สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

 
 


 
นายพิชัย รัตนานคร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมชลประทาน เป็นประธานประชุมแผนงานติดตามเร่งรัดโครงการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา ด้านแหล่งน้ำ และระบบชลประทาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานโครงการและงบประมาณที่ได้รับ และโครงการเร่งด่วน  
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  ที่ห้องประชุมสำนักชลประทาน  ที่ ๑๑ นายพิชัย  รัตนานคร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมชลประทาน เป็นประธานประชุมแผนงานติดตามเร่งรัดโครงการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา ด้านแหล่งน้ำ และระบบชลประทาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานโครงการและงบประมาณที่ได้รับ และโครงการเร่งด่วน เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปี ๒๕๕๕ โดยมี นายประสิทธิ์    สีโท     วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและหรือออกแบบ      นายชัยนรินท์  พันธ์ภิญญาภรณ์  ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๑๑ นายธวัช  กีรติทวีสุข  ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล  คณะผู้ตรวจราชการกรมชลประทาน ผู้อำนวยการโครงการในเขตสำนักชลประทานที่ ๑๑  ฝอน. ๒  และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
 

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.