สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

 
 


 
เวทีการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
  วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฏาคม 2560 นายพงศ์ศักดิ์  อรุณวิจิตรสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้ นายสากล  ชลคีรี  ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล เป็นประธานเปิดเวทีการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (คสป.) หลักสูตรที่ 2 ครั้งที่ 1 พร้อมด้วย นายภูมิวิทย์  นารถสกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล นายพีรพงษ์ เอี่ยมไผ่ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานสมุทรปราการ นายทองธัช  เฟื่องถี หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ และคณะทำงานวิทยากรกระบวนการ เข้าร่วมดำเนินการ โดยเชิญนายเฉลิมชัย  โถน้อย นายกเทศมนตรีตำบลศาลากลาง นายสัณท์  สิงห์สาย ปลัดเทศบาลตำบลศาลากลาง และกำนัน ผู้ใหญ่ตำบลศาลากลาง และประชาชน บริเวณริมคลองมหาสวัสดิ์ หมู่ที่ 2 - 6 กิโลเมตรที่ 8+000 ถึง 15+500 เข้าร่วมเวที เพื่อหาแนวทางการแก้ไขผักตบชวาและวัชพืชในคลองมหาสวัสดิ์ ณ โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอรท์ จังหวัดนครปฐม ซึ่งในการดำเนินการเป็นไปด้วยดี
 

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.