สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

 
 


 
การประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding และ e-market  
        การประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding และ e-market โดยนางสาวดวงพร สินธุฉาย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ เป็นวิทยากรในการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding และ e-market เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดได้อย่างถูกต้อง ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 และในช่วงบ่าย 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานชลประทานที่ 11

 

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.