สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 
 
เลขที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
สป11/2018/2560 เรื่องนายสุธน หมื่นรักษื อดีตวิศวกรใหญ่ฝ่ายเครื่องกล ถึงแก่กรรม [24 มีนาคม 2560]
สป11/2034/2560 เรื่องคุณพ่อเซียมสูน แซ่เอี๊ยบ บิดานายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผคป.มุกดาหาร ถึงแก่กรรม [24 มีนาคม 2560]
สป11/1972/2560 เรื่องซ้อมความเข้าใจการรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ตามเกณฑ์การประเมิณผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [23 มีนาคม 2560]
สป11/1990/2560 เรื่องประชาสัมพันธ์การจำหน่ายหนังสือ "แนวคำวินิจฉัยคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง เล่ม 1" [23 มีนาคม 2560]
สป11/1964/2560 เรื่องขอความร่วมมือประกาศตามคำประกาศเจตจำนงของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น [23 มีนาคม 2560]
สป11/1907/2560 เรื่องซ้อมความเข้าใจการกำหนดระยะเวลาการปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS [20 มีนาคม 2560]
สป11/1888/2560 เรื่องผลการพิจารณาคัดเลือกและปรับลำดับชั้นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน" (คัดเลือกเพิ่มเติมครั้งที่ 2/2560) [20 มีนาคม 2560]
สป11/1895/2560 เรื่องการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 2 ฉบับ [20 มีนาคม 2560]
สป11/1930/2560 เรื่องขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 2ปีที่ 4 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 [20 มีนาคม 2560]
สป11/1905/2560 เรื่องบัญชีมาตรฐานสิ่งก่อสร้าง [20 มีนาคม 2560]
สป11/1906/2560 เรื่องอัตราราคางานต่อหน่วย [20 มีนาคม 2560]
สป11/1939/2560 เรื่องขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560 [20 มีนาคม 2560]
สชป11/1924/2560 เรื่องการปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำให้สูงขึ้นระดับ 4 และระดับ 4/หน. [17 มีนาคม 2560]
สชป(บส)11.01/ล15/256 เรื่องขอให้จัดทำข้อมูลลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [16 มีนาคม 2560]
สป11/1866/2560 เรื่องเชิญชวนบุคลากรร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 [16 มีนาคม 2560]
สป11/1904/2560 เรื่องนายเพิ่ม บุบผาชาติ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเคยดำรงตำแหน่งรองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทานถึงแก่กรรม [16 มีนาคม 2560]
สป11/1870/2560 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร [16 มีนาคม 2560]
สป11/1875/2560 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 2 ฉบับ [16 มีนาคม 2560]
สป11/1859/2560 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย) [16 มีนาคม 2560]
สป11/1865/2560 เรื่องขยายระยะเวลาการรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภา [16 มีนาคม 2560]
สป11/1831/2560 เรื่องขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2559 ของ สศช. [15 มีนาคม 2560]
สป11/1851/2560 เรื่องข้อมูลโทรศัพท์กรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ. 2560 [15 มีนาคม 2560]
สป11/1832/2560 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก [15 มีนาคม 2560]
สชป11/1670/2560 เรื่องขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-filing) [15 มีนาคม 2560]
สป11/1797/2560 เรื่องวารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมกราคม 2560 [14 มีนาคม 2560]
สป11/1768/2560 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท [14 มีนาคม 2560]
สป11/1768/2560 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท [14 มีนาคม 2560]
สป11/1767/2560 เรื่องประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และ มาตรา7แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 [14 มีนาคม 2560]
สป11/1766/2560 เรื่องประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จ [14 มีนาคม 2560]
สป11/1757/2560 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "มาตรฐานเกษตรปลอดภัย นำไทย สู่ความยั่งยืน " [14 มีนาคม 2560]
สป11/1759/2560 เรื่องหนังสือรับรองการหักภาษี ณที่จ่าย ประจำปีภาษี 2559 [14 มีนาคม 2560]
สป11/1764/2560 เรื่องขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 20 ปีที่ 3 [14 มีนาคม 2560]
สป11/1769/2560 เรื่องสภาธรรมภิบาลแห่งชาติ (สชช) [14 มีนาคม 2560]
สป11/1770/2560 เรื่องขอมอบหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 6 พร้อมแผ่น CD-ROM [14 มีนาคม 2560]
สป11/1725/2560 เรื่องแบบฟอร์มรายงานประจำปีบัญชีพัสดุประเภทวัสดุ (พด.48) [12 มีนาคม 2560]
สชป11/1670/2560 เรื่องให้ข้าราชการผู้เกษียณอายุยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จ/บำนาญ [10 มีนาคม 2560]
สป11/1755/2560 เรื่องบิดาของนายเพิ่มศักดิ์ คิดหมาย อดีตผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านบำรุงรักษา) ถึงแก่กรรม [10 มีนาคม 2560]
สป11/1684/2560 เรื่องประชาสัมพันธ์การจำหน่ายหนังสือ "แนวคำวินิจฉัยคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง เล่ม 1" [10 มีนาคม 2560]
สป11/1685/2560 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปริญญาโทและปริญญาเอกคณะสถิติประยุกต์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 [10 มีนาคม 2560]
สป11/1675/2560 เรื่องประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่ขายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 [10 มีนาคม 2560]
สป11/1677/2560 เรื่องประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการข้อมูลระบบเครือข่ายกรมชลประทาน (RID-Net Call Center) [10 มีนาคม 2560]
สป11/1706/2560 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท [10 มีนาคม 2560]
สป11/1706/2560 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท [10 มีนาคม 2560]
สป11/1704/2560 เรื่องการตัดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ [10 มีนาคม 2560]
สป11/1721/2560 เรื่องขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมที่จังหวัดนครศรีธรรมราช [10 มีนาคม 2560]
สชป11/1683/2560 ลว. เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559-31 มีนาคม 2560) [10 มีนาคม 2560]
สป11/1667/2560 เรื่องการให้กู้ "โครงการบ้านธอส. เพื่อข้าราชการ ปี 2560 [09 มีนาคม 2560]
สป11/1641/2560 เรื่องแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ [08 มีนาคม 2560]
สป11/1639/2560 เรื่องขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2559 ของ สศช. [08 มีนาคม 2560]
สป11/1607/2560 เรื่องขอความร่วมมือปฏิบัติตามเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต [07 มีนาคม 2560]
สป11/1603/2560 เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง " ทิศทางของนโยบายเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0" [07 มีนาคม 2560]
สป11/1604/2560 เรื่องขอเชิญร่วมงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อรำลึกถึงศาสตราจารย์ จิตติ ติงศภัทิย์ ประจำปี 2560 [07 มีนาคม 2560]
สป11/1605/2560 เรื่องโครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน [07 มีนาคม 2560]
สป11/1608/2560 เรื่องขอมอบวารสารวิชาการ Unisearch Jaurnal [07 มีนาคม 2560]
สป11/1595/2560 เรื่องประชาสัมพันธ์โตรงการ "กบข ฝึกอบรมอาชีพ กรุงเทพฯ" [07 มีนาคม 2560]
สป11/1584/2560 เรื่องแจ้งการคัดชื่อผู้รับจ้างออกจากทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง"งานก่อสร้างชลประทาน"ของห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วเซ้งยโสธร [07 มีนาคม 2560]
สป11/1585/2560 เรื่องรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ [07 มีนาคม 2560]
สป11/1606/2560 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และแนะนำบุคคลเข้าศึกษาต่อ [07 มีนาคม 2560]
สป11/1543/2560 เรื่องการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2560 [06 มีนาคม 2560]
สป11/1571/2560 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [06 มีนาคม 2560]
สป.11/1569/2560 เรื่องขอเรียนเชิญสมัครใช้บริการ"กรุงไทยพร้อมเพย์" พร้อมรับโปรโมชั่น SMS จ่าย 1 เดือน ใช้ได้ 4 เดือน [06 มีนาคม 2560]
สป.11/1570/2560 เรื่องการกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันหยุดราชการ [06 มีนาคม 2560]
สป11/1494/2560 เรื่องการแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสินทรัพย์กรมชลประทาน [03 มีนาคม 2560]
สป11/1527/2560 เรื่องซักซ้อมแนวทางการเปลี่ยนโดเมนของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) กรมชลประทานที่ต้องดำเนินการในระบบ e-GP (เพิ่มเติม) [03 มีนาคม 2560]
สป11/1489/2560 เรื่องแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธ์ุพืช [02 มีนาคม 2560]
สป11/1489/2560 เรื่องแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธ์ุพืช [02 มีนาคม 2560]
สป11/1483/2560 เรื่องขอแจ้งรายชื่อเว็บไซด์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน [02 มีนาคม 2560]
สป11/1487/2560 เรื่องขอเชิญร่วมค้นหา 70 บุคคลต้นแบบ 7 ล้านความดี [02 มีนาคม 2560]
สป11/1488/2560 เรื่องยกเลิกใบเสร็จ [02 มีนาคม 2560]
สป11/1400/2560 เรื่องประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่ขายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 [02 มีนาคม 2560]
 
 
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.