สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 
 
เลขที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
สป11/5799/2561 เรื่องขอส่งจุลสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 63 ประจำเดือนสิงหาคม 2561 [14 สิงหาคม 2561]
สป11/5837/2561 เรื่องขอส่งรายงานประจำปี 2560 [14 สิงหาคม 2561]
สป11/5840/2561 เรื่องขอนำส่งวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561) [14 สิงหาคม 2561]
สป11/5839/2561 เรื่องขอส่งรายงานประจำปี 2560 [14 สิงหาคม 2561]
สป11/5841/2561 เรื่องขอส่งรายงานประจำปี 2560 (Annual Report 2017) ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 3 เล่ม [14 สิงหาคม 2561]
สป11/5838/2561 เรื่องขอส่งหนังสือรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจแรงงาน ไตรมาส 1 : มกราคม - มีนาคม 2561 [14 สิงหาคม 2561]
สป11/5825/2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เสนอการตรวจสุขภาพประจำปี งบประมาณ 2561 [14 สิงหาคม 2561]
สป11/5832/2561 เรื่องขอเชิญชวนแต่งกายหรือสวมใส่เสื้อผ้าโทนสีฟ้า [14 สิงหาคม 2561]
สป11/5836/2561 เรื่องขอมอบหนังสือ "รายงานประจำปี 2560" [14 สิงหาคม 2561]
สป11/5786/2561 เรื่องขอประชาสัมพ์เผยแพร่จุลสารสารสนเทศประจำปีที่ 15 ฉบับที่ 2 [09 สิงหาคม 2561]
สป11/5787/2561 เรื่องขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 7 ปีที่ 5 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [09 สิงหาคม 2561]
สป11/5733/2561 เรื่องวารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 [08 สิงหาคม 2561]
สป11/5764/2561 เรื่องส่งหนังสือบทสรุปสำหรับผู้บริหาร ผลงานรัฐบาลปีที่ 3 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี [08 สิงหาคม 2561]
สป11/5765/2561 เรื่องแจ้งการเปลี่ยนแปลงเมนูบอร์ดใหม่ภายในร้ายกาแฟ Cafe' Amazon [08 สิงหาคม 2561]
สป11/5701/2561 เรื่องชอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2560 [08 สิงหาคม 2561]
สป11/5696/2561 เรื่องการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 [08 สิงหาคม 2561]
สป11/5697/2561 เรื่องขอเชิญร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2561 [08 สิงหาคม 2561]
สป11/5700/2561 เรื่องขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี [08 สิงหาคม 2561]
สป11/5702/2561 เรื่องวารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ฉบับที่ 51 ปีที่ 5 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 [08 สิงหาคม 2561]
สป11/5643/2561 เรื่องรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ [07 สิงหาคม 2561]
สป11/5663/2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมฟังธรรมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิต ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ [07 สิงหาคม 2561]
สป11/5644/2561 เรื่องรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ [07 สิงหาคม 2561]
สป11/5641/2561 เรื่องมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ.2561-2570 [07 สิงหาคม 2561]
สป11/5645/2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และติดตั้งป้ายการจัดงานครบรอบ 80 ปี [07 สิงหาคม 2561]
สป11/5642/2561 เรื่องแนวทางการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า [07 สิงหาคม 2561]
สป11/5439/2561 เรื่องส่งหนังสือ "รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี 2560" [26 กรกฎาคม 2561]
สป11/5440/2561 เรื่องขอส่งรายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่อง "การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบพนักงานราชการ" [26 กรกฎาคม 2561]
สป11/5437/2561 เรื่องเอกสารผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรอบ 6 เดือน [26 กรกฎาคม 2561]
สป11/5442/2561 เรื่องขอส่งหนังสือคู่มือ (Guidebook) และหนังสือคู่มือชุดเครื่องมือ (Toolkit) [26 กรกฎาคม 2561]
สป11/5443/2561 เรื่องคู่มือการใช้งานระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal) สำหรับผู้ปฏิบัติงาน/นักเทคนิค และคู่มือแนวทางการรักษาความปลอดภัยของการให้บริการข้อมูลผ่านระบบ NGIS Portal [26 กรกฎาคม 2561]
สป11/5441/2561 เรื่องขอส่งหนังสือวารสารกรมบังคับคดี ปีที่ 21 ฉบับที่ 109 ประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2560 [26 กรกฎาคม 2561]
สป11/5446/2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินีพระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชวงศ์ สำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือน [26 กรกฎาคม 2561]
สป11/5357/2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์สร้างหนังสือเรียน พระภิกษุสามเณร เพื่อเป็นธรรมะวิทยาทาน [24 กรกฎาคม 2561]
สป11/5367/2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา (ภาคต้น) ปีการศึกษา 2561 [24 กรกฎาคม 2561]
สป11/5358/2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ [24 กรกฎาคม 2561]
สป11/5368/2561 เรื่องขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วัดงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561" [24 กรกฎาคม 2561]
สป11/5359/2561 เรื่องขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ THA2019 [24 กรกฎาคม 2561]
สป11/5360/2561 เรื่องขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 [24 กรกฎาคม 2561]
สป11/5356/2561 เรื่องขอเรียนเชิญร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการข้าว ประจำปี 2561 [24 กรกฎาคม 2561]
สป11/5336/2561 เรื่องขอเชิญร่วมงานสัมมนาและนิทรรศการของ สพธอ. "Future Economy and Internet Governance : Big Change to Big Chance" [23 กรกฎาคม 2561]
สป11/5313/2561 เรื่องขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลและร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน [23 กรกฎาคม 2561]
สป11/5279/2561 เรื่องขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 36 ปีที่ 4 [20 กรกฎาคม 2561]
สป11/5272/2561 เรื่องการเสนอแนวคิดการบริหารจัดการภาคเกษตร [20 กรกฎาคม 2561]
สป11/5303/2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทำวัตรสวดมนต์เย็น ปฏิบัติธรรม งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศษสนา เนื่องในเทศกาลอาอาฬหบูรชาและเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 [20 กรกฎาคม 2561]
สป11/5223/2561 เรื่องขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนา และนิทรรศการของ สพธอ."Future Economy and Internet Governance : Big Change to Big Chance" [18 กรกฎาคม 2561]
สป11/5222/2561 เรื่องขอเรียนเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพงานทอดผ้าป่าสามัคคี "ช่วยน้องให้ปลอดภัย" [18 กรกฎาคม 2561]
สป11/5186/2561 เรื่องจุลสาร สำนักงานชลประทานที่ 13 ฉบับเดือน มิถุนายน 2561 [18 กรกฎาคม 2561]
สป11/5229/2561 เรื่องการมอบหนังสือ "คู่มือข้อแนะนำทางสถาปัตยกรรมเพื่อรองรับภัยพิบัติ" [18 กรกฎาคม 2561]
สป11/5230/2561 เรื่องขอมอบวารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 19 เล่ม 57 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560 [18 กรกฎาคม 2561]
สป11/5231/2561 เรื่องขอมอบรายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง "การนำประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ" [18 กรกฎาคม 2561]
สป11/5232/2561 เรื่องขอมอบหนังสือ "การส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม" ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) [18 กรกฎาคม 2561]
สป11/5078/2561 เรื่องขอส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ [17 กรกฎาคม 2561]
สป11/5102/2561 เรื่องขอส่งจุลาสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 62 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 [17 กรกฎาคม 2561]
สป11/5076/2561 เรื่องขอส่งหนังสือข้อมูลสถิติอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชปี ๒๕๖๐ [17 กรกฎาคม 2561]
สป11/5082/2561 เรื่องส่งรายงานประจำปี 2560 [17 กรกฎาคม 2561]
สป11/5083/2561 เรื่องขอส่งมอบรายงานประจำปี 2560 ขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน [17 กรกฎาคม 2561]
สป11/5084/2561 เรื่องขอมอบหนังสือรายงานประจำปี 2560 [17 กรกฎาคม 2561]
สป11/5077/2561 เรื่องแผนแม่บทการพัฒนาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคการเกษตร พ.ศ.2560-2564 พร้อมแผนงาน/โครงการ ปี 2560-2564 [17 กรกฎาคม 2561]
สป11/5135/2561 เรื่องประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 [17 กรกฎาคม 2561]
สป11/5133/2561 เรื่องขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 12 ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนมิถุนายน 2561 [17 กรกฎาคม 2561]
สป11/5146/2561 เรื่องขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 88 ปีที่ 8 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 [17 กรกฎาคม 2561]
สป11/5162/2561 เรื่องขอส่งวารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 ประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2561 [17 กรกฎาคม 2561]
สป11/5116/2561 เรื่องอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม [17 กรกฎาคม 2561]
สป11/5075/2561 เรื่องขอมอบหนังสือ สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 [17 กรกฎาคม 2561]
สป11/5048/2561 เรื่องขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตร "ปอเปี๊ยะสดเวียดนามและน้ำพั้นซ์" [11 กรกฎาคม 2561]
สป11/5021/2561 เรื่องขอนำส่งแผ่นปลิวประชาสัมพันธ์โครงการ "สิทธิพิเศษสมาชิก กบข. ทรูมูฟ เอช" [11 กรกฎาคม 2561]
สป11/5022/2561 เรื่องรายงานผลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 51 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน + 3 ครั้งที่ 21 [11 กรกฎาคม 2561]
สป11/5024/2561 เรื่องภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่งปี 2561 [11 กรกฎาคม 2561]
สป11/5025/2561 เรื่องรายงานสรุปการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนที่สำคัญของประเทศไทย ภายใต้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561 [11 กรกฎาคม 2561]
สป11/5026/2561 เรื่องสรุปผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยสถาบัน IMD ปี 2561 [11 กรกฎาคม 2561]
 
 
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.