สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 
 
เลขที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
สป11/7662/2560 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง [22 พฤศจิกายน 2560]
สป11/7649/2560 เรื่องประชาสัมพันธ์ผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขา ธุรกิจประปา [22 พฤศจิกายน 2560]
สป11/7659/2560 เรื่องส่งรายงานประจำปี 2559 [22 พฤศจิกายน 2560]
สป11/7760/2560 เรื่องประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค [22 พฤศจิกายน 2560]
สป11/7661/2560 เรื่องประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่องยกเลิกใบเสร็จ รับเงิน [22 พฤศจิกายน 2560]
สป11/7515/2560 เรื่องวารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 9 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 [21 พฤศจิกายน 2560]
สป11/7621/2560 เรื่องประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รูปธงชาติตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2522 [21 พฤศจิกายน 2560]
สป11/7625/2560 เรื่องประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2556 [21 พฤศจิกายน 2560]
สป11/7572/2560 เรื่องแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ [21 พฤศจิกายน 2560]
สป11/7595/2560 เรื่องขอส่งวารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2561 [21 พฤศจิกายน 2560]
สป11/7624/2560 เรื่องประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ กิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการประจำที่ ย่านความถี่ 1.37-174 เมกะเฮิรตซ์ (MHZ) (ฉบับที่ 2) [21 พฤศจิกายน 2560]
สป11/7623/2560 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศีกษา ประจำปีการศึกษา 2561 [21 พฤศจิกายน 2560]
สป11/7616/2560 เรื่องวารสารข่าวประชาสัมพัธ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีที่ 1 ฉบับที่ 13 ประจำเดือนตุลาคม 2560 [21 พฤศจิกายน 2560]
สป11/7620/2560 เรื่องขออนุญาตใช้โลโก้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อประชาสัมพันธ์งานเกษตรเมืองทอง 2018 [21 พฤศจิกายน 2560]
สป11/7619/2560 เรื่องการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าบริการฮาลาล (HALAL) จังหวัดตราด [21 พฤศจิกายน 2560]
สป11/7618/2560 เรื่องขอให้เจ้าหนี้ยื่นคำทวงหนี้ต่อผู้ชำระบัญชีของ บริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน) [21 พฤศจิกายน 2560]
สชป(บส)11.01/ล70/256 เรื่องประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน [20 พฤศจิกายน 2560]
สป11/7570/2560 เรื่องแจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [17 พฤศจิกายน 2560]
สป11/7408/2560 เรื่องขอเชิญชวนให้การสนับสนุนการจัดพิมพ์ หนังสือภูมิพลโลภิกขุ ร่มโพธิ์ของปวงประชา [13 พฤศจิกายน 2560]
สป11/7409/2560 เรื่องขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฎิบัติธรรมวันธรรมสวนะ [13 พฤศจิกายน 2560]
สป11/7410/2560 เรื่องขอความอนุเคราะห์ร่วมสนับสนุนโครงการผลิตหนังสือระบบเดซีเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ [13 พฤศจิกายน 2560]
สป11/7413/2560 เรื่องส่งหนังสือแนวทางการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและพร้อมส่งวิธีการใช้สื่อ AR Animation Interactive [13 พฤศจิกายน 2560]
สป11/7415/2560 เรื่องแจ้งข้อมูลการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา [13 พฤศจิกายน 2560]
สป11/7417/2560 เรื่องประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี [13 พฤศจิกายน 2560]
สป11/7480/2560 เรื่องสามีข้าราชการถึงแก่กรรม [13 พฤศจิกายน 2560]
สป11/7231/2560 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเลือกตั้ง [08 พฤศจิกายน 2560]
สป11/7234/2560 เรื่องขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการปรึกษาฝีกอบรมวิชาชีพหลักสูตร "การทำสลัดโรลและน้ำสลัดเพื่อสุขภาพ" [08 พฤศจิกายน 2560]
สป11/7199/2560 เรื่องการประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : GEOINFOTECH 2018 และ 2 SIRINDHORN CONFERENCE ON GEOINFORMATICS 2018 [08 พฤศจิกายน 2560]
สป11/7196/2560 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งา Thailand e-Commerce Week 2017 [08 พฤศจิกายน 2560]
สป11/7051/2560 เรื่องขอส่งวารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2560 [01 พฤศจิกายน 2560]
สป11/7052/2560 เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา "สภาพการปัจจุบันของการอนุญาโตตุลาการระหว่างนักลงทุนกับรัฐการตรวจสอบความถูกต้องของปัญหาแนวโน้มและทิศทางในเอเซีย-แปซิฟิก [01 พฤศจิกายน 2560]
สป11/7095/2560 เรื่องการคัดเลือกกรรมการตามระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเเละบริหารจัดการผลไม้ชุดใหม่ [01 พฤศจิกายน 2560]
สป11/7040/2560 เรื่องการทอดผ้าป่า สบทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2560 [01 พฤศจิกายน 2560]
สป11/7046/2560 เรื่องขอเชิญร่วมกุศลในการทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และมอบทุนการศึกษา [01 พฤศจิกายน 2560]
สป11/6998/2560 เรื่องแจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน [01 พฤศจิกายน 2560]
สป11/6950/2560 เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 [01 พฤศจิกายน 2560]
สป11/7112/2560 เรื่องข้อมูลการปฏิบัติงานต่างพื้นที่ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย [01 พฤศจิกายน 2560]
สป11/6952/2560 เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านฮาลาล Thailand Halal Assembly 2017 [01 พฤศจิกายน 2560]
สป11/6957/2560 เรื่องขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ หัวข้อเรื่อง "Analysis of Long-Term Monitoring Data in Asian Forests:Towards Further Understanding Environmental Changes And Ecosystem Responses" [01 พฤศจิกายน 2560]
สป11/6976/2560 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 35 ณ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี [01 พฤศจิกายน 2560]
สป11/6977/2560 เรื่องขอเชิญร่วมงานดีเฟนส์และซีคิวริตี้ 2017 (Defense @ Security 2017) [01 พฤศจิกายน 2560]
สป11/6972/2560 เรื่องภาวะสังคมไทยไตรมาสสองปี 2560 [01 พฤศจิกายน 2560]
สป11/6956/2560 เรื่องแจ้งเรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอใช้ตราสัญลักษณ์และการบรรจุกิจกรรมในปฏิทิน "ปีท่องเที่ยววิถ๊ไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน หรือ "Amazing Thailand Tourism Year 2018 " [01 พฤศจิกายน 2560]
สป11/6955/2560 เรื่องประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 [01 พฤศจิกายน 2560]
สป11/6949/2560 เรื่องรายชื่อผู้ประกอบการและหมายเลขทะเบียนรถขนส่งและรถโดยสารของฝ่ายกัมพูชาฉบับปรับปรุง [01 พฤศจิกายน 2560]
สป11/6948/2560 เรื่องการขอรับหนังสือรับรอง [01 พฤศจิกายน 2560]
สป11/6944/2560 เรื่องขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561 [01 พฤศจิกายน 2560]
สป11/6943/2560 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2558-2560) [01 พฤศจิกายน 2560]
สป11/6951/2560 เรื่องขอความอนุเคราะห์สนับสนุน "โครงการล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ" [01 พฤศจิกายน 2560]
สป11/6741/2560 เรื่องขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 27 ปีที่ 3 [01 พฤศจิกายน 2560]
สป11/6736/2560 เรื่องขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์ ราย 3 เดือน ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2560 [01 พฤศจิกายน 2560]
สป11/6723/2560 เรื่องขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่9 ปีที่ 4 ประจำเดือนกันยายน 2560 [01 พฤศจิกายน 2560]
สป11/7097/2560 เรื่องประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ภาค ก. พิเศษ) [01 พฤศจิกายน 2560]
สป11/7071/2560 เรื่องรับสมัครบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ [31 ตุลาคม 2560]
สป11/6989/2560 เรื่องมอบหมายงานจากการประชุมการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) กรมชลประทาน เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 [27 ตุลาคม 2560]
สป11/6994/2560 เรื่องขอความอนุเคราะห์หน่วยงานจัดทำขอข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยงาน [27 ตุลาคม 2560]
สป11/7001/2560 เรื่องแจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [25 ตุลาคม 2560]
สป11/7009/2560 เรื่องแจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [25 ตุลาคม 2560]
สป11/7013/2560 เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายรุ่งโรจน์ ชูทอง) [25 ตุลาคม 2560]
สป11/7000/2560 เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายราวี สอนคุณแก้ว) [25 ตุลาคม 2560]
สป11/6828/2560 เรื่องขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจปัจจัยความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร [19 ตุลาคม 2560]
สป11/6684/2560 เรื่องการปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย [18 ตุลาคม 2560]
สป11/6690/2560 เรื่องขอให้จัดส่งสำเนาคำสั่งที่ออกโดยสำนัก กอง ตามคำสั่งมอบอำนาจ [16 ตุลาคม 2560]
สป11/6696/2560 เรื่องขอความร่มมือการส่งเสริม "ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน " หรือ Amazing Thailand Tourism Year 2018 " [12 ตุลาคม 2560]
สป11/6695/2560 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกของภาควิชาภาษาต่างประเทศคณะมนุษศาสตร์ [12 ตุลาคม 2560]
สป11/6693/2560 เรื่องขอความอนุเคราะห์ ในกิจการกุศล [12 ตุลาคม 2560]
สป11/6654/2560 เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "อุโมงค์ในชั้นหิน" (Tunnelling in Rock) รุ่นที่ 2 [12 ตุลาคม 2560]
สป11/6580/2560 เรื่องขอส่งเอกสารรายงานหมู่บ้านชนบทไทย จากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค.) ปี 2560 [10 ตุลาคม 2560]
สป11/6582/2560 เรื่องการจัดให้องค์กรเกษตรกร องค์กร สาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน กองทุนหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เช่าที่ราชพัสดุ [10 ตุลาคม 2560]
สป11/6568/2560 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ [10 ตุลาคม 2560]
 
 
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.