สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 
คำสั่งกรมที่ ข 20/48/2562 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น
 

 
 
09-08-19
คำสั่งกรมที่ ข20/47/2562 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น
 
 
07-08-19
คำสังกรมที่ 54-2562 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เรื่องเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ
 
 
07-08-19
คำสังกรมที่ 55-2562 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เรื่องให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
 
 
06-08-19
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/49/2562 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (นายสุภชัย ยังพึ่ง)
 
 
31-07-19
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/46/2562 ลงวันที่ 31 กรกฏาคม 2562 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (นายสุภชัย ยังพึ่ง)
 
 
24-07-19
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/45/2562 ลงวันที่ 23 กรกฏาคม 2562 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (นายสุเมธ บุญโฉม)
 
 
19-07-19
คำสั่งกรมที่ 94/1/2562 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (ปรับระดับชั้นงาน)
 
 
18-07-19
คำสั่งกรมที่ 85/2562 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เรื่องแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (เปลี่ยนสายงาน)
 
 
12-07-19
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/44/2562 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายสมบูรณ์ เจิมไทย)
 
 
12-07-19
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/43/2562 ลงวันที่ 9 กรกฏาคม 2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 2 ราย (นายพิทยา ฤากิจ และนายพิเชษฐ์ กัลปอนันต์ชาญ))
 
 
03-07-19
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/42/2562 ลงวันที่ 3 กรกฏาคม 2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 2 ราย (นายสุนทร ซื่อเลื่อม และ นายสมบูรณ์ เจิมไทย)
 
 
03-07-19
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/41/2562 ลงวันที่ 3 กรกฏาคม 2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 2 ราย (นายชูวิทย์ วงศ์กาฬสินธุ์ และ นายธีรวุฒิ ผลกล้า)
 
 
03-07-19
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/40/2562 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาในตำแหน่ง (นายพิมาย จันทะชิต)
 
 
01-07-19
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/39/2562 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (นายสมัย ธรรมสัตย์)
 
 
26-06-19
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/38/2562 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 2 ราย (นางสาวณัฐวดี แย้มสา และนางสาวโสลดา คงสังข์)
 
 
11-06-19
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/37/2562 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายวรชัย สุขผลธรรม)
 
 
11-06-19
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/36/2562 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายทวีวัฒน์ บุรมย์ชัย)
 
 
05-06-19
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/35/2562 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายธนดล อยู่สำราญ)
 
 
05-06-19
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/34/2562 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายวีรภัทร เกิดม่วง)
 
 
27-05-19
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/25/2562 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายอมร นวลเพชร์)
 
 
         
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 ถัดไป  

   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.