สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/174/2565 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 ราย (นายสักรินทร์ ทัศนมณเฑียร)
 

 
 
08-08-22
คำสั่งกรมฯ ที่ จ 20/3/2565 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เรื่อง มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะราย) จำนวน 4 ราย
 
 
08-08-22
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/173/2565 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 ราย (นายอนุชา ลองทอง)
 
 
08-08-22
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/172/2565 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 ราย (นายธนดล อยู่สำราญ)
 
 
08-08-22
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/171/2565 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 ราย (นายจำนง ภัทรวิหค)
 
 
08-08-22
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/170/2565 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 ราย (นายธีรวุฒิ ศิลปคุปต์)
 
 
01-08-22
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/169/2565 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 ราย (ว่าที่ร้อยโทอริยะ ถึงแสง)
 
 
01-08-22
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/168/2565 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย (นายปรีชาวุฒิ เอกนิธืเศรษฐ์)
 
 
26-07-22
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/167/2565 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 ราย (นายกีรวิทย์ ศรสำราญ)
 
 
26-07-22
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/166/2565 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 ราย (นางสาวโสมสุราง เอื้อเฟื้อ)
 
 
26-07-22
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/165/2565 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 ราย (นายรุ่งโรจน์ พึ่งอ่อน)
 
 
26-07-22
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/164/2565 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 2 ราย (1.นายพิเชษฐ สว่างปาน 2.นายระพีพัฒน์ พงษ์โอสถ)
 
 
26-07-22
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/163/2565 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 2 ราย (1.นายวิรวัฒน์ ผสมทรัพย์ 2.นายโอรส ใจเสมอ)
 
 
26-07-22
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/162/2565 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 ราย (นายธนาภูมิ คงศรี)
 
 
22-07-22
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/161/2565 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 ราย (นางสาวกัญญาพร ช้อยเชิดสุข)
 
 
22-07-22
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/158/2565 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 ราย (นางสาวพิณทิพย์ ศิริสวัสดิ์)
 
 
21-07-22
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/160/2565 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 ราย (นายสุกฤษฏิ์ สังขะวร)
 
 
21-07-22
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/159/2565 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 ราย (ว่าที่ร้อยโทอริยะ ถึงแสง)
 
 
21-07-22
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/157/2565 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 ราย (นางสาวพิณทิพย์ ศิริสวัสดิ์)
 
 
21-07-22
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/156/2565 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 ราย (นายวิรัช สาทรานุวัฒน์)
 
 
21-07-22
เรื่องคำสั่งกรมฯ ที่ ข 20/155/2565 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 2 ราย (1.นายสุรเชษฐ รงคพรรณ์ 2.นายกิตติคุณ เรืองรังษี)
 
 
         
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56 ถัดไป  

   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.