สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
สวัสดิการร้านค้าส่วนที่ 1
ขอความเห็นสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่นำสินค้ามาจำหน่ายภายในศูยน์อาห ารสวัสดิการ สชป.11
แต่งตั้งคณะทำงานร้านค้าสวัสดิการ ส่วนที่ 1
การจัดงานครบรอบ 2 ปี ศูนย์อาหารสวัสดิการ สำนักชลประทานที่ 11
คณะทำงานร้านค้าสวัสดิการ ส่วนที่ 1
รายชื่อร้านค้า
พิธีเปิดศูนย์อาหาร สำนักชลประทานที่ 11
ดูงานที่ศูนย์อาหารโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัด จันทบุรี
ฝึกอบรม การประกอบอาหาร ณ มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร
หน่วยงานเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลชลประทาน
หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อาหาร
การอบรมโครงการอาหารปลอดพิษชีวิตปลอดภัย
   
สวัสดิการร้านค้าส่วนที่ 2
 
แต่งตั้งคณะทำงานร้านค้าสวัสดิการ ส่วนที่ 2
   
   
   
   
   
 
     
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.