สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 
 
เลขที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
สป11/4216/2561 เรื่องขอส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ [15 มิถุนายน 2561]
สป11/4215/2561 เรื่องขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนงาน "วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน" [15 มิถุนายน 2561]
สป11/4214/2561 เรื่องร่างกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ...และร่างกฎหกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยแร่ พ.ศ. ...รวม 2 ฉบับ [15 มิถุนายน 2561]
สป11/4213/2561 เรื่องการโอนกิจการให้บริการน้ำดื่ม [15 มิถุนายน 2561]
สป11/4212/2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เสนอข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช2561 [15 มิถุนายน 2561]
สป11/4217/2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ [15 มิถุนายน 2561]
สป11/4191/2561 เรื่องเรียนเชิญร่วมงาน Manufacturing Expo2018 [15 มิถุนายน 2561]
สป11/4109/2561 เรื่องการจัด Satellite Constellation Seminar [12 มิถุนายน 2561]
สป11/4051/2561 เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ "เวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2561" (Trade and Development Regional Forum 2018) [12 มิถุนายน 2561]
สป11/4052/2561 เรื่องขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ราษฎรบนพื้นที่สูง [12 มิถุนายน 2561]
สป11/4023/2561 เรื่องเชิญชวนเยี่ยมชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของกองพัสดุ [11 มิถุนายน 2561]
สป11/3982/2561 เรื่องเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย กลุ่มเรื่อง Active and Productive Aging [11 มิถุนายน 2561]
สป11/4016/2561 เรื่องแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงาน รัฐมนตรีที่กำกับดูแล และวัตถุประสงค์การจัดตั้งของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) [11 มิถุนายน 2561]
สป11/4012/2561 เรื่องแจ้งการติดต่อประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า [11 มิถุนายน 2561]
สป11/4013/2561 เรื่องขอเชิญชวนรับชมรายการจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT 2 HD) [11 มิถุนายน 2561]
สป11/4014/2561 เรื่องขอความสนับสนุนสร้างหลังคาทรงไทยทางขึ้นกุฏิสงฆ์ [11 มิถุนายน 2561]
สป11/4015/2561 เรื่องขอส่งหนังสือจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี [11 มิถุนายน 2561]
สป11/3926/2561 เรื่องรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [08 มิถุนายน 2561]
สป11/3927/2561 เรื่องการจัดส่งรายงานประจำปี และรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ประจำปี 2560 [08 มิถุนายน 2561]
สป11/3925/2561 เรื่องรายงานประจำปี 2560 กรมธนารักษ์ [08 มิถุนายน 2561]
สป11/3878/2561 เรื่องขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 5 ปีที่ 5 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [07 มิถุนายน 2561]
สป11/3874/2561 เรื่องขอเชิญร่วมโครงการเสวนา เรื่อง "ต้นกล้าพันธุ์ใหม่ ทางรอดเกษตรไทยในยุคประเทศไทย 4.0" [07 มิถุนายน 2561]
สป11/3905/2561 เรื่องประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 [07 มิถุนายน 2561]
สป11/3904/2561 เรื่องประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2018 [07 มิถุนายน 2561]
สป11/3816/2561 เรื่องขอส่งจุลสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 61 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 [06 มิถุนายน 2561]
สป11/3826/2561 เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงาน รัฐมนตรีที่กำกับดูแล และวัตถุประสงค์การจัดตั้งของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) [06 มิถุนายน 2561]
สป11/3830/2561 เรื่องขอความร่วมมือในการสั่งซื้อผลผลิตกระเทียม จังหวัดเชียงใหม่ [06 มิถุนายน 2561]
สป11/3829/2561 เรื่องขอเชิญร่วมบริจากเงินหรือสิ่งของสนับสนุนการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 [06 มิถุนายน 2561]
สป11/3525/2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร [06 มิถุนายน 2561]
สป11/3828/2561 เรื่องขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 [06 มิถุนายน 2561]
สป11/3705/2561 เรื่องขอส่งเอกสารวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง การศึกษาความเต็มใจจ่ายประกันภัยข้าวนาปีของเกษตรกร จำนวน 1 เล่ม [04 มิถุนายน 2561]
สป11/3706/2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น [01 มิถุนายน 2561]
สป11/3624/2561 เรื่องจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 13 ฉบับเดือน เมษายน 2561 [01 มิถุนายน 2561]
สป11/3677/2561 เรื่องแจ้งเปลี่ยนชื่อ "โรงงานยาสูบ"กระทรวงการคลัง [01 มิถุนายน 2561]
สป11/3633/2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมการประชุม "อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน" [01 มิถุนายน 2561]
สป11/3646/2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ขอรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ [01 มิถุนายน 2561]
สป11/3640/2561 เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่มโครงการอบรมเรื่อง "อุโมงค์ในชั้นดิน" รุ่นที่ 3(Tunnelling in Soft Ground) [01 มิถุนายน 2561]
สป11/3589/2561 เรื่องทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล [28 พฤษภาคม 2561]
สป11/3578/2561 เรื่องรายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 1 ปี 2561 และแนวโน้มปี 2561 [28 พฤษภาคม 2561]
สป11/3585/2561 เรื่องขอส่งหนังสือ "ปฏิทินฤดูกาลสินค้าเกษตร ปี 2561" [28 พฤษภาคม 2561]
สป11/3568/2561 เรื่องการรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ (กยค.) [28 พฤษภาคม 2561]
สป11/3590/2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปริญญาตรี ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ [28 พฤษภาคม 2561]
สป11/3577/2561 เรื่องรับสมัครครอบครัวเจ้าภาพ โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561 [28 พฤษภาคม 2561]
สป11/3555/2561 เรื่องขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 34 ปีที่ 4 [28 พฤษภาคม 2561]
สป11/3499/2561 เรื่องเชิญพระราชกระแสทรงขอบใจ [23 พฤษภาคม 2561]
สป11/3453/2561 เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนยุติธรรม [22 พฤษภาคม 2561]
สป11/3441/2561 เรื่องรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานสภาพสตรีแห่งชาติ [22 พฤษภาคม 2561]
สป11/3420/2561 เรื่องแจ้งมติคณะรัฐมตรี เรื่อง ความคืบหน้าการดำเนินการตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ [22 พฤษภาคม 2561]
สป11/3454/2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง [22 พฤษภาคม 2561]
สป11/3419/2561 เรื่องขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกประจำปีพุทธศักราช 2561 [22 พฤษภาคม 2561]
สป11/3447/2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมเสวนาทางวิชาการเรื่อง "อาหารปลอดภัยจากผู้ผลิต..ถึงผู้บริโภคอย่างไร" [22 พฤษภาคม 2561]
สป11/3359/2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ "การเมืองการปกครองไทย 2561 : บรรทัดฐานใหม่เพื่อการปฏิรูปประชาธิปไตยไทย" [21 พฤษภาคม 2561]
สป11/3359/2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ "การเมืองการปกครองไทย 2561 บรรทัดฐานใหม่เพื่อการปฏิรูปประชาธิปไตยไทย" [21 พฤษภาคม 2561]
สป11/3358/2561 เรื่องขอนำส่งแผ่นประชาสัมพันธ์โครงการ "สิทธิพิเศษสมาชิก กบข. ทรูมูฟเอช [21 พฤษภาคม 2561]
สป11/3360/2561 เรื่องขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี พุทธศักราช 2561 [21 พฤษภาคม 2561]
สป11/3350/2561 เรื่องวารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 10 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [21 พฤษภาคม 2561]
สป11/3354/2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ [21 พฤษภาคม 2561]
สป11/3371/2561 เรื่องแจ้งการปรับเปลี่ยนระบบ G - Chart เวอร์ชันใหม่ [21 พฤษภาคม 2561]
สป11/3371/2561 เรื่องแจ้งการปรับเปลี่ยนระบบ G - Chart เวอร์ชันใหม่ [21 พฤษภาคม 2561]
สป11/3404/2561 เรื่องมารดานายศุภชัย รุ่งศรี อดีตผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ถึงแก่กรรม [21 พฤษภาคม 2561]
สป11/3395/2561 เรื่องการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2561 [21 พฤษภาคม 2561]
สป11/3183/2561 เรื่องขอนำส่งหนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 ในรูปแบบแผ่นดิจิทัลอเนกประสงค์ (แผ่นดีวีดี) [11 พฤษภาคม 2561]
สป11/3181/2561 เรื่องโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 [11 พฤษภาคม 2561]
สป11/3182/2561 เรื่องบัตร Krungthai Travel Card [11 พฤษภาคม 2561]
สป11/3194/2561 เรื่องรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน (Finance Officer) [11 พฤษภาคม 2561]
สป11/3141/2561 เรื่องรายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี 2560 [10 พฤษภาคม 2561]
สป11/3175/2561 เรื่องขอจัดส่งหนังสือจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี [10 พฤษภาคม 2561]
สป11/3140/2561 เรื่องความคืบหน้าการดำเนินการตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ [10 พฤษภาคม 2561]
สป11/3142/2561 เรื่องประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 [10 พฤษภาคม 2561]
สป11/3021/2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อเรื่อง "นโยบายเกษตรภายใต้หลักการสำหรับการลงทุนอย่างรับผิดชอบภาคการเกษตรและระบบอาหาร" [04 พฤษภาคม 2561]
 
 
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.