สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

 
 


 
นายพฤทธิพงศ์ ทัศน์อัญชุลีกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11ได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำคลอง 18 ,คลอง 19 ประกอบด้วยผู้นำท้องถิ่น ได้ชี้แจงสถานการณ์ภัยแล้งและขอความร่วมมือในการงดการเพาะปลูกข้าวนาปรัง พร้อมยังประชาสัมพันธ์สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำให้ทราบนโยบายของรัฐบาลซึ่งจะมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 8 มาตรการ กรมชลประทานจะดำเนินการจ้างแรงงานเกษตรกรตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 เป็นต้นไป  
           วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558 นายพฤทธิพงศ์ ทัศน์อัญชุลีกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักกษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11ได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ ให้กับเกษตรกรในเขตพื้นที่ คลอง 18 บางขนาก หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 6หมู่ 7 หมู่ 8 และ หมู่ 9 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 70 คน มีพื้นที่เกษตร 5,000 ไร่ และในวันเดียวกันจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ ให้กับเกษตรกรในเขตพื้นที่ คลอง 19 หมอนทอง-สิงโตทอง ณ วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ ตำบลสิงโตทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วยผู้นำท้องถิ่นและเกษตรกร จำนวน 30 คน มีพื้นที่เกษตร 5,200 ไร่ รวมพื้นในการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำทั่งหมด 10,200 ไร่และในการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำครั้งนี้ นายพฤทธิพงศ์ ทัศน์อัญชุลีกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ได้ชี้แจงสถานการณ์ภัยแล้งในฤดูแล้ง 2558-2559 ตามนโยบายกรมชลประทาน และขอความร่วมมือในการงดการเพาะปลูกข้าวนาปรัง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำให้รับทราบนโยบายของรัฐบาลซึ่งจะมีมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร 8 มาตรการ โดยในระยะแรก กรมชลประทานจะดำเนินการจ้างแรงงานเกษตรกรก่อน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
 

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.