นายสินธิ มีพงษ์

Email : Sinthi.mee@gmail.com
516 08-1853-4398
ปข.ชป.11

หัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อนและอาคารชลประทาน (ตู้กลางสำนัก 208)

นายจิตเทพ เก้าพัฒนสกุล

Email : KAOPATTANASKUL@GMAIL.COM

418 0-2583-4894

โทร./แฟกซ์ 0-2962-5744
09-1519-5156
ตว.ชป.11

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม

นายคมกริช หงษทอง (ตู้กลางสำนัก 309)

E-mail : handsomeingk@gmail.com

427 09-2226-5361
ผจบ.ชป.11 ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา

นายชัชชม ชมประดิษฐ์

402 โทร./แฟกซ์ 0-2962-5703 08-4700-5322
ปบ.ชป.11 หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงและบำรุงรักษา

นายศราวุธ สากล (รก) (ตู้กลางสำนัก 108)

Email : S_Sakol@Yahoo.com
408 0-2583-4829

แฟกซ์ 0-2584-4743
08-6385-2425
บน.ชป.11 หัวหน้าฝ่ายบริหารและจัดการน้ำ (ตู้กลางสำนัก 110)

นายเลอบุญ อุดมทรัพย์

Email : Lerboon@yahoo.com
586 0-2583-6608

แฟกซ์ 0-2962-5744
08-6321-2769
สพ.ชป.11 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการใช้น้ำ (ตู้กลางสำนัก 305)

นายทองธัช เฟื่องถี

Email : tong_2502@yahoo.go.th, tong_2502@yahoo.go.th

451

305

0-2583-4918 08-9774-6795
ปน.ชป.11 หัวหน้าฝ่ายประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ

นายรัฐธีย์ ทัศนะนาคะจิตต์ (ตู้กลางสำนัก 311)

584 0-2962-5741

06-1415-3914

ผผง.ชป.11 ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน

นางสมัย ธรรมสัตย์ (ตู้กลางสำนัก 218)

Email : Samai 9935@gmail.com
452 โทร./แฟกซ์ 0-2962-5716 08-4874-6168
ยศ.ชป.11 หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์

นายประสิทธิ์ มนต์เทวา (ตู้กลางสำนัก 211)

Email : CAPFACE48@gmail.com
466 0-2583-8449

โทร./แฟกซ์ 0-2962-5716
08-1286-9414
08-8897-1261
ผง.ชป.11 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นายนิติ พานิชการ
482 0-2583-4942

แฟกซ์ 0-2962-5716
08-1442-5614
คพ.ชป.11 หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ (ตู้กลางสำนัก 213)

นายยงยุทธ  วงษาไฮ
434 โทร./แฟกซ์ 0-2962-5716

08-6891-8123

06-1614-4492

ผคก.ชป.11

ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล  (ตู้กลางสำนัก 314)

นายนพดล พิมจันทร์

E-mail : -

483 08-9765-1313

แฟกซ์ 0-2962-5727
08-9765-1313
วค.ชป.11 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล (ตู้กลางสำนัก 315)

นายไชยวัฒน์ บุญมาก

Email : Cb16022501@gmail.com
484 0-2583-9119

แฟกซ์ 0-2962-5727
08-1948-4080
ซบ.ชป.11 หัวหน้าฝ่ายซ่อมสร้างและบำรุงรักษา
(ตู้กลางสำนัก 319)

นายอำนวย ถี่ถ้วน

Email : amnuayth@gmail.com
484 0-2583-4039  
ปย.ชป.11 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลและยานพาหนะ

นายชาญ พรรรณเทวี (ตู้กลางสำนัก 317,318)
484 0-2583-9119

แฟกซ์ 0-2962-5727
08-9131-1774
ปส.ชป.11 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ(ตู้กลางสำนัก 316)

นายธานินทร์ พิทักษ์วงศ์

Email : tnt_rid11@windowslive.com
484 0-2583-9119

0-2962-5727
08-9741-3655
ฟท.ชป.11 หัวหน้าฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ตู้กลางสำนัก 320,321,322)

นายประสิทธิ์ เสือทอง VPN 4111 ,4112
578

0-2962-4050

โทร./แฟกซ์ 0-2583-6474

08-9898-6714
ตป.ชป.11

หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล

นายสหะ อังสนันท์สุข

219

0-2583-0046-50

โทร./แฟกซ์ 0-2962-5716

08-9124-9625

โครงการชลประทานจังหวัด

โครงการชลประทานนนทบุรี
ntbri11@mail.rid.go.th
197 ม. 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร./แฟกซ์ 0-2583-3337, 0-2583-2257, 0-2583-4460, 0-2583-3497
หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) 5121,5222
 
อักษรย่อ

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง / ชื่อ-สกุล ภายใน สายตรง / โทรสาร บ้านพัก / มือถือ
ผอ.คป.นนทบุรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนนทบุรี

นายอาภากร   สนิกะวาที

Email : rungthamb@yahoo.com
102 0-2583-3337

0-2583-4460

โทร./แฟกซ์ 0-2583-2257
08-1818-3912
บท.คป.นนทบุรี หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางณภัทร์  รวยบุญส่ง

Email : NAPHAT RID@HOTMAIL.COM
104 0-2583-3337 08-1565-3743
วศ.คป.นนทบุรี หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

นายรัฐพล บุณณะ

Email : beng46@hotmail.com
108

107
0-2962-4603 08-1843-5750
จน.คป.นนทบุรี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

นายไตรทิพย์ มังกโรทัย

Email : sine303@Yahoo.com
105

106
0-2583-3337 08-1848-8264
ชก.คป.นนทบุรี หัวหน้าฝ่ายช่างกล

ว่าง
111

112
   
สบ.1คป.นนทบุรี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

นายสถาปัตย์ แซ่เฮง

Email : shinoZukee@hotmail.com
109

110
0-2583-3337 08-8281-2582

 

โครงการชลประทานสมุทรปราการ
smutp11@yahoo.com
367 ม. 5 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทร. 0-2323-9192, 0-2323-3388 แฟกซ์ 0-2323-9192, 0-2323-3388
หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN ( Voice Over IP) 5111, 5112
 
อักษรย่อ

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง / ชื่อ-สกุล ภายใน สายตรง / โทรสาร บ้านพัก / มือถือ
ผอ.คป.สมุทรปราการ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรปราการ

นายชัยพร พรหม (รก.)

E-mail : Chaiporn3503@gmail.com
101 0-2323-9192

แฟกซ์ 0-2323-9192
08-4874-6204
บท.คป.สมุทรปราการ หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางยุพา คำหอม
501 0-2323-9192

แฟกซ์ 0-2323-9192
08-1803-4398
วศ.คป.สมุทรปราการ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

นายธีร ธรรมศิริ


201 >0-2323-9192

แฟกซ์ 0-2323-9192
09-2570-3366
จน.คป.สมุทรปราการ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

นายพีรพงษ์ เอี่ยมไผ่

301 0-2323-9192

แฟกซ์ 0-2323-9192
ชก.คป.สมุทรปราการ หัวหน้าฝ่ายช่างกล

นายอนุชา ลองทอง

E-mail : tu_worldlive@yahoo.co.th
401 0-2323-9192

แฟกซ์ 0-2323-9192
08-1376-2481
สบ.คป.สมุทรปราการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา

นายเกียรติชัย สุรัตนากร
302 0-2323-9192

แฟกซ์ 0-2323-9192
08-1854-5924

 

โครงการชลประทานปทุมธานี
rid_pathumthani@hotmail.com
504/69 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทร. 0-2531-7721, 0-2531-9395 แฟกซ์ 0-2523-9126
หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) 5131,5132
 
อักษรย่อ

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง / ชื่อ-สกุล ภายใน สายตรง / โทรสาร บ้านพัก / มือถือ
ผอ.คป.ปทุมธานี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปทุมธานี

นายธานินทร์ เนื่องทศเทศ

Email : Pang40@hotmail.com
12 0-2531-7721

แฟกซ์ 0-2523-9126
08-1377-0812
บท.คป.ปทุมธานี หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางนันทา อุปมาก

Email : nantarid@hotmail.com
18 0-2531-7721

แฟกซ์ 0-2523-9126

โทร./แฟกซ์ 0-2523-6885
08-1906-3083
วศ.คป.ปทุมธานี หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

นายชาญศักดิ์ โกมลเกษรักษ์

Email : poohryt@gmail.com
15 0-2531-7721

0-2998-9427

แฟกซ์ 0-2523-9126
09-0926-5419

09-5702-5445
จน.คป.ปทุมธานี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

นายนายสุภชัย ยังพึ่ง

Email : buckJo45@gamil.com
14 0-2531-7721

แฟกซ์ 0-2523-9126
08-1558-6023
ชก.คป.ปทุมธานี หัวหน้าฝ่ายช่างกล

นางขวัญเมือง ถากรงาม

Email : Khwan_110407@hotmail.com
17 0-2531-7721

แฟกซ์ 0-2523-9126
08-0443-5840
สบ.1คป.ปทุมธานี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

นายปัญจพล เพียรพานิช

Email : Tiger_2507hotmail.com
16 0-2531-7721

แฟกซ์ 0-2523-9126
08-1847-4433

08-9987-5489


โครงการชลประทานสมุทรสาคร
smutsk@mail.rid.go.th
ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. 0-3483-9037, 0-3488-1175 แฟกซ์ 0-3483-9036
 
อักษรย่อ

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง / ชื่อ-สกุล ภายใน สายตรง / โทรสาร บ้านพัก / มือถือ
ผอ.คป.สมุทรสาคร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร

นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์
11 0-3483-9036

แฟกซ์ 0-3488-1175
08-7554-3353
บท.คป.สมุทรสาคร หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางอารีย์ ฉ่ำตากล้อง

Email : noonid002@gmail.com
17 0-3483-9036

แฟกซ์ 0-3488-1175
08-4716-0499
วศ.คป.สมุทรสาคร หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

นายวิรัช สาทรานุวัฒน์

Email : Wirach41@gmail.com
16 0-3483-9036

แฟกซ์ 0-3488-1175
08-6399-4166
จน.คป.สมุทรสาคร หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

นายน้ำมนต์ งามปัญญา
15 0-3483-9036

แฟกซ์ 0-3488-1175
08-9925-4714
ชก.คป.สมุทรสาคร หัวหน้าฝ่ายช่างกล

นายธานี มีชัย (รก.)
10 0-3483-9036

แฟกซ์ 0-3488-1175
08-1841-7071
สบ.คป.สมุทรสาคร หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา

นายธานี มีชัย
15 0-3442-4217 08-1841-7071

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ
north_rangsit@hotmail.com
77 ม. 5 ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
โทร. 0-3536-1244 แฟกซ์ 0-3536-2022
หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) 7526,7527
 
อักษรย่อ

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง / ชื่อ-สกุล ภายใน สายตรง / โทรสาร บ้านพัก / มือถือ
ผอ.คบ.รังสิตเหนือ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ

นายพิสิษฐ์ พิบูลย์ศิริ

Email : Pisit_be32@hotmail.com
12 0-3536-1244

แฟกซ์ 0-3536-2022
08-1859-3799
บท.คบ.รังสิตเหนือ หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางพนาวัลย์ ผาสุก

Email :rungsitnorth_mangement@hotmail.com
23 0-3536-1244

แฟกซ์ 0-3536-2022
08-1852-9361
วศ.คบ.รังสิตเหนือ

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

นายอนุสรณ์ เจริญผล

Email : anusornj2012@hotmail.co.th

14 0-3536-1244

แฟกซ์ 0-3536-2022
08-4657-2888
จน.คบ.รังสิตเหนือ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

นายมานพ แจ่มมี
13 0-3536-1244

แฟกซ์ 0-3536-2022
ชก.คบ.รังสิตเหนือ หัวหน้าฝ่ายช่างกล

นายอวยชัย แย้มสำรวล 
17 0-3536-1244

แฟกซ์ 0-3536-2022
08-1074-3433
สบ.คบ.1รังสิตเหนือ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (พระอินทราชา)

นายสมยศ เกสรสุคนธ์
18 0-3536-1244

แฟกซ์ 0-3536-2022
08-1946-3535
สบ.คบ.2รังสิตเหนือ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (หนองเสือ)

นายอมร นวลเพชร์

Email : amorn_nu@yahoo.com
  โทร./แฟกซ์ 0-3638-3216 08-1899-2565
สบ.คบ.3รังสิตเหนือ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (พระธรรมราชา)

นายพิมาย จันทะชิต

Email : Ch_bhimai@msn.com
  โทร./แฟกซ์ 0-2955-8284 08-9664-7899


โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้
rs-south11@mail.rid.go.th
ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทร. 0-3536-1244 แฟกซ์ 0-3536-2022
หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) 7532 ,7533
 
อักษรย่อ

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง / ชื่อ-สกุล ภายใน สายตรง / โทรสาร บ้านพัก / มือถือ
ผอ.คบ.รังสิตใต้ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้

นายพฤทธิพงศ์ ทัศน์อัญชุลีกุล

Email : P_thad@hotmail.com
12 0-2531-2913

แฟกซ์ 0-2523-8170
08-4874-6207
บท.คบ.รังสิตใต้ หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางนภัสนันท์ สุวรรณกิจ

Email :preeya_pall@hotmail.co.th
15 0-2531-2913

แฟกซ์ 0-2523-7288
09-2257-5674
วศ.คบ.รังสิตใต้ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

นายมนตรี มณีวงษ์

Email : nine_vicw@hotmail.com
13 0-2531-2913

แฟกซ์ 0-2523-8170
08-6888-8439
จน.คบ.รังสิตใต้ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

นายขรรค์ชัย ไชยคง

E-mail : Khanchai_@hatmail.com
14 0-2531-2913

แฟกซ์ 0-2523-8170
08-6382-9447
ชก.คบ.รังสิตใต้ หัวหน้าฝ่ายช่างกล

ส.อ.เชี่ยวชาญ โตโคกสูง

Email : QRU.88@hotmail.com
17 0-2531-2913

แฟกซ์ 0-2523-8170
08-7405-4455
สบ.คบ.1รังสิตใต้ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

นายกิตติ ตั้นเจริญ

Email : Waterman4646@gmail.com
  0-2567-1391

แฟกซ์ 0-2567-1391
08-1377-5046
สบ.คบ.2รังสิตใต้ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

นางสาวชมรัฐติกุล สนิทนิตย์

Email : Neefa_2010@hotmail.com
  0-2149-6486

แฟกซ์ 0-2149-6486
08-9526-5304
สบ.คบ.3รังสิตใต้ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

  0-2543-208-7

แฟกซ์ 0-2543-208-7
สบ.คบ.4รังสิตใต้ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4  0-3732-2412

แฟกซ์ 0-3732-2412
สบ.คบ.5รังสิตใต้ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5  0-3761-3066

แฟกซ์ 0-3761-3066


โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร
khdan11@mail.rid.go.th
ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550
โทร. 0-2330-1213, 0-2330-1516 แฟกซ์ 0-2707-4349
หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) 7556,7557
 
อักษรย่อ

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง / ชื่อ-สกุล ภายใน สายตรง / โทรสาร บ้านพัก / มือถือ
ผอ.คบ.ชลหารพิจิตร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร

นายชัยพร พรหมสุวรรณ (ภายใน VPN 7544,7545)

Email : Chaiporn3503@gmail.com
12 0-2330-1516

0-2330-1213

แฟกซ์ 0-2707-4349
08-4874-6174
บท.คบ.ชลหารพิจิตร หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางมยุรี ดีไทย

Email : mayureed@gmail.com
18 0-2330-1516

0-2330-1213

แฟกซ์ 0-2707-4349
08-1989-3538
วศ.คบ.ชลหารพิจิตร หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

นายสุพจน์ สุวรรณจิตร

Supy444@hotmail.com
13 0-2330-1516

0-2330-1213

แฟกซ์ 0-2707-4349
  08-1869-3720
จน.คบ.ชลหารพิจิตร หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

นายนิคม วัชรดิเรกรัตน์

E-mail : lane4747@hotmail.com
22 0-2330-1516

0-2330-1213

แฟกซ์ 0-2707-4349
08-1925-1254
ชก.คบ.ชลหารพิจิตร หัวหน้าฝ่ายช่างกล

นายวิทยา สายน้ำ

E-mail : wittaya54@gmail.com
16 0-2330-1516

0-2330-1213

แฟกซ์ 0-2707-4349
08-1898-8954
สบ.คบ.1ชลหารพิจิตร หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

นายโอรส   ใจเสมอ
21 0-2330-1516

0-2330-1213

แฟกซ์ 0-2707-4349
สบ.คบ.2ชลหารพิจิตร หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

นายศุภวรรณ กิจสุดแสง

E-mail : Liverpool_mai1@hotmail.com
    08- 6802 8448
สบ.คบ.3ชลหารพิจิตร หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

  0-2704-1255 08-1646-7388
สบ.คบ.4ชลหารพิจิตร หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4

 
  0-2704-1206  
สบ.คบ.5ชลหารพิจิตร หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5

     
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต
praong2008-@hotmail.com
89 ถ.ริมคลองท่าไข่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 0-3851-1154, 0-3881-7392 แฟกซ์ 0-3851-4354
หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN ( Voice Over IP) 7562 ,7563
 
อักษรย่อ

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง / ชื่อ-สกุล ภายใน สายตรง / โทรสาร บ้านพัก / มือถือ
ผอ.คบ.พระองค์ไชยานุชิต ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต

นายสุรพล อนุสรหิรัญการ

Email : Surapon-rid@hotmail.com
12 0-3851-1154

แฟกซ์ 0-3881-7382
08-1973-9085
บท.คบ.พระองค์ไชยานุชิต หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางประพีร์ อุมะวิชนี

Email : PRAPEES@GMAIL.COM
15 0-3851-1154

แฟกซ์ 0-3851-4354
08-1343-3738
วศ.คบ.พระองค์ไชยานุชิต หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

นายสนธยา จั่นบำรุง

Email : Por.37@hotmail.com
13 0-3851-1154

แฟกซ์ 0-3851-4354
08-9110-3781
จน.คบ.พระองค์ไชยานุชิต หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

นายชยพทธ์ เขมทโรนนท์

21 0-3851-1154

แฟกซ์ 0-3851-4354
ชก.คบ.พระองค์ไชยานุชิต หัวหน้าฝ่ายช่างกล

นายวุฒิชัย วงค์เฉลียว

Email : Wuttich_tom1@hotmail.go.th
20 0-3851-1154

แฟกซ์ 0-3851-4354
08-9232-2802
สบ.คบ.1พระองค์ไชยานุชิต หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

นายพิทยา ฤากิจ

Email : ptc_gm@hotmail.com
  โทร./แฟกซ์ 0-3851-4354 09-2649-1779
สบ.คบ.2พระองค์ไชยานุชิต หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

นายสุกฤษฏิ์ สังขะวร

Email : nonburiclub-sky@hotmail.com
19 0-3851-1154

แฟกซ์ 0-3851-4354
08-6816-0483
สบ.คบ.3พระองค์ไชยานุชิต หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

ว่าที่ร้อยโทอริยะ ถึงแสง

Email : ariya42@gmail.com , ariya_rid@yahoo.com
  โทร./แฟกซ์ 0-3859-5744 08-9247-5621
สบ.คบ.4พระองค์ไชยานุชิต หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4

นายพิเชษฐ์ กัลปอนันต์ชาญ
  โทร./แฟกซ์ 0-3853-0153 08-1480-9610


โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน
yeehon@mail.rid.go.th
ต.บ้านม้า อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โทร. 0-3574-1188, 0-3574-1298 แฟกซ์ 0-3574-1268 VPN 7250, 7251
หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN ( Voice Over IP) 7520 ,7521
 
อักษรย่อ

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง / ชื่อ-สกุล ภายใน สายตรง / โทรสาร บ้านพัก / มือถือ
ผอ.คบ.
เจ้าเจ็ด-บางยี่หน
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ดบางยี่หน

นายชัยพร ธรรมภัภดี


0-3574-1299

0-3574-1268
บท.คบ.
เจ้าเจ็ด-บางยี่หน
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสุรินทร์ วรฤทธิ์

19
0-3574-1188

0-3574-1268
08-7681-2363
วศ.คบ.
เจ้าเจ็ด-บางยี่หน
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

นายศุภชัย มะพล

Email : Suphachai11@hotmail.com
13 0-3574-1188

0-3574- 1236
08-1879-9591
จน.คบ.
เจ้าเจ็ด-บางยี่หน
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

นายรุ่งโรจน์ พึ่งอ่อน
11

0-3574-1188

08-9059-9331
ชก.คบ.
เจ้าเจ็ด-บางยี่หน
หัวหน้าฝ่ายช่างกล

นายสมชาย ทนงศักดิ์
15 0-3574-1188

0-3574-1268
08-6626-2461
สบ.คบ.1
เจ้าเจ็ด-บางยี่หน
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

นายเอนก จงไพบูลย์

Email : paisan49@hotmail.com
17 0-3574-1188

0-3574-1167
08-1854-4635
สบ.คบ.2
เจ้าเจ็ด-บางยี่หน
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

นายวิชัย ร่วมชาติ
  โทร./แฟกซ์ 0-3537-9408 09-1835-2998
สบ.คบ.3
เจ้าเจ็ด-บางยี่หน
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

นางดนยา วรรณทอง
  โทร./แฟกซ์ 0-3558-4508 08-5659-2519


โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ
PYBL_RID11@hotmail.com
36 ม. 1 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทร. 0-2571 7837 แฟกซ์ 0-2924 2162
หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN ( Voice Over IP) 7538,7539
 
อักษรย่อ

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง / ชื่อ-สกุล ภายใน สายตรง / โทรสาร บ้านพัก / มือถือ
ผอ.คบ.พระยาบรรลือ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ

นายพีระพงศ์ ลิมปนาธร

Email : peepong36@hotmail.com
11 0-2571-2128 

แฟกซ์  0-2924-2162
08-4874-6201
บท.คบ.พระยาบรรลือ หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางนวลจันทร์ ชมภูบุตร
17 0-2924-2159

แฟกซ์  0-2924-2162
 
วศ.คบ.พระยาบรรลือ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

นายรมย์รวินท์ กลิ่นศรีสุข

Email : Lhee_39@hotmail.com
12

13
โทร./แฟกซ์ 0-2571-3568 09-2716-2342
จน.คบ.พระยาบรรลือ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

นายจิรพงษ์ ศาสตร์แย้ม
14 โทร./แฟกซ์ 0-2571-4203 08-1801-1230
08-6363-3084
ชก.คบ.พระยาบรรลือ หัวหน้าฝ่ายช่างกล

นายสมชาย  นุ่มบัว
15 0-2571-7837

แฟกซ์  0-2924-2162
08-1285-1675
สบ.คบ.1พระยาบรรลือ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่  1

นายสุวรรณ มณีกนกสกุล
19 0-2571-7837

แฟกซ์  0-2924-2162
08-1659-4755
สบ.คบ.2พระยาบรรลือ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่  2

นายพิทักษ์ จันทร์อาหาร
  โทร./แฟกซ์ 0-3558-1476

โทร./แฟกซ์ 0-3544-6913
 
สบ.คบ.3พระยาบรรลือ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่  3

นางพนิดา ผาสุภาพ
  โทร./แฟกซ์ 0-2922-3631
สบ.คบ.4พระยาบรรลือ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่  4

นายก่อกนก พิณเนียม
  โทร./แฟกซ์ 0-2977-7017
สบ.คบ.5พระยาบรรลือ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่  5  โทร./แฟกซ์ 0-2598-9137


โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล
Pimon@mail.rid.go.th
108 ม. 5 ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โทร. 0-3429-9045 แฟกซ์ 0-3429-9046
หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN ( Voice Over IP) 7544,7545
 
อักษรย่อ

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง / ชื่อ-สกุล ภายใน สายตรง / โทรสาร บ้านพัก / มือถือ
ผอ.คบ.พระพิมล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล

นายสากล ชลคีรี

Email : mote_124@hotmail.com
101 0-3429-9045

แฟกซ์ 0-3429-9046
08-1897-3788
บท.คบ.พระพิมล หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางกัลยารัตน์ เตียงรัตน์ 

Email : tontaltong@yahoo.co.th
105 0-3429-9045

แฟกซ์ 0-3429-9046
08-6063-5933
วศ.คบ.พระพิมล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

นายสันติพันธุ์ พันธุขันธ์

102 0-3429-9045

แฟกซ์ 0-3429-9523
08-1265-1521
จน.คบ.พระพิมล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

นายภูมิวิทย์ นารถสกุล

E-mail : Poomivi0408@gmail.com
103 0-3429-9045

แฟกซ์ 0-3429-9046
08-1627-0408

08-1981-5406
ชก.คบ.พระพิมล หัวหน้าฝ่ายช่างกล 

นายกระวิน โพธิ์นาคเงิน

Email : KRAWIN05@GMAIL.COM
104 0-3429-9045

แฟกซ์ 0-3429-9046
08-1293-8585
สบ.คบ.1พระพิมล หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

นายกีรวิทย์  ศรสำราญ 

Email : intraneer@yahoo.co.th
106 0-3429-9045

แฟกซ์ 0-3429-9046
08-7022-5676
สบ.คบ.2พระพิมล หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 

 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ
parsi@mail.rid.go.th
312 ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โทร. 0-3484-4485 แฟกซ์ 0-3584-4486 VPN 7550, 7551
 
อักษรย่อ

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง / ชื่อ-สกุล ภายใน สายตรง / โทรสาร บ้านพัก / มือถือ
ผอ.คบ.ภาษีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ

นายคำนึง ชูชาติ

Email : Kramnung35@gmail.com
16 0-3484-4487

0-3484-4485

แฟกซ์ 0-3484-4486
08-1858-2462
บท.คบ.ภาษีเจริญ หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางมาลินี มีชัย VPN 7550 ,7551

Email : Malimechai@hotmail.co.th
26 0-3484-4485

แฟกซ์ 0-3484-4486
08-6037-7112
วศ.คบ.ภาษีเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

นายสุชาติ อินทร์ปรุง
20 0-3484-4485

แฟกซ์ 0-3484-4486
08-1830-5738

08-6789-1302
จน.คบ.ภาษีเจริญ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

นายสุธี ชมบุญ

Email : Wirach@gmail.com
18 0-3447--1897

0-3484-4485

แฟกซ์ 0-3484-4486
09-7012-2140
ชก.คบ.ภาษีเจริญ หัวหน้าฝ่ายช่างกล

นายชัยณรงค์ คล่องวานิชย์
13 0-3484-4485

แฟกซ์ 0-3484-4486
08-1822-2330
สบ.คบ.1ภาษีเจริญ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

นายประสงค์ จันทร์ไทย
  0-3439-3675

แฟกซ์ 0-3439-3675
08-1459-8429
สบ.คบ.2ภาษีเจริญ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

นายจารุกิตติ์ กิจวรวาณิช
31 0-3447-1896

0-3484-4485

แฟกซ์ 0-3484-4486
06-2594-4247


โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 11

โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 11
Const211@maill.rid.go.th
200 ม. 1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
 
อักษรย่อ

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง / ชื่อ-สกุล ภายใน สายตรง / โทรสาร บ้านพัก / มือถือ
ผคส.ชป.11 ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง

นายอุดม คงช่วย VPN 7574,7575

Email : kraingrai_park@mail.rid.go.th
109 0-2583-6851

แฟกซ์ 0-2583-6851
08-1822-3194
บท.คส.ชป.11 หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นายชัยโรจน์ อุปรารัตน์

Email : C_UPPRARATE@hotmail.com
102

512
โทร./แฟกซ์ 0-2584-2796 08-1297-6831
วศ.คส.ชป.11 หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม

นายชยุต ธรรมนิตยกุล

Email : GHAYUTDT@Gmail.com
103 โทร./แฟกซ์ 0-2583-6814 09-9896-8191
กส.1 ชป.11 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1

นายสักรินทร์ ทัศนมณเฑียร

Email : saksrin_45@hotmail.com
106 0-2584-2500 09-1575-5117
กส.2 ชป.11 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 2

นายจรัญ ธุยะวัฒน์

E-mail : jarun210205@gmail.com
107 0-2584-2500

08-9844-3248
กส.3 ชป.11 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 3

นายสุรเดช ศรีวิเศษ (รก.)

E-mail : KOA_11111@hotmail.com
105 0-2584-2500 08-9457-7471
ชก.คส.ชป.11 หัวหน้าฝ่ายช่างกล

นายจงรักษ์ ผลวิเศษ

Email : polwiset_ir@hotmail.com
101 0-2584-2500 08-9666-0839

 

 
 
 
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.