สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
ตัวอย่างแบบเกียรติบัตรโครงการ
ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โปสเตอร์
"ก้าวสู่ชลประทานยุคใหม่
ด้วยค่านิยมและวัฒนธรรมใหม่"

ไวนิลประหยัดน้ำ

แบบเสื้อ

โปสเตอร์ประหยัดน้ำ

แผ่นพับการสร้างการรับรู้ เรื่อง สถานการณ์น้ำ และ การให้ความช่วยเหลือ เกษตรกรใน ลุ่มน้ำเจ้า พระยา ก่อนฤดูนาปรังปี พ.ศ. 2558/2559

แผนจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ ชลประทาน(กลุ่มพื้นฐาน) สำนักงานชลประทานที่ 11 ปีงบประมาณ 2559 - 2562

แผนที่พื้นที่เพาะปลูกพืช ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2558
แผนที่พื้นที่สถานการณ์น้ำเป็น รายตำบล (สีเหลือง-แดง)
แผ่นพับการเปิดเวที สาธารณะเครือข่ายส่งเสริมการ มีส่วนร่วมของประชาชน (คสป.)
แผ่นพับโครงการ "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน"
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาเครือข่าย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (คสป.) รุ่นที่๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ไฟล์ ๑)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาเครือข่าย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (คสป.) รุ่นที่๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ไฟล์ ๒)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาเครือข่าย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (คสป.) รุ่นที่๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ไฟล์ ๓)
โลโก้ 113 ปี กรมชลประทาน
แผ่นพับ สรุปบทเรียน AAR สำนักงานชลประทานที่ 11
ไวนิล โครงการใช้น้ำอย่างรู้ค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
รายชื่อเกษตรกรปลูกข้าวนาปรัง
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.