สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 
 
เลขที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
สป11/4683/2560 เรื่องการจัดทำ VDO Presentation [25 กรกฎาคม 2560]
สป11/4643/2560 เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2560 [24 กรกฎาคม 2560]
สป11/4618/2560 เรื่องโครงการปฎิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 [24 กรกฎาคม 2560]
สป11/4628/2560 เรื่องขอเผยแพร่คู่มือด้านเทคโนโลยี่สารสนเทศและการสื่อสาร [24 กรกฎาคม 2560]
สป11/4644/2560 เรื่องขอเชิญร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2560 [24 กรกฎาคม 2560]
สป11/4636/2560 เรื่องวารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 9 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 [24 กรกฎาคม 2560]
สป11/4641/2560 เรื่องเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาศวันสื่อสารแห่งชาติ ประจำปี 2560 ( NET 2017 ) [24 กรกฎาคม 2560]
สป11/4642/2560 เรื่องขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชการนานาชาติ Gondwana ครั้งที่ 16 [24 กรกฎาคม 2560]
สป11/4645/2560 เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมพิเศษเรื่อง " The Development of Construstry in the Previous and its Future" [24 กรกฎาคม 2560]
สป11/4638/2560 เรื่องคุณหญิงถนัด ปิติวงษ์ ภริยานายมนัส ปิติวงษ์ อดีตอธิบดีกรมชลประทาน ถึงแก่กรรม [24 กรกฎาคม 2560]
สป11/4593/2560 เรื่องขอเชิญเจ้าหน้าที่กรมชลประทานร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ร่วมพืธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [20 กรกฎาคม 2560]
สป11/4590/2560 เรื่องขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตเดือนกรกฎาคม 2560 [20 กรกฎาคม 2560]
สป11/4580/2560 เรื่องขอเชิฐร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี 2560 [20 กรกฎาคม 2560]
สป11/4579/2560 เรื่องขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 กรมเจ้าท่า [20 กรกฎาคม 2560]
สป11/4578/2560 เรื่องขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2560 [20 กรกฎาคม 2560]
สป11/4582/2560 เรื่องขอเรียนเชิญร่วมงานประชุมTHAILAND QUALITY CONFERENCE & The 18th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ปี 2560 [20 กรกฎาคม 2560]
สป11/4552/2560 เรื่องประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 [19 กรกฎาคม 2560]
สป11/4553/2560 เรื่องประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 [19 กรกฎาคม 2560]
สป11/4551/2560 เรื่องขอส่งเอกสารรายงานพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ [19 กรกฎาคม 2560]
สป11/4550/2560 เรื่องประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการ Agritech 2018 [19 กรกฎาคม 2560]
สป11/4549/2560 เรื่องขอเชิญร่วมชมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ"ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี" [19 กรกฎาคม 2560]
สป11/4531/2560 เรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด [19 กรกฎาคม 2560]
สป11/4554/2560 เรื่องขอนำส่งบันทึกตกลงความร่วมมือสานพลังประชารัฐ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย "โครงการ Amazing Thai Taste" [19 กรกฎาคม 2560]
สป11/4422/2560 เรื่องข้อเสนอเชิงนโยบายในประเด็นการประเมิณผลกระทบด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับมาตรา 58 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 [13 กรกฎาคม 2560]
สป11/4401/2560 เรื่องขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 6 ปีที่ 4 ประจำเดือนมิถุนายน 2560 [13 กรกฎาคม 2560]
สป11/4404/2560 เรื่องวารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีที่ 1 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนมิถุนายน 2560 [13 กรกฎาคม 2560]
สป11/4414/2560 เรื่องขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 24 ปีที่ 3 [13 กรกฎาคม 2560]
สป11/4387/2560 เรื่องชมเชยข้าราชการกรมชลประทาน (นายฉัตรมงคล สิงหวิบูลย์) [13 กรกฎาคม 2560]
สป11/4398/2560 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไปภาคเอกชนที่มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี ข้าราชการ พนักงานหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ และบุคลากรทางการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ [13 กรกฎาคม 2560]
สป11/4427/2560 เรื่องขอแจ้งเปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 [13 กรกฎาคม 2560]
สป11/4416/2560 เรื่องขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงาวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)" [13 กรกฎาคม 2560]
สป11/4407/2560 เรื่องคุณหญิงถนัด ปิติวงษ์ ภริยานายมนัส ปิติวงษ์ อดีตอธิบดีกรมชลประทาน ถึงแก่กรรม [11 กรกฎาคม 2560]
สป11/4335/2560 เรื่องขอเชิญร่วมกุศลถวายผ้าพระกบินพระราชทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2560 [06 กรกฎาคม 2560]
สป11/4314/2560 เรื่องแจ้งการมีผลบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 [06 กรกฎาคม 2560]
สป11/4338/2560 เรื่องขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2560 [06 กรกฎาคม 2560]
สชป.11/4332/2560 ลงว เรื่องการสำรวจปัจจัยความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์การเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมชลประทาน [06 กรกฎาคม 2560]
สป11/4272/2560 เรื่องขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ [05 กรกฎาคม 2560]
สป11/4273/2560 เรื่องประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 [05 กรกฎาคม 2560]
สป11/4268/2560 เรื่องขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีพุทธศักราช 2560 [05 กรกฎาคม 2560]
สป11/4277/2560 เรื่องประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อสมุดโทรศัพท์และ Application สมุดโทรศัพท์ ประจำปี 2560 [05 กรกฎาคม 2560]
สป11/4236/2560 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (วทท 43) [05 กรกฎาคม 2560]
สป11/4252/2560 เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "อุโมงค์ในชั้นดิน" รุ่นที่ 2 (Tunnelling in Soft Ground) [05 กรกฎาคม 2560]
สป11/4207/2560 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพและเรียงความ [03 กรกฎาคม 2560]
สป11/4222/2560 เรื่องประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน [30 มิถุนายน 2560]
สป11/4159/2560 เรื่องประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 [29 มิถุนายน 2560]
สป11/4160/2560 เรื่องประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 [29 มิถุนายน 2560]
สป11/4158/2560 เรื่องนำส่งโครงการเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์สำหรับผู้กำลังจะเกษียณอายุงาน [29 มิถุนายน 2560]
สป11/4157/2560 เรื่องแนวทางการจัดทำร่างกฏหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เพิ่มเติม) [29 มิถุนายน 2560]
สป11/4143/2560 เรื่องโครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฏาคม 2560 [28 มิถุนายน 2560]
สป11/4131/2560 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน [28 มิถุนายน 2560]
สป11/4132/2560 เรื่องภาวะสังคมไทยไตรมาสแรกปี 2560 [28 มิถุนายน 2560]
สป11/4127/2560 เรื่องขอแจ้งใช้งานเลขหมายโทรศัพท์ [28 มิถุนายน 2560]
สป11/4113/2560 เรื่องขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติและสดับพระธรรมเทศนามหาชาติ [28 มิถุนายน 2560]
สป.11/4145/2560 เรื่องแจ้งให้สำนัก กอง ดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ [27 มิถุนายน 2560]
สป11/4084/2560 เรื่องขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ [26 มิถุนายน 2560]
สป11/4069/2560 เรื่องส่งหนังสือ รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี 2559 [26 มิถุนายน 2560]
สป11/4083/2560 เรื่องรับสมัครงานตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการพยากรณ์อุทกภัย จำนวน 1 ตำแหน่ง [26 มิถุนายน 2560]
สป11/4074/2560 เรื่องขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการสร้างศูนย์จิตธรรม บูรณะอาคารพิพิธภัณฑ์โรงพยาบาลศรีธัญญาฯ [26 มิถุนายน 2560]
สป11/4056/2560 เรื่องประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ กยศ.กรอ.เพื่อชาติ [26 มิถุนายน 2560]
สป11/4057/2560 เรื่องขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 75 ปีที่ 7 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 [26 มิถุนายน 2560]
สป11/4054/2560 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ สศอ. (OIE Forum) ประจำปี 2560 "S-Curve Industry" Transforming towards Thailand 4.0 " S-Cีurve จุดเปลี่ยนประเทศไทย 4.0" [26 มิถุนายน 2560]
สป11/4042/2560 เรื่องการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 [26 มิถุนายน 2560]
สป11/4043/2560 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ [26 มิถุนายน 2560]
สป11/4044/2560 เรื่องการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2561 [26 มิถุนายน 2560]
สป11/4059/2560 เรื่องขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 [26 มิถุนายน 2560]
สชป11/4039/2560 ลว. เรื่องแจ้งปิดระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559-31 มีนาคม 2560) [23 มิถุนายน 2560]
สป11/3994/2560 เรื่องประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 [22 มิถุนายน 2560]
สป11/3992/2560 เรื่องขอความร่วมมือเผยแพร่การรับสมัครนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา [22 มิถุนายน 2560]
สป11/3988/2560 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมงานสัปดาห์วิชาการ การประปานครหลวง ประจำปี 2560 [22 มิถุนายน 2560]
สป11/3990/2560 เรื่องขอทำความตกลงทำลายเอกสาร [22 มิถุนายน 2560]
 
 
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.