สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 
คำสั่ง สชป11 ที่ 23/2565 เรื่อง ตั้งผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานชลประทานที่ 11
 
23/2565

 
 
24-06-22
คำสั่ง สชป.11 ที่ 22/2565 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นางสุนีย์ ชาติเชื้อ)
 
 
07-06-22
คำสั่ง สชป.11 ที่ 21/2565 เรื่องแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน
 
 
26-05-22
สชป11ที่20/2565 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
 
 
18-04-22
คำสั่ง สชป.11 ที่ 19/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดนิทรรศการงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 120
 
 
31-03-22
คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 11 ที่ 18/2565 เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 
 
31-03-22
คำสั่ง สชป.11 ที่ 17/2565 เรื่องแต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิใช้รหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้งานในระบบ New GFMIS Thai
 
 
31-03-22
คำสั่ง สชป.11 ที่ 16/2565 เรื่องแต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิใช้รหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้งานในระบบ New GFMIS Thai
 
 
25-03-22
คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 11 ที่ 15/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
 
 
25-03-22
คำสั่ง สชป.11 เรื่อง ตั้งคณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
 
 
25-03-22
คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 11 ที่ 13/2565 เรื่อง ตั้งคณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนังานรายทั่วไป ในตำเเหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของสำนัก/กอง ต่างๆ กลุ่มที่ 1 พื้นที่ส่วนกลาง
 
 
22-03-22
คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 11 ที่ 12/2565 เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบเเละโอนครุภัณฑ์เครื่องจักรเครื่องมือจากสำนักเครื่องจักรกล
 
 
22-03-22
คำสั่งสชป.11 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการขอเบิกค่าเช่าบ้าน
 
 
18-03-22
คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 11 ที่ 10/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานชลประทานที่ 11
 
 
11-03-22
คำสั่ง สชป 11 ที่ 9/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรม กรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 11
 
 
11-02-22
คำสั่งสชป.11 ที่ 4/2565 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลเเทนอธิบดีกรมชลประทาน
 
 
11-02-22
คำสั่ง สชป.11 ที่ 8/2565 เรื่องตั้งคณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างภาพ ของสำนักงานเลขานุการกรม ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างภาพ ของสำนักงานชลประทานที่ 11 และในตำแหน่งเจ้าพนักงานเ
 
 
03-02-22
คำสั่งที่ 7/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief Koowledge Officer หรือ CKO) และคณะทำงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team หรือ KM Team) สำนักงานชลประทานที่ 11
 
 
03-02-22
คำสั่ง สชป.11 ที่ 6/2565 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาบริเวณ สำนักงานชลประทานที่ 11
 
 
03-02-22
คำสั่ง สชป 11 ที่ 5/2565 เรื่องมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11
 
 
31-01-22
คำสั่ง สชป.11ที่ 3/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา และคณะทำงานเทคโนโลยีสนเทศ
 
 
         
  1   2   3   4   5   6   7   8   9 ถัดไป  

   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.