สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

 
 


 
ต้อนรับ รมต.กษ. ภายในงาน  
 วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 น. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาเยี่ยมชมสินค้าที่กลุ่มเกษตรกรนำมาจัดจำหน่ายและการจัดนิทรรศการในงาน " เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี " โดยมี นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายพงศศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 11 ต้อนรับ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมภายในงาน โดยกรมชลประทานได้นำนวัตกรรมด้านการชลประทานในการบำบัดน้ำเสียด้วยรางพืชและเครื่องกลเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ นวัตกรรมกระบวนการการตรวจสภาพเขื่อนดินถม และแนะนำศูนย์ปฎิบัติการน้ำอัจฉริยะ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการบูรณาการข้อมูลในการวิเคราะห์สถานการณ์น้ำของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในด้านการบริหารจัดการน้ำ โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 11 ร่วมให้คำปรึกษาปัญหาด้านน้ำ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะร่วมให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจ พร้อมด้วย นายชัยพร พรหมสุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร และนายนิคม วัชรดิเรกรัตน์ ทำหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายประจำคลินิกชลประทาน ซึ่งมีเกษตรกร ประชาชน และวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ ให้ความสนใจเข้ารับบริการและสอบถามสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่จำนวนมาก พร้อมลงบันทึกในบัตรรับบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
 

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.