สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับวัสดุและควบคุมการรื้อถอน
 
คำสั่งที่ สชป. 2/256

 
 
20-01-20
มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11
 
 
03-12-19
แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
 
 
26-11-19
คำสั่ง สชป.11 ที่ 29/2562 เรีื่อง แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer หรือ CKO) และคณะกรรมการจัดการควารู้ (Knowledge Management Team หรือ KM Team) สำนักงานชลประทานที่ 11
 
 
24-10-19
คำสั่ง สชป11 ที่ 28/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11
 
 
24-10-19
คำสั่ง สชป11 ที่ 27/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิ์ใช้รหัวผู้ใช้งาน (User Name) และรหัสผ่าน (Passwold) เพื่อใช้งานในระบบ GFMIS (บัตร Smart Card)
 
 
24-10-19
คำสั่ง สชป11 ที่ 26/2562 เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ที่รับผิดชอบ
 
 
24-10-19
คำสั่ง สชป11 ที่ 25/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online
 
 
24-10-19
คำสั่ง สชป11 ที่ 24/2562 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการการส่งมอบภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
24-10-19
แต่งตั้งคณะกรรมการการส่งมอบภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
06-08-19
คำสั่ง สชป.11 ที่ 23/2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
 
 
31-07-19
คำสั่ง สชป.11 ที่ 22 /2562 เรื่อง คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
 
 
24-07-19
คำสั่งที่ 21/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแผนงานและงบประมาณ ตามแผนระยะปานกลาง (MTEF) ระบบฐานข้อมูลโครงการ (Cenproject) และแผนงานประจำปี
 
 
18-07-19
คำสั่งที่ 20/2562 เรื่อง การรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน
 
 
02-07-19
คำสั่งที่ 19/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสวัสดิการร้านค้า ส่วนที่ 1
 
 
02-07-19
คำสั่งที่ 18/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานร้านค้าสวัสดิการ ส่วนที่ 2
 
 
02-07-19
คำสั่งที่ 17/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online
 
 
02-07-19
คำสั่งที่ 16/2562 เรื่อง แต้งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
 
 
20-06-19
คำสั่งที่ 15/2562 ตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
 
 
19-06-19
คำสั่ง ที่ 13/2562 เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบคลองมหาสวัสดิ์
 
 
10-06-19
คำสั่ง สชป.11 ที่ 14 /2562 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดงานเลี้ยงเกษียนอายุราชการ
 
 
         
  1   2   3   4 ถัดไป  

   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.