สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 
 
เลขที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
สป11/6037/2560 เรื่องขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 [19 กันยายน 2560]
สป11/6039/2560 เรื่องวารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2560 [19 กันยายน 2560]
สป11/5993/2560 เรื่องวารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีที่ 1 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนสิงหาคม 2560 [19 กันยายน 2560]
สป11/6064/2560 เรื่องขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 78 ปีที่ 7 ประจำเดือนสิงหาคม 2560 [19 กันยายน 2560]
สชป.11/6084/2560 ลง เรื่องขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เพื่อรองรับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [19 กันยายน 2560]
สชป 11/5981/2560 ลง เรื่องขอเรียนเชิญข้าราชการที่เกษียณสมัครเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง [18 กันยายน 2560]
สป11/5954/2560 เรื่องขอจัดส่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2560 [15 กันยายน 2560]
สป11/5955/2560 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ [15 กันยายน 2560]
สป11/5996/2560 เรื่องบิดาพนักงานราชการถึงแก่กรรม [15 กันยายน 2560]
สป11/6006/2560 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตเดือนกันยายน 2560 [15 กันยายน 2560]
สป11/5965/2560 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขอรับใบแจ้งยอดเงินปะจำปีทางอีเมล (e-Statement) [15 กันยายน 2560]
สชป.11/6003/2560 ลง เรื่องการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศขั้นสูง (Advanced Oral Communication course:AOCC) รุ่นที่ 12 และ รุ่นที่ 13 [15 กันยายน 2560]
เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการเกี่ยวกับการลาพักผ่อนประจำ [14 กันยายน 2560]
สป11/5925/2560 เรื่องขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ " Eco Innovation Forum 2017" [14 กันยายน 2560]
สชป.11.01/236/2560 เรื่องขอเชิญประชุมชี้แจง เรื่องแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [14 กันยายน 2560]
สป11/5908/2560 เรื่องขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปี 2560 [14 กันยายน 2560]
สป11/5909/2560 เรื่องการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง [14 กันยายน 2560]
สป11/5910/2560 เรื่องขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [14 กันยายน 2560]
สป11/5911/2560 เรื่องขอเชิญร่วมทำบุญสบทบปัจจัยในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2560 [14 กันยายน 2560]
สป11/5912/2560 เรื่องขอเชิญร่วมการกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา [14 กันยายน 2560]
สป11/5913/2560 เรื่องขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม [14 กันยายน 2560]
สป11/5914/2560 เรื่องขอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูและการจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561 [14 กันยายน 2560]
สป11/5918/2560 เรื่องประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 [14 กันยายน 2560]
สป11/5883/2560 เรื่องขอเชิญร่วมทำบุญเช่าพระกริ่ง-เหรียญ "พุทธโสธร" "รุ่นร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ 60 " รายได้สมทบทุนการศึกษาเยาวชนด้อยโอกาศทั่วประเทศ [14 กันยายน 2560]
สป11/5885/2560 เรื่องขอแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 6-4 /2560 จำนวน 1 ชุด [14 กันยายน 2560]
สป11/5922/2560 เรื่องขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2560 [14 กันยายน 2560]
สป11/5884/2560 เรื่องยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกรนด์กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) [14 กันยายน 2560]
เรื่องการเพิ่มเติมข้อมูลในระบบทะเบียนประวัติ DPIS และข้อมูลการได้รับรางวัลต่าง ๆ [14 กันยายน 2560]
สชป.11/5812/2560 ลว. เรื่องการประเมินสมรรถนะผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2560-30 กันยายน 2560) [12 กันยายน 2560]
เรื่องการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ [12 กันยายน 2560]
สชป.11/5862/2560 ลง เรื่องเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" [11 กันยายน 2560]
สชป.11/5857/2560 ลง เรื่องเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" [11 กันยายน 2560]
สชป.11/5875/2560 ลงว เรื่องขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจหัวข้อแนวทางการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (unit schoo) [11 กันยายน 2560]
สป11/5861/2560 เรื่องประกาศรับสมัครงานตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญการพยากรณ์อุทกภัย (River Flood Forecasting Specialist ) [11 กันยายน 2560]
สป11/5860/2560 เรื่องแจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล [11 กันยายน 2560]
สป11/5859/2560 เรื่องเชิญพระราชกระแสทรงขอบใจ [11 กันยายน 2560]
สป11/5832/2560 เรื่องขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 [11 กันยายน 2560]
สป11/5761/2560 เรื่องขอเชิญร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 [11 กันยายน 2560]
สป11/5762/2560 เรื่องขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 [11 กันยายน 2560]
สป11/5763/2560 เรื่องขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบโดยเสด็จพระราชกุศลกฐินพระราชทานกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560 [11 กันยายน 2560]
สป11/5764/2560 เรื่องขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี กรมประมง ประจำปี 2560 [11 กันยายน 2560]
สป11/5765/2560 เรื่องขอเรียนเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 [11 กันยายน 2560]
สป11/5766/2560 เรื่องขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 [11 กันยายน 2560]
สป11/5767/2560 เรื่องขอเชิญร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พุทธศักราช 2560 [11 กันยายน 2560]
สป11/5739/2560 เรื่องหนังสือสถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [11 กันยายน 2560]
สป11/5840/2560 เรื่องขอส่งวารสารข่าวสำนักงานชลประททานที่ 9 ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 [11 กันยายน 2560]
สป11/5324/2560 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [08 กันยายน 2560]
สป11/5782/2560 เรื่องขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 [08 กันยายน 2560]
สป11/5786/2560 เรื่องขอความอุปถัมภ์จตุปัยจัยเพื่อสนับสนุนโครงการ [08 กันยายน 2560]
สป11/5787/2560 เรื่องขอมอบหนังสือ"รายงานประจำปี 2559 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี" [08 กันยายน 2560]
สป11/5793/2560 เรื่องขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 [08 กันยายน 2560]
สป11/5749/2560 เรื่องขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 8 ปีที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคม 2560 [08 กันยายน 2560]
สป11/5727/2560 เรื่องประกาศยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) [07 กันยายน 2560]
สป11/5729/2560 เรื่องประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค [07 กันยายน 2560]
สป11/5725/2560 เรื่องแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ [07 กันยายน 2560]
สป11/5726/2560 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หนังสือ" 130 ปี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 130 พฤกษพรรณพื้นถิ่นแดนดิน [07 กันยายน 2560]
สป11/5728/2560 เรื่องขอแจ้งประชาสัมพันธ์ที่ตั้งอาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรมแห่งใหม่ [07 กันยายน 2560]
สป11/5523/2560 เรื่องสถาบัน Russian Academy of Natural Sciences ประกาศรับเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กร สำหรับรางวัล Eco World ประจำปี ค.ศ. 2017 [07 กันยายน 2560]
สป11/5523/2560 เรื่องสถาบัน Russian Academy of Natural Sciences ประกาศรับเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กร สำหรับรางวัล Eco World ประจำปี ค.ศ. 2017 [07 กันยายน 2560]
สป11/5581/2560 เรื่องขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 [06 กันยายน 2560]
สป11/5580/2560 เรื่องกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ย้ายที่ทำการ [06 กันยายน 2560]
สป11/5579/2560 เรื่องส่งรายงานภาวะเศรษบกิจ [06 กันยายน 2560]
สป11/5522/2560 เรื่องขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี 2560 (NBTC Annual Review 2017) [06 กันยายน 2560]
สป11/5693/2560 เรื่องประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 [06 กันยายน 2560]
สป11/5692/2560 เรื่องประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 [06 กันยายน 2560]
สป11/5691/2560 เรื่องประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 [06 กันยายน 2560]
สป11/5698/2560 เรื่องบิดาของ นายสรรเสริญ ภระมรทัต ถึงแก่กรรม [06 กันยายน 2560]
สชป.11/5750/2560 ลว. เรื่องขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีรายได้หลังเกษียณ [06 กันยายน 2560]
สชป.11/5730/2560 ลว เรื่องขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ความก้าวหน้าการปลูกหญ้าแฝกเพื่อใช้ในงานชลประทาน [05 กันยายน 2560]
สป11/5600/2560 เรื่องเลื่อนวันจัดพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2560 [01 กันยายน 2560]
 
 
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.