สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

 
 


 
ประชุมหารือการจัดการน้ำในคุ้งบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  
 วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 น. ที่ห้องศูนย์เรียนรู้ (KM) สำนักงานชลประทานที่ 11 นายชุติมันต์  สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้ นายยงยส  เนียมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 เป็นประธานการประชุมหารือการจัดการน้ำในคุ้งบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายเฉลิมพล  ทองน้อย ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายจิตเทพ  เก้าพัฒนสกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ
นายจำนง  ภัทรวิหค หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ นายฉลาด  พันธ์ไพร  หัวหน้าฝ่ายประมวลวิเคราะห์และสถานการณ์น้ำ นายรัฐธีย์  ทัศนะนาคะจิตต์ หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ นายพิเชษฐ์  กัลปอนันต์ชาญ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและบำรุงรักษาระบบชลประทาน นายเศรษฐเมศวร์  คติวัฒน์   หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1  โครงการชลประทานสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานชลประทานที่ 11 ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกับกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้ได้มีการประชุมแล้วหารือการจัดการน้ำในคุ้งบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ไปครั้งก่อนเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ ที่ห้องประชุม SWOC อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน โดย ดร.ทวีศักดิ์  ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธาน)  ในการนี้ ตามที่ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า  ได้ยื่นข้อเสนอให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่  6 ตำบล ในเขตอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ 1) ตำบลบางกะเจ้า 2) ตำบลบางกอบัว 3) ตำบลบางยอ 4) ตำบลบางน้ำผึ้ง 5) ตำบลบางกะสอบ และ 6) ตำบลทรงคะนอง เนื่องจากประสบปัญหาน้ำเค็มและปัญหาคุณภาพน้ำ พร้อมให้กรมชลประทานพิจารณาเป็นผู้ดูแลพื้นที่ 6 ตำบลดังกล่าวนั้น  จึงได้มอบหมายให้กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ดำเนินการสำรวจความต้องการการใช้น้ำของเขตชุมชน  เพื่อจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ พร้อมจัดการรูปแบบการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับพื้นที่ที่เกิดปัญหา รวมทั้งมอบหมายให้โครงการชลประทานสมุทรปราการ   บริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้มีปริมาณน้ำจืดเพียงพอไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง  รวมทั้งควบคุมการบริหารจัดการน้ำของประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยคำนึงถึงคุณภาพน้ำในคุ้งบางกระเจ้า และให้สำนักงานชลประทานที่ 11 ดำเนินการจัดทำแผนและปฏิทินการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าได้อย่างแท้จริง

 

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.