สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 
 
เลขที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
สป11/7693/2561 เรื่องร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ...) [16 ตุลาคม 2561]
สป11/7695/2561 เรื่องบอกยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย และขอให้ยื่นคำทวงหนี้ต่อผู้ชำระบัญชีของ บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) [16 ตุลาคม 2561]
สป11/7692/2561 เรื่องภาวะสังคมไทยไตรมาสสองปี 2561 [16 ตุลาคม 2561]
สป11/7694/2561 เรื่องการเสนอรายชื่อบุคคลสำคัญหรือผู้ที่มีผลงานดีเด่นและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ ในยูเนสโก ประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลองในปี 2563-2564 [16 ตุลาคม 2561]
สป11/7696/2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของภาควิชาภาษาต่างประเทศคณะมนุษยศาสตร์ [16 ตุลาคม 2561]
สป11/7655/2561 เรื่องขอนำส่งรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ (ฉบับพกพา) [16 ตุลาคม 2561]
สป11/7658/2561 เรื่องแจ้งย้ายที่ทำการใหม่ [16 ตุลาคม 2561]
สป11/7659/2561 เรื่องเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน [16 ตุลาคม 2561]
สป11/7661/2561 เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น คณะเกษตร บุคคล และสถาบัน ที่มีความดีเด่นทางการเกษตร ประจำปี 2561 [16 ตุลาคม 2561]
สป11/7547/2561 เรื่องขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 9 ปีที่ 5 ประจำเดือน กันยายน 2561 [05 ตุลาคม 2561]
สป11/7553/2561 เรื่องข้อเสนอว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 [05 ตุลาคม 2561]
สป11/7552/2561 เรื่องขอเชิญร่วมอนุโมทนาทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของการไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2561 [05 ตุลาคม 2561]
สป11/7469/2561 เรื่องกำหนดวันเสนอชื่อผู้สมัครเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ FAO [05 ตุลาคม 2561]
สป11/7409/2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายหัวข้อ ประสบการณ์การทำงานในเรื่องคนไร้รัฐ พัฒนาการและข้อท้าทายในการขจัดความไร้รัฐในประเทศไทย โดยนางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ [05 ตุลาคม 2561]
สป11/7408/2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หนังสือ [05 ตุลาคม 2561]
สป11/7407/2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร [05 ตุลาคม 2561]
สป11/7442/2561 เรื่องการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2561 [05 ตุลาคม 2561]
สป11/7468/2561 เรื่องบิดาของ นายเรืองโชค ชัยคำรงค์กุล ถึงแก่กรรม [05 ตุลาคม 2561]
สป11/7497/2561 เรื่องส่งคู่มือการให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ระยะที่ 2 [05 ตุลาคม 2561]
สป11/7496/2561 เรื่องขอจัดส่งหนังสือ "มุมคิดมุมมอง 11" [05 ตุลาคม 2561]
สป11/7495/2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ให้ประชาสัมพันธ์จุลสาร "ก.พ.ค. NEWS" [05 ตุลาคม 2561]
สป11/7462/2561 เรื่องขอส่งจุลสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 65 ประจำเดือนตุลาคม 2561 [05 ตุลาคม 2561]
สป11/7328/2561 เรื่องขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2561 [02 ตุลาคม 2561]
สป11/7328/2561 เรื่องขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2561 [02 ตุลาคม 2561]
สป11/7312/2561 เรื่องขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2561 [02 ตุลาคม 2561]
สป11/7310/2561 เรื่องขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล พิธีถวายผ้าพระราชทานกองทัพบก ประจำปีพุทธสักราช 2561 [02 ตุลาคม 2561]
สป11/7309/2561 เรื่องเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร [02 ตุลาคม 2561]
สป11/7308/2561 เรื่องขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2561 [02 ตุลาคม 2561]
สป11/7306/2561 เรื่องขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน [02 ตุลาคม 2561]
สป11/7092/2561 เรื่อง ขอส่งเอกสารวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร [25 กันยายน 2561]
สป11/7111/2561 เรื่องขอประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยและโครงการฝึกอบรมของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)ประจำปีงบประมาณ2562 [25 กันยายน 2561]
สป11/7078/2561 เรื่องสำนักงานศาลปกครองได้จัดพิมพ์หนังสือ "แนวทางการปฎิบัติราชการจากคำนิจัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ.2560" [25 กันยายน 2561]
สป11/7074/2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคสนับสนุนโครงการ "ปันน้ำใจ ได้กุศล" [25 กันยายน 2561]
สป11/7076/2561 เรื่องขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2560 (Annual Report 2017) [25 กันยายน 2561]
สป11/7073/2561 เรื่องขอเชิญร่วมพิธีและร่วมบริจาคปัจจัยสมทบถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2561 [25 กันยายน 2561]
สป11/7071/2561 เรื่องสำนักงบประมาณขอส่งรายงานประจำปี 2560(Annual report 2017) ของสำนักงบประมาณ จำนวน 1 เล่ม มายังหน่วยงานของท่าน [25 กันยายน 2561]
สป11/7052/2561 เรื่องบัญชีนวัตกรรมไทย [25 กันยายน 2561]
สป11/7049/2561 เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 [25 กันยายน 2561]
สป11/7048/2561 เรื่องขอเชิญร่วมงานและร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจำปี พ.ศ.2561 [25 กันยายน 2561]
สป11/7101/2561 เรื่องขอเชิญร่วมงานและร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจำปี พ.ศ.2561 [25 กันยายน 2561]
สป11/6911/2561 เรื่องขอเชิญร่วมพิธีและร่วมบริจาคปัจจัยสมทบถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 [20 กันยายน 2561]
สป11/6909/2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์กิจกรรมพิเศษของสมาคมฯ [20 กันยายน 2561]
สป11/6912/2561 เรื่องขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงาน ก.พ.ร. ประจำปีพุทธศักราช 2561 [20 กันยายน 2561]
สป11/6913/2561 เรื่องขอเชิญร่วมการกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 [20 กันยายน 2561]
สป11/6883/2561 เรื่องประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 [20 กันยายน 2561]
สป11/6884/2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ ประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ [20 กันยายน 2561]
สป11/6910/2561 เรื่องเรียนเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาเรื่อง "2 กูรู จับกระแสสินค้าเกษตรนวัตกรรม: ชี้ช่องทาง เพิ่มโอกาสสำเร็จ" [20 กันยายน 2561]
สป11/6863/2561 เรื่องบัญชีนวัตกรรมไทย (สิงหาคม2561) [20 กันยายน 2561]
สป11/6864/2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง (เพิ่มเติม) [20 กันยายน 2561]
สป11/6733/2561 เรื่องขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม 4 หลักสูตร [11 กันยายน 2561]
สป11/6748/2561 เรื่องขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการรับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์งานของกรมบัญชีกลางผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง [11 กันยายน 2561]
สป11/6743/2561 เรื่องวารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ฉบับที่ 52 ปีที่ 5 ประจำเดือนสิงหาคม 2561 [11 กันยายน 2561]
สป11/6749/2561 เรื่องขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 [11 กันยายน 2561]
สป11/6727/2561 เรื่องขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 8 ปีที่ 5 ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [11 กันยายน 2561]
สป11/6750/2561 เรื่องขอขอบคุณในการร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561 เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 [11 กันยายน 2561]
สป11/6666/2561 เรื่องขอประชาสัมพันธ์โครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 70 ปี ประจำปี 2562 [07 กันยายน 2561]
สป11/6654/2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การทำประชาพิจารณ์การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544 ผ่านเว็บไซต์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย [07 กันยายน 2561]
สป11/6676/2561 เรื่องประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 [07 กันยายน 2561]
สป11/6541/2561 เรื่องขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 [05 กันยายน 2561]
สป11/6540/2561 เรื่องขอเชิญร่วมทำเบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงบประมาณ ประจำปี 2561 [05 กันยายน 2561]
สป11/6584/2561 เรื่องขอเชิญร่วมทำบุญสมทบปัจจัยในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2561 [05 กันยายน 2561]
สป11/6536/2561 เรื่องการพ้นจากบัญชีรายชื่อกรรมการวิสาหกิจประจำปี 2561 [05 กันยายน 2561]
สป11/6539/2561 เรื่องการนิคมอุตสหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ขอมอบหนังสือรายงานประจำปี 2560 จำนวน 1 เล่ม [05 กันยายน 2561]
สป11/6538/2561 เรื่องนำส่งซีดีรายงานประจำปี 2560 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2560 ของการประปาส่วนภูมิภาค [05 กันยายน 2561]
สป11/6537/2561 เรื่องขอส่งเอกสารตัวชี้วัดเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทยปี 2560 [05 กันยายน 2561]
สป11/6542/2561 เรื่องแนวทางปฎิบัติเพื่อรองรับการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น และการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [05 กันยายน 2561]
สป11/6388/2561 เรื่องขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2561 [04 กันยายน 2561]
สป11/6390/2561 เรื่องขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 [04 กันยายน 2561]
สป11/6389/2561 เรื่องขอเชิญชวนร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2561 [04 กันยายน 2561]
สป11/6218/2561 เรื่องขอมอบหนังสือ "86 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี" [29 สิงหาคม 2561]
 
 
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.