สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 
 
เลขที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
สป11/1278/2561 เรื่องขอมอบหนังสือ "แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 7" [23 กุมภาพันธ์ 2561]
สป11/1277/2561 เรื่องจัดส่งหนังสือครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ [23 กุมภาพันธ์ 2561]
สป11/1306/2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตร "การทำเต้าฮวยฟรุ๊ตสลัดสูตรคนรักสุขภาพ" [23 กุมภาพันธ์ 2561]
สป11/1085/2561 เรื่องขอส่งประเด็นสื่อสารหลัก 66 ข้อ (Key Message) เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน [23 กุมภาพันธ์ 2561]
สป11/1023/2561 เรื่องขอมอบหนังสือ "แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ.2559 [23 กุมภาพันธ์ 2561]
สป11/1041/2561 เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ [23 กุมภาพันธ์ 2561]
สป11/1054/2561 เรื่องขอแจ้งผลการคัดเลือกหน่วยงานและนักบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่นของมูลนิธิพันเอก จินดา ณ.สงขลา ประจำปี พ.ศ.2561 [23 กุมภาพันธ์ 2561]
สป11/1224/2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ในการติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ [23 กุมภาพันธ์ 2561]
สป11/1221/2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เป็นกรณีพิเศษ ขอเชิญประชาสัมพันธ์และร่วมทำบุญ "ผ้าป่า 12 เมษาฯสืบเหนื่องต่อแขนงคลังหลวง บูชาคุณองค์หลวงตาประจำปี 2561 " เนื่องในวาระโอกาศมหามงคล "20 ปี โครงการช่วยชาตฺ" [23 กุมภาพันธ์ 2561]
สป11/1220/2561 เรื่องขอแนะนำสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม [23 กุมภาพันธ์ 2561]
สป11/1219/2561 เรื่องภาพรวมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งภาคตะวันออกกระทรวงคมนาคม [23 กุมภาพันธ์ 2561]
สป11/1218/2561 เรื่องประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 [23 กุมภาพันธ์ 2561]
สป11/1192/2561 เรื่องขอส่งวารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2561 [23 กุมภาพันธ์ 2561]
สป11/1228/2561 เรื่องการประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ของกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร [23 กุมภาพันธ์ 2561]
สป11/1198/2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมฟังธรรมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตประจำเดืิอนกุมภาพันธ์ 2561 [21 กุมภาพันธ์ 2561]
สป11/1141/2561 เรื่องบิดาของนายเรืองศักดิ์ ฉกรรจ์ศิลป์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ถึงแก่กรรม [19 กุมภาพันธ์ 2561]
สชป11/102/2561 เรื่องมารดานายวรชัย สุขผลธรรม (ผวศ.ชป.11) ถึงแก่กรรม [19 กุมภาพันธ์ 2561]
สป11/984/2561 เรื่องผลการประชุมขยะทะเลระดับ อาเซียน เรื่องการลดปริมาณขยะทะเลในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN Conference on Reducing Marine Debris in ASEAN Region) [12 กุมภาพันธ์ 2561]
สป11/981/2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธืการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ ประจำปีการศึกษา 2561 [12 กุมภาพันธ์ 2561]
สป11/980/2561 เรื่องขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 [12 กุมภาพันธ์ 2561]
สป11/979/2561 เรื่องขอส่งรายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการเลขานุการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ [12 กุมภาพันธ์ 2561]
สป11/978/2561 เรื่องแนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย [12 กุมภาพันธ์ 2561]
สป11/961/2561 เรื่องการเผยแพร่รายงานประจำปี 2560 ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร [12 กุมภาพันธ์ 2561]
สป11/960/2561 เรื่องขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2560 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [12 กุมภาพันธ์ 2561]
สป11/957/2561 เรื่องแจ้งการเปิดให้บริการทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ [12 กุมภาพันธ์ 2561]
สป11/956/2561 เรื่องข้อหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของสถาบันการศึกาาหรือหน่วยงานในกำกับของสถาบันการศึกษา [12 กุมภาพันธ์ 2561]
สป11/973/2561 เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการ "กบข. ฝึกอบรมอาชีพ กรุงเทพฯ" [12 กุมภาพันธ์ 2561]
สป11/992/2561 เรื่องบิดาพนักงานราชการ ถึงแก่กรรม [12 กุมภาพันธ์ 2561]
สป11/905/2561 เรื่องขอส่งจุลสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 58 ประจำเดือนกุมมภาพันธ์ 2561 [08 กุมภาพันธ์ 2561]
สป11/908/2561 เรื่องขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 1 ปีที่ 5 ประจำเดือน มกราคม 2561 [08 กุมภาพันธ์ 2561]
สป11/835/2561 เรื่องแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2560-2564 [08 กุมภาพันธ์ 2561]
สป11/836/2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดออกแบบสื่อ Infographic ภายใต้หัวข้อบริหารด้วยธรรมาภิบาลอย่างมืออาชีพ [08 กุมภาพันธ์ 2561]
สป11/833/2561 เรื่องขอนำส่ง ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาส ที่ 4 ปี พ.ศ.2560 [08 กุมภาพันธ์ 2561]
สป11/834/2561 เรื่องขอชื่นชมการทำงานของกรมชลประทาน [08 กุมภาพันธ์ 2561]
สป11/590/2561 เรื่องประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 [31 มกราคม 2561]
สป11/591/2561 เรื่องการประกาศใช้แนวทางปฏิบัติสำหรับการพิจารณาลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ [31 มกราคม 2561]
สป11/634/2561 เรื่องขอส่งหนังสือ Thailand"s Budget in Brief Fiscal Year 2018" [31 มกราคม 2561]
สป11/665/2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม การบรรยาย/อ๓ิปราย/เสวนาและการเสนอผลงานใการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 [31 มกราคม 2561]
สป11/704/2561 เรื่องสามี นางกัญญา ไตรอรุณ ถึงแก่กรรม [31 มกราคม 2561]
สป11/654/2561 เรื่องบิดาลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม [31 มกราคม 2561]
สป11/640/2561 เรื่องการเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ ประจำปี 2561 [30 มกราคม 2561]
สป11/533/2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 32 [24 มกราคม 2561]
สป11/537/2561 เรื่องส่งเอกสารวิชาการ ส่งเสริมอนุรักษ์พืชพรรณรักษ์ไว้เพื่อชาติไทยทั้งชาติ [24 มกราคม 2561]
สป11/538/2561 เรื่องขอจัดส่งรายงานการประเมินผลโดครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนเขาซับแกงไก่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ [24 มกราคม 2561]
สป11/539/2561 เรื่องขอส่งเอกสารแผนฯ 12 สำหรับนักบริหาร เพื่อการพัฒนาประเทศไทย [24 มกราคม 2561]
สป11/540/2561 เรื่องประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัย [24 มกราคม 2561]
สป11/534/2560 เรื่องขอเชิญร่วมชมงาน "วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561" [24 มกราคม 2561]
สป11/466/2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ [24 มกราคม 2561]
สป11/509/2560 เรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2560 [24 มกราคม 2561]
สป11/543/2561 เรื่องหนังสือรับรองการหักภาษี ณ.ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2560 [24 มกราคม 2561]
สป.11/497/2561 ลว.2 เรื่องเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่าK" รุ่นที่ 41 , รุ่นที่ 42 และ รุ่นที่ 43 [23 มกราคม 2561]
สป.11/496/2561 ลว.2 เรื่องเรียนเชิญเข้าร่วมอบรม [23 มกราคม 2561]
สป11/507/2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคและการประมวลผลการสำรวจแบบบูรณาการเพื่อการชลประทาน รุ่นที่ 2 [23 มกราคม 2561]
สชป.11/486/2561 ลงว เรื่องขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร คอนกรีตสมัยใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [23 มกราคม 2561]
สป11/385/2561 เรื่องขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2561 [22 มกราคม 2561]
สป11/384/2561 เรื่องสิทธิพิเศษเมื่อเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐผ่านบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐระหว่างวันที่ 1 มกราคม- 30 มิถุนายน 2561 [22 มกราคม 2561]
สป11/383/2561 เรื่องหลักในการปฎิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี [22 มกราคม 2561]
สป11/382/2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของคณะกรรมการาธิการ [22 มกราคม 2561]
สป11/381/2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561 [22 มกราคม 2561]
สป11/434/2561 เรื่องวารสารข่าวประชาสัมพัธ์ สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2561 [22 มกราคม 2561]
สป11/413/2561 เรื่องขอเชิญนำผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)" [22 มกราคม 2561]
สป11/407/2561 เรื่องประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 [22 มกราคม 2561]
สป11/406/2561 เรื่องประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 [22 มกราคม 2561]
สป11/404/2561 เรื่องแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อสังคมของส่วนราชการ [22 มกราคม 2561]
สป11/401/2561 เรื่องขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์ ราย 3 เดือน ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2560 [22 มกราคม 2561]
สป11/319/2561 เรื่องขอมอบหนังสือรายงาน ประจำปี 2558 และ 2559 [16 มกราคม 2561]
สป11/318/2561 เรื่องส่งหนังสสือรวมกฎหมายเกษตรมาเพื่อการใช้ประโยชน์ในราชการ [16 มกราคม 2561]
สป11/301/2561 เรื่องขอส่งจุลสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 57 ประจำเดือนมกราคม 2561 [16 มกราคม 2561]
สป11/305/2561 เรื่องขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี พ.ศ.2561 [16 มกราคม 2561]
สป11/309/2561 เรื่องขอส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ [16 มกราคม 2561]
 
 
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.