สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 
 
เลขที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
สป11/3350/2560 เรื่องประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 [29 พฤษภาคม 2560]
สป11/3352/2560 เรื่องขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการครั้งหนึ่งในชีวิตช่วยไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พ่อหลวงของแผ่นดินปีที่ 3 [29 พฤษภาคม 2560]
สป.11/3380/2560 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ [29 พฤษภาคม 2560]
สป.11/3361/2560 เรื่องการอบรมหลัสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ [29 พฤษภาคม 2560]
สป11/3302/2560 เรื่องวารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 9 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 [24 พฤษภาคม 2560]
สป11/3305/2560 เรื่องการกำหนดให้สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ [24 พฤษภาคม 2560]
สป11/3304/2560 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโท คณะภาษาและการสื่อสาร [24 พฤษภาคม 2560]
สป11/3281/2560 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 31 [24 พฤษภาคม 2560]
สป11/3279/2560 เรื่องประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 [24 พฤษภาคม 2560]
สป11/3278/2560 เรื่องรายงานสภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ไตรมาส 1 ปี 2560 [24 พฤษภาคม 2560]
สป11/3277/2560 เรื่องขอเชิญร่วมสบทบทุนผ้าป่าสร้างอาคารแด่น้อง [24 พฤษภาคม 2560]
สป11/3270/2560 เรื่องขอประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา [24 พฤษภาคม 2560]
สป11/3273/2560 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาในชื่องาน "DEPA Tech Change 2017" [24 พฤษภาคม 2560]
สป11/3276/2560 เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 4 ทศวรรษสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง "เชื่อมประสานองค์ความรู้ด้านโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" [23 พฤษภาคม 2560]
สป11/3248/2560 เรื่องขอส่งสำเนาคำสั่งกรมที่ 88/2560 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เรื่องแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (ปรับระดับชั้นงาน) [23 พฤษภาคม 2560]
สป11/3260/2560 เรื่องขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 72 ปีที่ 7 ประจำเดือนเมษายน 2560 [19 พฤษภาคม 2560]
สป11/3199/2560 เรื่องขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 22 ปีที่ 3 [19 พฤษภาคม 2560]
สป11/3221/2560 เรื่องเชิญชวนปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและความสามัคคี [19 พฤษภาคม 2560]
สป11/3222/2560 เรื่องสรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 16/2560 [19 พฤษภาคม 2560]
สป11/3220/2560 เรื่องประกาศและระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม [19 พฤษภาคม 2560]
สป11/3198/2560 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 2 ฉบับ [19 พฤษภาคม 2560]
สป11/3192/2560 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ [19 พฤษภาคม 2560]
สป.11/3169/2560 เรื่องขอเชิญส่งแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560 [17 พฤษภาคม 2560]
สป11/3145/2560 เรื่องขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ [17 พฤษภาคม 2560]
สป11/3171/2560 เรื่องขอมอบหนังสือรายงานประจำปี 2559 [17 พฤษภาคม 2560]
สป.11/3159/2560 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง "คิดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างวัตกรรมสู่ Thailand 4.0" [17 พฤษภาคม 2560]
สป11/3168/2560 เรื่องยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) [17 พฤษภาคม 2560]
สป.11/3166/2560 เรื่องขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนที่ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน" [17 พฤษภาคม 2560]
สป11/3099/2560 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล [15 พฤษภาคม 2560]
สป11/3096/2560 เรื่องขอนำส่งรายงานประจำปี พ.ศ.2559 [15 พฤษภาคม 2560]
สป.11/3100/2560 เรื่องแจ้งเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงาน ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี ของบริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด [15 พฤษภาคม 2560]
สป11/3076/2560 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนา "แรงบันดาลใจสู่การสร้างสรรค์พิพิธภัณฑ์ปัญญานันทภิกขุ" [10 พฤษภาคม 2560]
สป.11/3053/2560 เรื่องการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [10 พฤษภาคม 2560]
สป11/3045/2560 เรื่องประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 [10 พฤษภาคม 2560]
สป11/3032/2560 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 [10 พฤษภาคม 2560]
สป11/3054/2560 เรื่องขอเชิญประดับธงชาติไทย [10 พฤษภาคม 2560]
สป11/3024/2560 เรื่องนายประวัติ นวลอยู่ บิดานายโสรัจจะ นวลอยู่ อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทานถึงแก่กรรม [08 พฤษภาคม 2560]
สป11/2985/2560 เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "วิกฤต โอกาส และการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ [08 พฤษภาคม 2560]
สป11/2996/2560 เรื่องขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกประจำปีพุทธศักราช 2560 [08 พฤษภาคม 2560]
16/2560 ลว. 5 พ.ค. เรื่องมอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ [05 พฤษภาคม 2560]
สชป.11/2804/2560 ลว. เรื่องการเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการภายในสำนักงานชลประทานที่ 1-17 [05 พฤษภาคม 2560]
สป11/2923/2560 เรื่องการคัดเลือกลูกทื่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 [05 พฤษภาคม 2560]
สป11/2922/2560 เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณะประโยชน์ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรค หนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 [05 พฤษภาคม 2560]
สป11/2921/2560 เรื่องขอความเห็นชอบกำหนดเลขที่หนังสือและอักษรย่อของ "ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต" [05 พฤษภาคม 2560]
สป11/2919/2560 เรื่องขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต [05 พฤษภาคม 2560]
สป11/2910/2560 เรื่องการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ที่อยู่และตราสัญลักษณ์ [05 พฤษภาคม 2560]
สป11/2920/2560 เรื่องขอแสดงความขอบคุณและชมเชยเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน จังหวัดชัยนาท [05 พฤษภาคม 2560]
สป11/2901/2560 เรื่องการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2560 [05 พฤษภาคม 2560]
สป11/2969/2560 เรื่องประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.25592969 [05 พฤษภาคม 2560]
สป11/2971/2560 เรื่องขอนำส่งธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 [05 พฤษภาคม 2560]
สป11/2970/2560 เรื่องขอส่งรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ.2558 [05 พฤษภาคม 2560]
สป11/2841/2560 เรื่องขอนำส่งหนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2559 จำนวน 1 เล่ม [03 พฤษภาคม 2560]
สป11/2886/2560 เรื่องขอเชิญร่วมกิจกรรม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "ดวงใจราษฎร์ปราชญ์แห่งน้ำ" ประจำเดิอนพฤษภาคม 2560 [03 พฤษภาคม 2560]
สป11/2799/2560 เรื่องการพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่ม [28 เมษายน 2560]
สป11/2732/2560 เรื่องโครงการบริการรถเช่า AVIS และเงื่อนไขพิเศษในการชำระเงิน [26 เมษายน 2560]
สป11/2731/2560 เรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร [26 เมษายน 2560]
สป11/2709/2560 เรื่องประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 [25 เมษายน 2560]
สป11/2708/2560 เรื่องประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 [25 เมษายน 2560]
สป11/2707/2560 เรื่องขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรง [25 เมษายน 2560]
สป11/2706/2560 เรื่องประชาสัมพันธ์การบริการของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [25 เมษายน 2560]
สป11/2705/2560 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่เพื่อเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท [25 เมษายน 2560]
สป11/2703/2560 เรื่องขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้น "บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย" [25 เมษายน 2560]
สป11/2694/2560 เรื่องขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์ ราย 3 เดือน ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มีนาคม 2560 [25 เมษายน 2560]
สป11/2695/2560 เรื่องวารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2560 [25 เมษายน 2560]
สป11/2624/2560 เรื่องสรุปผลการประชุมระบบประชุมทางออนไลน์ "เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" ครั้งที่ 5/2560 [23 เมษายน 2560]
สป11/2627/2560 เรื่องประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2017 [23 เมษายน 2560]
สป11/2628/2560 เรื่องร่างกฏกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเพิ่มเติม พ.ศ. .... [23 เมษายน 2560]
สป11/2639/2560 เรื่องขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 73 ปีที่ 7 ประจำเดือนมีนาคม 2560 [23 เมษายน 2560]
สป11/2640/2560 เรื่องวารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่10 ปีที่ 4 ฉบับที่ 35ประจำเดือนมีนาคม 2560 [23 เมษายน 2560]
สชป(บส)11.01/ล30/256 เรื่องการคัดเลือกลููกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้นเป็นระดับ 4 (สอบสัมภาษณ์) [21 เมษายน 2560]
 
 
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.