สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 
 
เลขที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
สป11/8465/2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เป็นเจ้าของหนังสือ "150 ปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" [19 พฤศจิกายน 2561]
สป11/8555/2561 เรื่องขอเชิญทำบุญทอดผ้าป่ากองทุนปิดทองหลังพระ [19 พฤศจิกายน 2561]
สป11/8521/2561 เรื่องขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ [19 พฤศจิกายน 2561]
8564 เรื่องประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อสมุดโทรศัพท์และ Application สมุดโทรศัพท์ ประจำปี 2561 [19 พฤศจิกายน 2561]
8725 เรื่องขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 92 ปีที่ 8 ประจำเดือนตุลาคม 2561 [19 พฤศจิกายน 2561]
สป11/8750/2561 เรื่องขอเรียนเชิญร่วมสัมมนาสำหรับผู้บริหารฯ "ฟองสบู่อสังหาฯ : จุดเิ่มต้นของจุดจบ" [19 พฤศจิกายน 2561]
สป11/8767/2561 เรื่องขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธไหว้พระรับพร [19 พฤศจิกายน 2561]
สป.11/8712/2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติการขายทอดตลาดและการดำเนินการทางทะเบียนรถที่มีมาจากการขายทอดตลาดของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ [19 พฤศจิกายน 2561]
สป11/8397/2561 เรื่องวารสารข่างสำนักงานชลประทานที่ 14 ปีที่ 2 ฉบับที่ 5/2561 ประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม 2561 [07 พฤศจิกายน 2561]
สป11/8425/2561 เรื่องขอมอบเอกสารสุดยอดเพยงไทยในแผ่นดินรัชการที่ 9 [07 พฤศจิกายน 2561]
สป11/8424/2561 เรื่องส่งหนังสือที่ระลึกกรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 50 ปี [07 พฤศจิกายน 2561]
สป11/8426/2561 เรื่องขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2561 [07 พฤศจิกายน 2561]
สป11/8422/2561 เรื่องขอส่งจุลสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 66 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 [07 พฤศจิกายน 2561]
สป11/8419/2561 เรื่องขอส่งรายงานสถานการณ์ทางสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2561 ไตรมาส 3 (กรกฎาคม - กันยายน) [07 พฤศจิกายน 2561]
สป11/8393/2561 เรื่องบัญชีนวัตกรรมไทย [07 พฤศจิกายน 2561]
สป11/8401/2561 เรื่อง ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 40 ปีที่ 4 [07 พฤศจิกายน 2561]
สป11/8197/2561 เรื่องส่งเอกสารเผยแพร่บทเพลงจากดวงใจแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 "พระผู้สถิตในหทัยราษฎร์" [02 พฤศจิกายน 2561]
สป11/8192/2561 เรื่องขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหน่วยงานของแต่ละส่วน/กลุ่ม [02 พฤศจิกายน 2561]
สป11/8196/2561 เรื่องขอส่งหนังสือกรมการจัดหางาน ประจำปี 2560 [02 พฤศจิกายน 2561]
สป11/8194/2561 เรื่องขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 [02 พฤศจิกายน 2561]
สป11/8193/2561 เรื่องส่งข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง [02 พฤศจิกายน 2561]
สป11/8238/2561 เรื่องกรมทางหลวงชนบท ได้จัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2561 ของกรมทางหลวงชนบทและหรังสือท่องเที่ยววิถีไทย บนสายทางหลวงชนบท [02 พฤศจิกายน 2561]
สป11/8237/2561 เรื่องขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2560 [02 พฤศจิกายน 2561]
สป11/8246/2561 เรื่องขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมประมง ประจำปี 2561 [02 พฤศจิกายน 2561]
สป11/8137/2561 เรื่องการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง [30 ตุลาคม 2561]
สป11/8162/2561 เรื่องขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะประจำปี 2561 [30 ตุลาคม 2561]
สป11/8138/2561 เรื่องแนวทางดำเนินการในการนำภาพยนต์ Animation "Blue Hero" ไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงาน [30 ตุลาคม 2561]
สป11/8139/2561 เรื่องแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับข้อพิพาทของหน่วยงานของรัฐ [30 ตุลาคม 2561]
สป11/8140/2561 เรื่องรายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี 2560 [30 ตุลาคม 2561]
สป11/8136/2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 15 [30 ตุลาคม 2561]
สป11/7988/2561 เรื่องขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีองค์การคลังสินค้า ประจำปี 2561 [25 ตุลาคม 2561]
สป11/7967/2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์"รายงานสรุปผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในรอบ 4 ปี" [25 ตุลาคม 2561]
สป11/7968/2561 เรื่องขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 [25 ตุลาคม 2561]
สป11/7983/2561 เรื่องขอความร่วมมือสนับสนุนในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ "ดอกแก้วกัลยา" [25 ตุลาคม 2561]
สป11/8000/2561 เรื่องวารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนกันยายน 2561 [25 ตุลาคม 2561]
สป11/7969/2561 เรื่องขอเชิญร่วมกุศลในการทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและมอบทุนการศึกษา [25 ตุลาคม 2561]
สป11/7970/2561 เรื่องขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ [25 ตุลาคม 2561]
สป11/7966/2561 เรื่องมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) [25 ตุลาคม 2561]
สป11/7693/2561 เรื่องร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ...) [16 ตุลาคม 2561]
สป11/7695/2561 เรื่องบอกยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย และขอให้ยื่นคำทวงหนี้ต่อผู้ชำระบัญชีของ บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) [16 ตุลาคม 2561]
สป11/7692/2561 เรื่องภาวะสังคมไทยไตรมาสสองปี 2561 [16 ตุลาคม 2561]
สป11/7694/2561 เรื่องการเสนอรายชื่อบุคคลสำคัญหรือผู้ที่มีผลงานดีเด่นและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ ในยูเนสโก ประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลองในปี 2563-2564 [16 ตุลาคม 2561]
สป11/7696/2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของภาควิชาภาษาต่างประเทศคณะมนุษยศาสตร์ [16 ตุลาคม 2561]
สป11/7655/2561 เรื่องขอนำส่งรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ (ฉบับพกพา) [16 ตุลาคม 2561]
สป11/7658/2561 เรื่องแจ้งย้ายที่ทำการใหม่ [16 ตุลาคม 2561]
สป11/7659/2561 เรื่องเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน [16 ตุลาคม 2561]
สป11/7661/2561 เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น คณะเกษตร บุคคล และสถาบัน ที่มีความดีเด่นทางการเกษตร ประจำปี 2561 [16 ตุลาคม 2561]
สป11/7547/2561 เรื่องขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 9 ปีที่ 5 ประจำเดือน กันยายน 2561 [05 ตุลาคม 2561]
สป11/7553/2561 เรื่องข้อเสนอว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 [05 ตุลาคม 2561]
สป11/7552/2561 เรื่องขอเชิญร่วมอนุโมทนาทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของการไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2561 [05 ตุลาคม 2561]
สป11/7469/2561 เรื่องกำหนดวันเสนอชื่อผู้สมัครเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ FAO [05 ตุลาคม 2561]
สป11/7409/2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายหัวข้อ ประสบการณ์การทำงานในเรื่องคนไร้รัฐ พัฒนาการและข้อท้าทายในการขจัดความไร้รัฐในประเทศไทย โดยนางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ [05 ตุลาคม 2561]
สป11/7408/2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หนังสือ [05 ตุลาคม 2561]
สป11/7407/2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร [05 ตุลาคม 2561]
สป11/7442/2561 เรื่องการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2561 [05 ตุลาคม 2561]
สป11/7468/2561 เรื่องบิดาของ นายเรืองโชค ชัยคำรงค์กุล ถึงแก่กรรม [05 ตุลาคม 2561]
สป11/7497/2561 เรื่องส่งคู่มือการให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ระยะที่ 2 [05 ตุลาคม 2561]
สป11/7496/2561 เรื่องขอจัดส่งหนังสือ "มุมคิดมุมมอง 11" [05 ตุลาคม 2561]
สป11/7495/2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ให้ประชาสัมพันธ์จุลสาร "ก.พ.ค. NEWS" [05 ตุลาคม 2561]
สป11/7462/2561 เรื่องขอส่งจุลสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 65 ประจำเดือนตุลาคม 2561 [05 ตุลาคม 2561]
สป11/7328/2561 เรื่องขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2561 [02 ตุลาคม 2561]
สป11/7328/2561 เรื่องขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2561 [02 ตุลาคม 2561]
สป11/7312/2561 เรื่องขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2561 [02 ตุลาคม 2561]
สป11/7310/2561 เรื่องขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล พิธีถวายผ้าพระราชทานกองทัพบก ประจำปีพุทธสักราช 2561 [02 ตุลาคม 2561]
สป11/7309/2561 เรื่องเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร [02 ตุลาคม 2561]
สป11/7308/2561 เรื่องขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2561 [02 ตุลาคม 2561]
สป11/7306/2561 เรื่องขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน [02 ตุลาคม 2561]
สป11/7092/2561 เรื่อง ขอส่งเอกสารวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร [25 กันยายน 2561]
สป11/7111/2561 เรื่องขอประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยและโครงการฝึกอบรมของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)ประจำปีงบประมาณ2562 [25 กันยายน 2561]
สป11/7078/2561 เรื่องสำนักงานศาลปกครองได้จัดพิมพ์หนังสือ "แนวทางการปฎิบัติราชการจากคำนิจัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ.2560" [25 กันยายน 2561]
 
 
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.