สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

 
 


 
ประธานประชุม ติดตามความคืบหน้างานปรับปรุงกำแพงป้องกันตลิ่งฝั่งขวา ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์  
 วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสมัย ธรรมสัตย์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน มอบหมายให้ นายวรชัย สุขผลธรรม ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม เป็นประธานประชุม ติดตามความคืบหน้างานปรับปรุงกำแพงป้องกันตลิ่งฝั่งขวา ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ โดยมี นายสุชาติ อินทร์ปรุง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรปราการ นายอุดม คงช่วย ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง 11 นายยงยุทธ วงษาไฮ หัวหน้าฝ่ายงานวิศวกรรม โครงการก่อสร้าง 11
นายสุรเดช ศรีวิเศษ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 นายจิตเทพ เก้าพัฒนสกุล ห้วหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อนและอาคารชลประทาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงตลิ่งฝั่งขวา ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมดงตาล สำนักงานชลประทานที่ 11 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.