สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 
 
เลขที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
สป11/2676/2561 เรื่องรายงานศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร [23 เมษายน 2561]
สป11/2675/2561 เรื่องการเผยแพร่ยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมฝนหลวงและการบินเกษตร [23 เมษายน 2561]
สป11/2639/2561 เรื่องแนวทางการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 (สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย) [23 เมษายน 2561]
สป11/2640/2561 เรื่องขอนำส่งดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ.2561 [23 เมษายน 2561]
สป11/2643/2561 เรื่องวารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2561 [23 เมษายน 2561]
สป11/2677/2561 เรื่องขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ [23 เมษายน 2561]
สป11/2678/2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "Internet of Things (IOT) ในยุคอุตสาหกรรม 4.0" โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 [23 เมษายน 2561]
สป11/2569/2561 เรื่องการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561 [20 เมษายน 2561]
สป11/2612/2561 เรื่องปรับเปลี่ยนสิทธิพิเศษ ข้อกำหนดและเงื่อนไข ของบัตรโดยสารกลุ่มลูกค้าข้าราชการ สายการบินนกแอร์ [20 เมษายน 2561]
สป11/2613/2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมฟังธรรมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิต ประจำเดือนเมษายน 2561 [19 เมษายน 2561]
สป11/2538/2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชา -อุปสมบทหมู่ 89 รูปฯ [19 เมษายน 2561]
สป11/2539/2561 เรื่องการรับสม้ครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามมาตรการ 11(6) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2560 [19 เมษายน 2561]
สป11/2545/2561 เรื่องขอส่งวารสารสำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ 2561 [19 เมษายน 2561]
สป11/2553/2561 เรื่องเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโทด้านภูมิสารสนเทศ (SCGI Master Program) [19 เมษายน 2561]
สป11/2521/2561 เรื่องขอความร่วมมือในโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต [18 เมษายน 2561]
สป11/2485/2561 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ [17 เมษายน 2561]
สป11/2498/2561 เรื่องขอส่งแผนปฏิบัติการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ [17 เมษายน 2561]
สป11/2478/2561 เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ สนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้ารับอารพัฒนาตนเองผ่านบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (HRD e-Learning) [17 เมษายน 2561]
สป11/2492/2561 เรื่องวารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ . ปีที่ี 2 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มีนาคม 2561 [17 เมษายน 2561]
สป11/2469/2561 เรื่องขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์ ราย 3 เดือน ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม 2561 [17 เมษายน 2561]
สป11/2484/2561 เรื่องขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตร "การจัดดอกไม้สด" [17 เมษายน 2561]
สป11/2377/2561 เรื่องขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 3 ปีที่ 5 ประจำเดือน มีนาคม 2561 [11 เมษายน 2561]
สป11/2354/2561 เรื่องขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 15 ปี ที่ 3 ฉบับที่ 2 [11 เมษายน 2561]
สป11/2397/2561 เรื่องขอเชิญติดตามข้อมูล SMEs คนตัวเล็กใน 3 รายการใหม่ทางสถานีโทรทัศน์ Smart SME [11 เมษายน 2561]
สป11/2435/2561 เรื่องขอนำส่งหนังสือรายงานประจำปี 2559 [11 เมษายน 2561]
สป11/2436/2561 เรื่องขอส่งรายงานประจำปี 2560 [11 เมษายน 2561]
สป11/2438/2561 เรื่องขอส่งมอบรายประจำปี 2560 สผ. [11 เมษายน 2561]
สป11/2446/2561 เรื่องขอมอบหนังสือรายงานประจำปี พ.ศ. 2559 [11 เมษายน 2561]
สป11/2396/2561 เรื่องโครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ระยะที่ 2 ของธนาคารออมสิน [11 เมษายน 2561]
สป11/2437/2561 เรื่องขอส่งมอบหนังสือผลงานกองทัพบก 2560 [11 เมษายน 2561]
สป11/2317/2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง [09 เมษายน 2561]
สป11/2318/2561 เรื่องกำหนดเลขที่หนังสือ "กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปยป.กษ.)" [09 เมษายน 2561]
สป11/2319/2561 เรื่องการแบ่งมอบหน้าที่ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [09 เมษายน 2561]
สป11/2309/2561 เรื่องขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ ภายใต้ความร่วมมือองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (APSCO) [09 เมษายน 2561]
สป11/2219/2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ [03 เมษายน 2561]
สป11/2211/2561 เรื่องจัดตั้งกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน [03 เมษายน 2561]
สป11/2209/2561 เรื่องขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 [03 เมษายน 2561]
สป11/2218/2561 เรื่องขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน [03 เมษายน 2561]
สป11/2210/2561 เรื่องรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ [03 เมษายน 2561]
สป11/2208/2561 เรื่องขอความร่วมมือในการเผยแพร่การรับสมัครนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา [03 เมษายน 2561]
สป11/2212/2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมลูประกอบการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ของบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ [03 เมษายน 2561]
สป11/2141/2561 เรื่องขอความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม [03 เมษายน 2561]
สป11/2144/2561 เรื่องขอรับทุนสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนถวายพระราชกุศลฯ และศึกษาต่อ [03 เมษายน 2561]
สป11/2128/2561 เรื่องเชิญชมการแสดง "โปรลางและรำสี่ภาค" ของเยาวชน ชุมชนตรอกบ้านพานถม [03 เมษายน 2561]
สป11/2165/2561 เรื่องขอส่งสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร [03 เมษายน 2561]
สป11/2163/2561 เรื่องส่งรายงานการวิจัยเรื่อง "การศึกษาการบริหารจัดเก็บค่าน้ำชลประทานในอัตราที่เหมาะสม" [03 เมษายน 2561]
สป11/2164/2561 เรื่องขอส่งรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (Annual Inspection Report : Fiscal Year 2017 ) [03 เมษายน 2561]
สป11/2142/2561 เรื่องประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 [03 เมษายน 2561]
สป11/2078/2561 เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "เศรษฐกิจก้าวไกลแบบไทยเท่" [29 มีนาคม 2561]
สป11/2079/2561 เรื่องขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ [29 มีนาคม 2561]
สป11/2081/2561 เรื่องขอรับทุนสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนถวายพระราชกุศลฯ และศึกษาต่อ [29 มีนาคม 2561]
สป11/2079/2561 เรื่องขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ [29 มีนาคม 2561]
สป11/2078/2561 เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "เศรษฐกิจก้าวไกลแบบไทยเท่" [29 มีนาคม 2561]
สป11/2080/2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม/ร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมก่อนเสนอต่อที่ประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกรฯ” [29 มีนาคม 2561]
สป11/2024/2561 เรื่องรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561 [27 มีนาคม 2561]
สป11/2026/2561 เรื่องบัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2561) [27 มีนาคม 2561]
สป11/2027/2561 เรื่องบัญชีนวัตกรรมไทย [27 มีนาคม 2561]
สป.11/1979/2561 เรื่องการพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2561 [26 มีนาคม 2561]
สป.11/1985/2561 เรื่องการปรับปรุงคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฎิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน (กขป.) [26 มีนาคม 2561]
สป.11/1980/2561 เรื่องการเตรียมการเพื่อการดำเนินนโยบายสำคัญของทางราชการ [26 มีนาคม 2561]
สป.11/1983/2561 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ปี 2561 [26 มีนาคม 2561]
สป.11/1984/2561 เรื่องการแต่งตั้งปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2561 [26 มีนาคม 2561]
สป.11/1986/2561 เรื่องรายงานผลการทบทวนรายชื่อตลาดที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูงในประเทศคู่ค้าของสหรัฐ (Out-of-Cycle Review of Notorious Markets) ของสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) [26 มีนาคม 2561]
สป.11/1982/2561 เรื่องการประกาศใช้บังคับมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระพ.ศ.2561 [26 มีนาคม 2561]
สป.11/1981/2561 เรื่องประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 [26 มีนาคม 2561]
สป11/1911/2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน [22 มีนาคม 2561]
สป11/1910/2561 เรื่องขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนกิจกรรมมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ [22 มีนาคม 2561]
สป11/1912/2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน [22 มีนาคม 2561]
สป11/1898/2561 เรื่องวารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2561 [22 มีนาคม 2561]
สป11/1939/2561 เรื่องขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 84 ปีที่ 8 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [22 มีนาคม 2561]
 
 
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.