สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 
คำสั่งกรมฯ ที่ 130/2562 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ (นางสายสุณี แก้วเจริญ)
 

 
 
03-10-19
คำสั่งกรมที่ ข 20/58/2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายจำนง ภัทรวิหค)
 
 
01-10-19
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/59/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายเทวนันธ์ เอกอนงค์)
 
 
01-10-19
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/57/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 4 ราย (1.นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วพิกุล 2.นางอารีย์ ฉ่ำตาก้อง 3.นางสาวรุ่งธิวาห์ ยี่ประชา 4.นายพิมาย จันทะชิต)
 
 
01-10-19
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/56/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นางสาวรุ่งธิวาห์ ยี่ประชา)
 
 
01-10-19
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/55/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (นายธานินทร์ พิทักษ์วงศ์)
 
 
26-09-19
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/54/2562 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วพิกุล)
 
 
23-09-19
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/53/2562 ลงวันที่ 23 กันยายน 2562 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์)
 
 
26-08-19
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/50/2562 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (นายสุภชัย ยังพึ่ง)
 
 
22-08-19
คำสั่งกรม ที่ 100/2562 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ (นางดาราณี มาลัยพิศ)
 
 
09-08-19
คำสั่งกรมที่ ข 20/48/2562 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น
 
 
09-08-19
คำสั่งกรมที่ ข20/47/2562 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น
 
 
07-08-19
คำสังกรมที่ 54-2562 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เรื่องเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ
 
 
07-08-19
คำสังกรมที่ 55-2562 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เรื่องให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
 
 
06-08-19
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/49/2562 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (นายสุภชัย ยังพึ่ง)
 
 
31-07-19
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/46/2562 ลงวันที่ 31 กรกฏาคม 2562 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (นายสุภชัย ยังพึ่ง)
 
 
24-07-19
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/45/2562 ลงวันที่ 23 กรกฏาคม 2562 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (นายสุเมธ บุญโฉม)
 
 
19-07-19
คำสั่งกรมที่ 94/1/2562 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (ปรับระดับชั้นงาน)
 
 
18-07-19
คำสั่งกรมที่ 85/2562 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เรื่องแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (เปลี่ยนสายงาน)
 
 
12-07-19
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/44/2562 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายสมบูรณ์ เจิมไทย)
 
 
12-07-19
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/43/2562 ลงวันที่ 9 กรกฏาคม 2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 2 ราย (นายพิทยา ฤากิจ และนายพิเชษฐ์ กัลปอนันต์ชาญ))
 
 
         
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15 ถัดไป  

   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.