สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/244/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 12 ราย (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ)
 

 
 
30-10-20
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/243/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 10 ราย (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล)
 
 
30-10-20
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/242/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 12 ราย (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ)
 
 
30-10-20
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/241/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 26 ราย (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน)
 
 
30-10-20
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/240/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 22 ราย (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต)
 
 
30-10-20
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/239/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 24 ราย (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร)
 
 
30-10-20
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/238/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 26 ราย (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้)
 
 
30-10-20
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/237/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 20 ราย (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ)
 
 
30-10-20
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/228/2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 12 ราย (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ)
 
 
30-10-20
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/227/2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 10 ราย (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล)
 
 
30-10-20
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/226/2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 12 ราย (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ)
 
 
30-10-20
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/225/2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 26 ราย (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน)
 
 
30-10-20
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/224/2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 21 ราย (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต)
 
 
30-10-20
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/223/2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 24 ราย (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร)
 
 
30-10-20
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/222/2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 26 ราย (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้)
 
 
30-10-20
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/221/2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 20 ราย (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ)
 
 
30-10-20
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/214/2563 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 19 ราย (โครงการก่อสร้าง)
 
 
30-10-20
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/213/2563 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 16 ราย (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ)
 
 
30-10-20
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/212/2563 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 10 ราย (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล)
 
 
30-10-20
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/211/2563 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 12 ราย (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ)
 
 
30-10-20
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/210/2563 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 32 ราย (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน)
 
 
         
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28 ถัดไป  

   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.