สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/12/2563 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 1 ราย (นายธานี มีชัย)
 

 
 
26-02-20
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/11/2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 ราย (นางเสนาะ เพ็ชร์พราว)
 
 
26-02-20
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/10/2563 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ยกเลิกให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
 
 
20-02-20
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/9/2563 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 ราย (นายสุมิตร สุรพันธ์ไพโรจน์)
 
 
20-02-20
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/8/2563 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย (นายสุรเชษฐ รงคพรรณ์)
 
 
18-02-20
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/75/2562 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 2 ราย (1.นายอนุศักดิ์ ทองปรุง 2.นายธีรวุฒิ ผลกล้า)
 
 
18-02-20
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/70/2562 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 ราย (นายทวีวัฒน์ บุรมย์ชัย)
 
 
18-02-20
คำสั่งกรมที่ ข 20/69/2562 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (นายสุเทพ ศรีสุข)
 
 
14-02-20
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/7/2563 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 1 ราย (นางสาววณิภา บัวยืน)
 
 
14-02-20
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/6/2563 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (นายรุ่งโรจน์ พึ่งอ่อน)
 
 
14-02-20
เทส
 
 
03-02-20
คำสั่งกรมที่ ข 20/5/2563 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (นายสมชาย อินทรผล)
 
 
03-02-20
คำสั่งกรมที่ 17/2563 ลงวันที่ 20 มกราคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ (นายอดิศักดิ์ ปักโพธิ์กัง)
 
 
28-01-20
คำสั่งกรมที่ 21/2563 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (ปรับระดับชั้นงาน) จำนวน 1 ราย
 
 
28-01-20
คำสั่งกรม ที่ 20/2563 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (ปรับระดับชั้นงาน) จำนวน 52 ราย
 
 
16-01-20
สชป11 ที่ ข 20/2/2563 เรื่องให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย (นายภูมิวิทย์ นารถสกุล)
 
 
16-01-20
สชป.11 ที่ ข 20/3/2563 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 ราย (นางสาวเอมอร ดีสุ่น)
 
 
14-01-20
คำสั่งกรม ที่ จ 20/1/2563 ลงวันที่ 10 มกราคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ (นางขนิฐฐา เนตรสว่าง)
 
 
25-12-19
คำสั่งกรม ที่ 151/2562 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ (นางสาววงเดือน สะแกงาม)
 
 
12-12-19
คำสั่งกรม ที่ ข 20/74/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก/คัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจำกรมชลประทาน
 
 
05-12-19
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/73/2562 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 ราย (นายนิพนธ์ จันทร์ช่วง)
 
 
         
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16 ถัดไป  

   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.