สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

 
 


 
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11 ได้เร่งรัดดำเนินการตามนโยบายกรมชลประทานและตามแนวทางมาตรการให้ความช่วยเหลือของรัฐบาล โดยนายพฤทธิพงศ์ ทัศน์อัญชุลีกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ได้จัดตั้งกลุ่มบริหารผู้ใช้น้ำในเขต คลอง 7 ถึงคลอง 14 และขอความร่วมมือเกษตรกรในพื้นที่งดการเพาะปลูกข้าวนาปรัง  
           ตามที่กรมชลประทาน โดยท่านรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ ได้เชิญประชุมผู้บริหารสำนักงานชลประทานในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา-แม่กลอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำและเตรียมความพร้อม รวมถึงแนวทางมาตรการการให้ความช่วยเหลือของรัฐบาล ในช่วงฤดูแล้งปี 2558/2559 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา นั้นในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11 ได้เร่งดำเนินการตามนโยบายกรมชลประทาน และตามแนวทางมาตรการการให้ความช่วยเหลือของรัฐบาล โดยนายพฤทธิพงศ์ ทัศน์อัญชุลีกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ได้จัดตั้งกลุ่มบริหารผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ คลอง 7 ถึงคลอง 14 จำนวน 16 กลุ่ม ครอบคลุมพื้นที่จำนวน 30,000 ไร่ ณ วัดทำเลทอง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และชี้แจงสถานการณ์น้ำแล้ง สภาพน้ำต้นทุนช่วงฤดูแล้งปี 2558/2559 ซึ่งมีอยู่ในเกณฑ์น้อยมาก รวมทั้ง การขอความร่วมมือเกษตรกรในพื้นที่งดการเพาะปลูกข้าวนาปรัง ซึ่งหน่วยงานต่างๆ จะลงพื้นที่ประชุมชี้แจงตามปฏิทินงานโดยเร็วต่อไปสำหรับมาตรการการจ้างแรงงานเกษตรกรของรัฐบาลที่ให้หน่วยงานเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงฤดูแล้งนี้ กรมชลประทาน มีแผนงานดำเนินการจ้างแรงงานเกษตรกร โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
 

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.