สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

 
 


 
การบรรยายการถ่ายทอดการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-filing) และความรู้เกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญ  
 วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นางสินอุดม อุดมคณานาท หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 11 เป็นประธานเปิดการบรรยายการถ่ายทอดการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-filing) และความรู้เกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญ เพื่อให้การดำเนินการยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จ/บำนาญ ด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี นางมาลีรัตน์ เทียนถวาย หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ได้บรรยายให้ความรู้ แก่ข้าราชการและผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ได้รับความรู้และความเข้าใจ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี+5
 

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.