สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

 
 


 
ประชุมขยายผลรับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2560  
 วันพุธที่ 20 กันยายน  2560 เวลา 10.00 น. นายพงศ์ศักดิ์  อรุณวิจิตรสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 เป็นประธานประชุม เพื่อขยายผลการรับรางวัลความเป็นเลิศ ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2560 ประเภทรางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับดีเด่น จากที่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ได้รับรางวัล  โครงการคลองสวย น้ำใส ร่วมใจกำจัดวัชพืช ทุ่งหลวงรังสิต  โดยมี  นายธีระพล  ตั๊งสมบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 นายชัชชม ชมประดิษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 11  นายพฤทธิพงศ์  ทัศน์อัญชุลีกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้  ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม  ซึ่งโครงการคลองสวย น้ำใส ร่วมใจกำจัดวัชพืช ทุ่งหลวงรังสิต มีจุดเริ่มต้นจากปัญหาจำนวนวัชพืชและผักตบชวาที่กีดขวางการไหลของน้ำบริเวณคลองทุ่งหลวงรังสิต ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร นครนายก และฉะเชิงเทรา รวมเป็นพื้นที่ 1,208,150 ไร่ ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำล้นตลิ่งในช่วงฤดูน้ำหลาก ทำให้พื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย และทำให้คลองตื้นเขินและน้ำเน่าเสียในช่วงฤดูแล้ง ส่งผลให้คลองเก็บกักน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11  สนับสนุนให้เกิดกระบวนการรวมกลุ่ม ด้วยการพัฒนากลุ่มผู้ใช้น้ำ เกษตรกร หน่วยงานราชการและภาคส่วนต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้แก่ กลุ่มบริหารการใช้น้ำ กลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐาน ผู้นำชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง จึงได้จัดประชุมเพื่อขยายผลการดำเนินการ  ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11
 

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.