สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

 
 


 
ประชุมการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทานและคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น  
 วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 เป็นประธานเปิดประชุมการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทานและคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น สำนักงานชลประทานที่ 11 ประจำปี 2561 โดยมี นายธีระพล ตั๊งสมบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 นายชัชชม ชมประดิษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายสมัย ธรรมสัตย์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน นายทองธัช เฟืองถี หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ นายเลอบุญ อุดมทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เป็นคณะทำงานประเมิน ได้ดำเนินการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ของโครงการในสังกัด เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนสำนัก เข้าประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ระดับภาคกลาง เป็นวันแรก ในการนี้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้ประเมิน และผู้รับประเมิน สามารถนำความรู้ที่ได้จากการประเมิน ครั้งนี้ไปปรับใช้งานได้เป็นอย่างดี ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.