สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 
 
เลขที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
สป11/2624/2560 เรื่องสรุปผลการประชุมระบบประชุมทางออนไลน์ "เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" ครั้งที่ 5/2560 [23 เมษายน 2560]
สป11/2627/2560 เรื่องประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2017 [23 เมษายน 2560]
สป11/2628/2560 เรื่องร่างกฏกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเพิ่มเติม พ.ศ. .... [23 เมษายน 2560]
สป11/2639/2560 เรื่องขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 73 ปีที่ 7 ประจำเดือนมีนาคม 2560 [23 เมษายน 2560]
สป11/2640/2560 เรื่องวารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่10 ปีที่ 4 ฉบับที่ 35ประจำเดือนมีนาคม 2560 [23 เมษายน 2560]
สชป(บส)11.01/ล30/256 เรื่องการคัดเลือกลููกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้นเป็นระดับ 4 (สอบสัมภาษณ์) [21 เมษายน 2560]
สป11/2587/2560 เรื่องขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่ 89 รูป [20 เมษายน 2560]
สป11/2586/2560 เรื่องกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันประหยัดไฟฟ้าช่วงหน้าร้อน [20 เมษายน 2560]
สป11/2583/2560 เรื่องขอส่งแผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี [20 เมษายน 2560]
สป11/2589/2560 เรื่องขอส่งแผ่นพับการเปิดรับจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดทองคำขัดเงาเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกขัดเงา และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกโลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) [20 เมษายน 2560]
สป11/2588/2560 เรื่องขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ภาคต้น 2560 [20 เมษายน 2560]
สชป(บส)11.01/ล15/256 เรื่องขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทานที่ จ 20/1/2560 มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ [20 เมษายน 2560]
สป11/2542/2560 เรื่องขอเรียนเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ครบรอบปีที่ 61 [18 เมษายน 2560]
สป11/2530/2560 เรื่องนายนิคม อินทร์ทุ่ง บิดานายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผอ.ปพ. ถึงแก่กรรม [18 เมษายน 2560]
สป11/2264/2560 เรื่องขอส่งสำเนาคำสั่งกรมที่ 61/2560 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 ให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ [18 เมษายน 2560]
สป11/2525/2560 เรื่องขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 3ปีที่ 4 ประจำเดือน มีนาคม 2560 [18 เมษายน 2560]
สป11/2513/2560 เรื่องประกาศคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยว เรื่อง แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ. 2560-2564 [12 เมษายน 2560]
สป11/2512/2560 เรื่องผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย [12 เมษายน 2560]
สป11/2486/2560 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 4 ฉบับ [12 เมษายน 2560]
สป11/2489/2560 เรื่องการมอบอำนาจให้สำนักงานชลประทานต่างๆ ลงนามอนุมัติแบบแทนอธิบดีกรมชลประทาน [12 เมษายน 2560]
สป11/2483/2560 เรื่องการผ่อนผันให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทาง เพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ [12 เมษายน 2560]
สป11/2463/2560 เรื่องแจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [12 เมษายน 2560]
สป11/2481/2560 เรื่องสรุปผลการสัมมนาหลักสูตร Smart Office กรมชลประทาน [12 เมษายน 2560]
สป11/2395/2560 เรื่องขอความร่วมมือปฏิบัติตามประกาศองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เรื่องประกาศเจตจำนงสุจริต [12 เมษายน 2560]
สป11/2439/2560 เรื่องขอนำส่งหนังสือรายงานประจำปี 2559 [12 เมษายน 2560]
สป11/2436/2560 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศึกษาต่อระดับปริญญาโท [12 เมษายน 2560]
สป11/2401/2560 เรื่องรับฟังความคิดเห็นร่างวาระแห่งชาติ:สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน [12 เมษายน 2560]
สป11/2365/2560 เรื่องขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ [09 เมษายน 2560]
สป11/2366/2560 เรื่องแจ้งการเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษของสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย [09 เมษายน 2560]
สป11/2389/2560 เรื่องประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 [09 เมษายน 2560]
สป11/2359/2560 เรื่องขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 21 ปีที่ 3 [09 เมษายน 2560]
สป11/2343/2560 เรื่องขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) [09 เมษายน 2560]
สชป11/อ.508/2559 เรื่องแจ้งผลการเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจำ [07 เมษายน 2560]
สป11/2303/2560 เรื่องการแต่งตั้งปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2560 [05 เมษายน 2560]
สป11/2302/2560 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.) [05 เมษายน 2560]
สป11/2301/2560 เรื่องแนวปฏิบัติในการใช้ตราสัญลักษณ์ในโอกาศครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน [05 เมษายน 2560]
สป11/2329/2560 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตเดือนเมษายน 2560 [05 เมษายน 2560]
สป11/2284/2560 เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2560 [04 เมษายน 2560]
สป11/2274/2560 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับชั้นปริญญาโท [04 เมษายน 2560]
สป11/2270/2560 เรื่องซ้อมความเข้าใจในการนำเงินรางวัลที่ได้รับส่งเป็นรายได้แผ่นดิน [03 เมษายน 2560]
สป11/2267/2560 เรื่องนายวีรพล สุวรรณประเทศ ถึงแก่กรรม [03 เมษายน 2560]
สป11/2262/2560 เรื่องให้ลูกจ้างประจำผู้เกษียณอายุยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จ/บำเหน็จรายเดือน [03 เมษายน 2560]
สป.11/2180/2560 เรื่องข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี [02 เมษายน 2560]
สป11/2225/2560 เรื่องขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสาร [02 เมษายน 2560]
สป11/2226/2560 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร [02 เมษายน 2560]
สป11/2139/2560 เรื่องขอความร่วมมือในการลดใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วงหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ [30 มีนาคม 2560]
สชป11/2151/2560 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)ในวันที่ 1 เมษายน 2560 [29 มีนาคม 2560]
สป11/2138/2560 เรื่องแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรของรัฐ [29 มีนาคม 2560]
สป11/2115/2560 เรื่องการเช่าเครื่องจักรกล [28 มีนาคม 2560]
สป11/2137/2560 เรื่องนายศิลป์ชัย นิยมศิลป์ ผู้อำนวยการก่อสร้างโครงการกลาง (เดิม) ถึงแก่กรรม [28 มีนาคม 2560]
สป.11/2121/2560 เรื่องขอความอนุเคราะห์สั่งซื้อหนังสือพระราชประวัติรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 [28 มีนาคม 2560]
สป11/2119/2560 เรื่องประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่ขายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 [28 มีนาคม 2560]
สป.11/2120/2560 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก [28 มีนาคม 2560]
สป.11/2068/2560 เรื่องรายงานผลการจัดงาน Smart Startup 2017 โอกาศสู่ธุรกิจยุคใหม่ [27 มีนาคม 2560]
สป.11/2070/2560 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรส่งบทความผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ ครั้งที่ 3 เพื่อลงในวารสารวิชาการ "ชลสาร" ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 [27 มีนาคม 2560]
สป.11/2033/2560 เรื่องขอเชิญเยี่ยมชมประชาสัมพันธ์งาน "วิถีไทยชายแดนใต้ กินดี อยู่ได้ เข้าใจกัน " [27 มีนาคม 2560]
สป.11/2067/2560 เรื่องซ้อมความเข้าใจการบันทึกรหัสรายได้และรหัสแหล่งของเงินในระบบ GFIMS [27 มีนาคม 2560]
สป.11/2062/2560 เรื่องขอแก้ไขข้อมูลการประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย) [27 มีนาคม 2560]
สป.11/2081/2560 เรื่องหลักเกณฑ์รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [27 มีนาคม 2560]
สป.2073/2560 เรื่องขอเชิญร่วมกิจกรรม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "ดวงใจราษฎร์ปราชญ์แห่งน้ำ" ประจำเดิอนเมษายน 2560 [27 มีนาคม 2560]
สป11/2019/2560 เรื่องขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 72 ปีที่ 7 ประจำเดือนธันวาคม 2560 [26 มีนาคม 2560]
สป11/2053/2560 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 2 ฉบับ [26 มีนาคม 2560]
สป11/2018/2560 เรื่องนายสุธน หมื่นรักษื อดีตวิศวกรใหญ่ฝ่ายเครื่องกล ถึงแก่กรรม [24 มีนาคม 2560]
สป11/2034/2560 เรื่องคุณพ่อเซียมสูน แซ่เอี๊ยบ บิดานายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผคป.มุกดาหาร ถึงแก่กรรม [24 มีนาคม 2560]
สป11/1972/2560 เรื่องซ้อมความเข้าใจการรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ตามเกณฑ์การประเมิณผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [23 มีนาคม 2560]
สป11/1990/2560 เรื่องประชาสัมพันธ์การจำหน่ายหนังสือ "แนวคำวินิจฉัยคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง เล่ม 1" [23 มีนาคม 2560]
สป11/1964/2560 เรื่องขอความร่วมมือประกาศตามคำประกาศเจตจำนงของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น [23 มีนาคม 2560]
สป11/1907/2560 เรื่องซ้อมความเข้าใจการกำหนดระยะเวลาการปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS [20 มีนาคม 2560]
สป11/1888/2560 เรื่องผลการพิจารณาคัดเลือกและปรับลำดับชั้นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน" (คัดเลือกเพิ่มเติมครั้งที่ 2/2560) [20 มีนาคม 2560]
สป11/1895/2560 เรื่องการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 2 ฉบับ [20 มีนาคม 2560]
 
 
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.