สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

 
 


 
ฝ่ายบริหารทั่วไป จัดประชุมชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการด้วยระบบ EPP+ รอบที่ ๑  
  เมื่อวันศุกร์ที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๕  ที่ห้องประชุม ๑ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป จัดประชุมชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการด้วยระบบ EPP+ รอบที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๕) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อนำผลการประเมินประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้างานบริหารโครงการฯในสังกัด และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
 

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.