สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

 
 


 
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปทุมธานี พร้อมด้วยโครงการในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน และสำนักระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์  
 วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 09:30 ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายสุรชัย ขันอาสา พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร นายอำเภอธัญบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ในจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ โดยนายพฤทธิพงศ์ ทัศน์อัญชุลีกุล นายธานินทร์ เนื่องทศเทศ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปทุมธานี พร้อมด้วยโครงการในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน และสำนักระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ เพื่อตรวจพื้นที่เตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ทุ่งฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จังหวัดปทุมธานี เป็นการบรูณาการ ร่วมกันระหว่าง จังหวัดปทุมธานี กรมชลประทาน และ กรุงเทพมหานคร บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดปทุมธานี "ทีมปทุมธานี" ดำเนินงาน "ทำคลองให้เป็นคลอง" ทำการขุดลอก การกำจัดวัชพืช การเก็บขยะ การเตรียมความพร้อมของสถานีสูบน้ำ ของกรมชลประทาน และท้องถิ่น
 

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.