สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 
 
 
     
แต่งตั้งคณะทำงานสวัสดิการน้ำดื่ม ชลประทาน
 การขอสนับสนุนน้ำดื่มชลประทาน
 ขอปรับราคาน้ำดื่มชลประทาน
ขนาด ราคาเดิม (บาท) ราคาที่ปรับ (บาท)
350 cc (แพ็ค 1 โหล) 45 48
600 cc (แพ็ค 1 โหล) 45 48
1500 cc (แพ็ค 6 ขวด) 50 53
 
   ปัจจุบันน้ำดื่มบรรจุขวดได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก อาจกล่าวได้ว่าประชากรในเขตเมืองต่างๆ ล้วนเคยดื่มน้ำ ที่บรรจุขวดมาแล้วทั้งสิ้น เมื่อมีผู้บริโภคเป็นจำนวนมากจึงทำให้เกิดผู้ผลิตจำนวนมากเช่นกัน ส่งผลให้มีการแข่งขันทางการตลาด กันอย่างดุเดือด ด้วยวิธีการและกลยุทธ์ต่างๆ
 
   เมื่อมีผู้ผลิตจำนวนมากก็ยากที่จะตรวจสอบในทันทีว่ารายไหนผลิตได้คุณภาพตามมารตราฐาน หรือไม่ และจากผลการสุ่มตัวอย่างน้ำดื่มตราต่างๆที่มีขายในท้องตลาดโดยส่วนราชการที่รับผิดชอบได้ชี้แจงต่อ สาธารณชนเป็นระยะๆ ว่ามีน้ำดื่มจำนวนมากที่ไม่ผ่านเกณฑ์ขององค์การอาหารและยา ทำให้หน่วยงาน ทั้งภาคราชการ และเอกชนตระหนัก และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการบริโภคน้ำดื่มมากขึ้น
 

   กรมชลประทาน โดยสวัสดิการสำนักงานชลประทานที่ 11 ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการบริโภคน้ำดื่ม ทั้งในด้านคุณภาพและราคา จึงมอบหมายให้ ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 11 ทำการคิดค้นและออกแบบระบบผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ตามเกณฑ์ที่องค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณะสุข กำหนดจนได้รับเครื่องหมาย อย. เลขที่ 12-2-01052-2-0001 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2552

 
 
รูปแสดง ระบบผลิตน้ำดื่มตรา ชลประทาน
 
 
 
    เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2553 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 ในนามสำนักงานชลประทานที่ 11 เข้ารับมอบหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) อาหารของสำนักงานชลประทานที่ 11 จากสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เพื่อมอบให้กับนายเอนก ก้านสังวอน ประธานสวัสดิการน้ำดื่ม สำนักงานชลประทานที่ 11 จากผลการตรวจประเมินของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ได้เข้าทำการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) ผลการตรวจปรากฏว่าผ่านการประเมิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี จึงได้เสนอเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อออกหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดี ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 220) พ.ศ. 2544 เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 3) “ระดับดีมาก”
 
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.