Irrigation 11
 
   
   
   
   
     
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
   
   
กรอบการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รอบระยะเวลา 6 เดือน)
   
สรุปบทเรียนผลการปฎิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฎิบัติราชการ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
   
คำรับรองปฏิบัติราชการสำนักชลประทานที่ 11 พ.ศ.2556
   
กรอบการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (รอบระยะเวลา 12 เดือน)
   
กรอบการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (รอบระยะเวลา 11 เดือน)
   
กรอบการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (รอบระยะเวลา 10 เดือน)
   
กรอบการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (รอบระยะเวลา 9 เดือน)
   
กรอบการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (รอบระยะเวลา 8 เดือน)
   
กรอบการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (รอบระยะเวลา 7 เดือน)
   
คำรับรองปฏิบัติราชการสำนักชลประทานที่ 11 พ.ศ.2555
   
รายงานผลการปฎิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
(รอบ 12 เดือน)
   
รายงานผลการปฎิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
(รอบ 10 เดือน)
   
รายงานผลการปฎิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
(รอบ 9 เดือน)
   
รายงานผลการปฎิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
(รอบ 8 เดือน)
   
รายงานผลการปฎิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
(รอบ 7 เดือน)
   
รายงานผลการปฎิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
(รอบ 6 เดือน)
   
คำรับรองปฏิบัติราชการสำนักชลประทานที่ 11 พ.ศ.2554
   
รายงานผลการปฎิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
(รอบ 12 เดือน)
   
รายงานผลการปฎิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
(รอบ 11 เดือน
)
   
รายงานผลการปฎิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
(รอบ10 เดือน)
   
รายงานผลการปฎิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
(รอบ 9 เดือน)
   
รายงานผลการปฎิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
(รอบ 8 เดือน)
   
รายงานผลการปฎิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
(รอบ 7 เดือน)
   
รายงานผลการปฎิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
(รอบ 6 เดือน)
   
คำรับรองปฏิบัติราชการสำนักชลประทานที่ 11 พ.ศ.2553
   
คำรับรองปฏิบัติราชการสำนักชลประทานที่ 11 พ.ศ.2552
   
     
   
 
 
    Views  
ตั้งแต่ 4 มกราคม 2553