สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

 
 


 
ประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11 ครั้งที่ 4/2563 โดยเป็นการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference  
   นายวรวิทย์  บุณยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11  เป็นประธานจากสำนักงานชลประทานที่ 11 ไปยังโครงการชลประทานจังหวัดและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทั้ง 12 โครงการในสังกัด เพื่อรายงานสถานการณ์น้ำติดตามความก้าวหน้าการเพาะปลูก ติดตามผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการโครงการส่งน้ำ/โครงการชลประทาน และคัดเลือกสถาบันเกษตรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นระดับสำนักงานชลประทาน ประจำปี พ.ศ.2564 รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงานพิจารณาโครงการ สำรวจออกแบบตรวจสอบวิเคราะห์และธรณีวิทยา และการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ โดยมี นายสมัย  ธรรมสัตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 ผู้อำนวยการส่วนผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพ และตรงวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11
 

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.